ပဥစကါ (Easter Sunday) အဘူဥနံၚန႔ဥ လ႕ကီႈပဎီၚအပူၚ ပွၚမၚ၀ဲ Easter Egg Strike Campaign.

Photo courtesy of: (RVA  Myanmar News)

ပဥစကါ (Easter Sunday) အဘူဥနံၚန႔ဥ လ႕ကီႈပဎီၚအပူၚ ပွၚမၚ၀ဲ Easter Egg Strike Campaign.

၂၀၂၁နံဥ လါအ့ျဖ့ဥ (၄) သီနံၚန႔ဥ ကစႈခရံဏ ဂဲၚဆဲထ႕ဥသမူထီဥက့ၚ၀ဲ Easter အဘူဥနံၚမ့ႈ၀ဲအသိး လ႕ကီႈပဎီၚအပူၚန႔ဥ္ Democracy ကဟဲက့ၚသမူထီဥက့ၚ၀ဲအဂီႈ မုႈလႈ၀ဲအသိး ပွၚကလုဏဖိသ့ဥတဖဥ မၚ၀ဲ Easter Egg strike campaign န႔ဥလီၚ. လ႕ဆီဒံဥသ့ဥတဖဥအဖီခိဥကြဲး၀ဲလ႕ Save Myanmar, We need Democracy, R2P, CRPH, CDM, Happy Easter လံဏမဲဏဖ်ဲဥသ့ဥတဖဥဒီး နီၚလီၚ၀ဲဆူ အ၀ဲသ့ဥ အကပိဏကပၚ အဘူးအတံၚသ့ဥတဖဥ အအိဥဒီး ဒိ၀ဲတႈဂီၚဒီး ရၚလီၚ၀ဲန႔ဥလီၚ.

ကစႈခရံဏ ဒိးသံအသးလ႕ ထူဥစုညါလိၚ၀ံၚ သ႕သီတသီနံၚန႔ဥ ဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚ၀ဲလ႕ တႈသံလီၚ. မုႈဒိဥနံၚပဥစကါအမုႈနံၚဂီၚလ႕သီဆိဆိန႔ဥ ဂဲၚဆ႕ထ႕ဥ သမူထီဥက့ၚ၀ဲအဃိ ကဲးသလံးတႈအိႈဖွိဥကရ႕စီဆွံဖိသ့ဥ တဖဥ မၚ၀ဲပဥစကါဘူဥနံၚဖးဒိဥ (Easter Sunday) ဖဲတႈဘါ၀ံၚ နီၚလီၚ၀ဲ ဆီဒံဥဆူ ပွၚဘါတႈဖိသ့ဥတဖဥအအိဥ အခီပညီန႔ဥ္ ကစႈခရံဏဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚလ႕ တႈသြဥခိဥအပူၚန႔ဥ ဒ္ ဆီဖိဖးထီဥလ႕ ဆီဒံဥကူအပူၚအသိး အတႈအိဥမူစးထီဥ၀ဲအသီအခီပညီ ပဏဖ်ါ၀ဲအသိး Easter အဘူဥနံၚန႔ဥ နီၚလီၚ၀ဲဆီဒံဥန႔ဥလီၚ.

Source: RVA Myanmar, Monday, April 05, 2021

Add new comment

10 + 0 =