တႈကြႈလဥခရံဏအတႈဟဲအဆ႕ကတီႈ အလံဏနံဥလံဏလါ

Advent Calendar 2020 by His Eminence Cardinal Charles Bo and Bishop John Yaw Han

တႈကြႈလဥခရံဏအတႈဟဲအဆ႕ကတီႈ အလံဏနံဥလံဏလါ

၂၀၂၀ ဖဲတႈကြႈခရံဏအတႈဟဲ၀ဲအကတီႈ (အဥဒ၀့ဥတူအကတီႈ) ၀့ႈတကူဥသီခါကရ႕ခိဥ ကဥဒံဥနဲဥခေါလ္စ္ဘိဥ ဒီးသီခါကရ႕ခိဥအတႈ မ႕နဥ့ဆီဥခံတႈ ဒ္သိးပွၚကလူၚမၚထြဲအီၚအဂီႈ ဒ္အဘဥထြဲလိဏအသးဒီး ပႈပါဖရဥစ့း အတႈထုးစုနဲဥက်ဲတႈ ဘဥဃးဒီးတႈကြႈထြဲကဟုကဎဏတႈအခိဥအဃ႕ၚ

နိ၀့ဘ႕ဥ ၂၉ သီ ၂၀၂၀ အိဥဘွံးနံၚ

အိဥဘွံးအိဥသါအမုႈနံၚ’ ႀက႕းလ႕ပကြႈထံဆိကမိိဥ တႈအထူဥအဘိယ ထိဥဖိလံဏဖိယ ကလံၚသီဥဂီၚ ဒီးထံအဂ့ႈ (( Laudato Si 71)

နိ၀့ဘ႕ဥ ၃၀ သီ ၂၀၂၀ မုႈတနံၚ

ပကဘဥအိဥသ့ဥနီႈထီဥ ဖိးဟုတူဥလိဏ ပမိမိႈ’ ပကဘဥထံဥမွံ၀ဲ ဒ္သိးပဘဥတႈဖိးဟုတူဥလိဏပွၚလ႕ တႈအခိဥအဃ႕ၚ လီၚဂဏဒ္ပမိႈအတႈဖိးဟုပွၚ (Laudato Si-1)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၀၁ သီ ၂၀၂၀ မုႈခံနံၚ

လ႕တႈသူဥဖွံသးညီအပူၚ ပကဘဥလဲၚဟးခ့်ခ့်လ႕တႈပ်ီပူၚ (Laudato Si-20)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၀၂ သီ ၂၀၂၀ မုႈသ႕နံၚ

ပကဘဥဆဲးက်႕လိဏပသးဒီး သ့ဥထူဥယ ထိဥဖိလံဏဖိယ ကလံၚသီဥဂီၚ ဒီးထံနဥ့လီၚ’ ပသုတဘဥမၚလ႕ဏဂီၚအီၚဘဥဒီး ပကဘဥပဏလုႈဒိဥပွၚ့ဒိဥအီၚနဥ့လီၚ’ (Laudato Si -116)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၀၃ သီ ၂၀၂၀ မုႈလြံဥနံၚ

ပကဘဥမၚကဆွဲကဆွီပဟံဥပဃီ ဒ္လဲဥဒ္လဲဥအ့ႈ ႀက႕းလ႕ပတ႕ႈပီဥလိဏပသးဒီး ပတံၚသကိးသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’ (Laudato Si-151)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၀၄ သီ ၂၀၂၀ မုႈဎဲႈနံၚ

ႀက႕းလ႕ပစံးကတိၚလိဏပသးဒီး ပွၚလ႕အသ့ဥညါ၀ဲ သ့ဥဂံႈ၀ႈစဲ ဒီးသ့ဥလဏသ့ဥတဖဥ ဂ့ၚကသံဥကသီ ဒ္လဲဥဒ္လဲဥအဂ့ႈနဥ့လီၚ’

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၀၅ သီ ၂၀၂၀ မုႈဃုနံၚ

ႀက႕းလ႕ပကြဲးဖ်ါထီဥ သ့ဥထူဥ၀ႈဘိဒီး ဆဥဖိကီႈဖိလ႕ ပခိဥပဃ႕ၚသ့ဥတဖဥ အမံၚအသဥနဥ့လီၚ’ (Laudato Si-42)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၀၆ သီ ၂၀၂၀ အိဥဘွံးနံၚ

ပွၚလ႕အတမ့ႈထံကီႈပဒိဥအကရ႕ အပွၚမၚတႈဖိသ့ဥတဖဥ မၚ၀ဲတႈမႏုမႏုလ႕ပခိဥပဃ႕ၚနဥ့လဲဥ’ မ္ပကစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥဎြၚ လ႕ပွၚသ့ဥတဖဥအံၚအဂီႈနဥ့တက့ႈ’ (Laudato Si-85)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၀၇ သီ ၂၀၂၀ မုႈတနံၚ

မ့ႈလ႕တႈမႏုသ့ဥတဖဥအဃိ တႈအခိဥအဃ႕ၚဒီးပွၚကညီသ့ဥတဖဥ ဘဥဒိဘဥထံး၀ဲနဥ့လဲဥ’ မ္ပကကြႈထံဆိကမိဥတက့ႈ’ (Laudato Si-19)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၀၈ သီ ၂၀၂၀ မုႈခံနံၚ

ဒီးပကဘဥဟံးနဥ့တႈဆ႕ကတီႈလ႕ ပတႈအိဥ၀ဲဒီးတႈအခိဥအဃ႕ၚအဂီႈနဥ့လီၚ’ ဖဲနဥ့ တႈဆိကမိဥလ႕အလီၚတိဏလီၚဆီ၀ဲသ့ဥတဖဥ ဟဲအိဥထီဥသ့၀ဲနဥ့လီၚ’ (သ့ဥထူ၀ႈဘိယ ကလံၚယ ထံယ မုႈယ တႈအ႕ဥ) (Laudato Si-68)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၀၉ သီ ၂၀၂၀ မုႈသ႕နံၚ

ႀက႕းလ႕ပအီဥပအီ၀ဲ တႈအီဥတႈအီ ဒ္အဟဲလီၚစ႕ၚလ႕မိႈပႈဖံဖုလ႕ပ်႕ၚ အသိးနဥ့လီၚ’ (Laudato Si-227)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၁၀ သီ ၂၀၂၀ မုႈလြံဥနံၚ

ႀက႕းလ႕ပစံးကတိၚ လုႈလႈဒီးတႈဟဲလီၚစ႕ၚလီၚသြဲဥ လ႕ကလုႈဒူဥအပူၚအဂ့ႈအက်ိၚ ဒီးပွၚသးပွႈတဂၚဂၚ နဥ့လီၚ’ (Laudato Si-143)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၁၁ သီ ၂၀၂၀ မုႈဎဲႈနံၚ

တႈမႏုသ့ဥတဖဥ မ့ႈ၀ဲတႈဂ့ႈမိႈပွႈလ႕ တႈအခိဥအဃ႕ၚဘဥဟးဂီၚ၀ဲနဥ့လဲဥ’ တႈဟ့ဥကူဥဟ့ဥဖးမႏုသ့ဥတဖဥ ပကသ့ဒိးနဥ့၀ဲနဥ့လဲဥ’ (Laudato Si-8)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၁၂ သီ ၂၀၂၀ မုႈဃုနံၚ

ႀက႕းလ႕ပစံးကတိၚတ႕ႈပီႈလိဏပသးဒီး ပွၚလ႕အတႈစူဥတႈနဏလီၚဆီလိဏအသးဒီးပွၚ ဘဥဃးဒီးပ၀ဲသ့ဥခဲလ႕ဏအဟံဥ မ့တမ့ႈ ပဟီဥခိဥခ်႕ (Common Home) အဂ့ႈနဥ့လီၚ’ (Laudato Si-14)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၁၃ သီ ၂၀၂၀ အိဥဘွံးနံၚ

ပကဘဥစံးထီဥပႀတ႕ၚ တႈတ့ကစႈ လ႕အတ့လီၚပဏလီၚ မုႈယ လါ ဒီးတႈဘဥတ့ခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ (Laudato Si-87)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၁၄ သီ ၂၀၂၀ မုႈတနံၚ

ပကဘဥကြႈထံဆိကမိဥ တႈလီၚလိဏလီၚလး ဘဥဃးဒီး သ့ဥထူဥ၀ႈဘိ ဒီးသ့ဥလဥသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’ (Laudato Si-85)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၁၅ သီ ၂၀၂၀ မုႈခံနံၚ

ပကဘဥဆီဥထြဲမၚစ႕ၚ ပွၚလ႕အကြႈထြဲကဟုကဎဏ တႈအခိဥအဃ႕ၚ တသ့ဖဲအသ့နဥ့လီၚ’ ႀက႕းလ႕ပဟ့ဥမၚစ႕ၚအ၀ဲသ့ဥလ႕ တႈကူတႈကၚ ဒီးစ့မၚဘူဥသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’ (Laudato Si-179)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၁၆ သီ ၂၀၂၀ မုႈသ႕နံၚ

ပကဘဥကြႈထံဆိကမိဥ စဲအ့ဥဒီးပဟီဥခိဥခ်႕ အတႈဘ်းစဲဘဥဃးလိဏအသးနဥ့လီၚ’ တႈအပီးအလီလ႕ ပွၚသူလံအီၚသ့ဥတဖဥ ဒ္အမ့ႈ လီတဲစိဒီးကိဥဖေဴဥထ႕ဥသ့ဥတဖဥ ဆူပွၚဂၚအအိဥ လ႕အလိဏဘဥ၀ဲတႈသ့ဥတဖဥအံၚ နဥ့လီၚ (Laudato Si-102)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၁၇ သီ ၂၀၂၀ မုႈလြံဥနံၚ

ႀက႕းလ႕ပသူကဒါက့ၚ တႈလ႕ပွၚသူလံအီၚသ့ဥတဖဥ ခီဖ်ိပွၚလ႕အတမ့ႈထံကီႈပဒိဥအပွၚမၚတႈဖိသ့ဥတဖဥ အတႈမၚဃုဏတႈအပူၚနဥ့လီၚ (Laudato Si-58)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၁၈ သီ ၂၀၂၀ မုႈဎဲႈနံၚ

လ႕တႈသူဥအိဥသးအိဥတႈအပူၚ ပကဘဥဆီဥထြဲမၚစ႕ၚ ပွၚလ႕ပဖီလဏသ့ဥတဖဥ ဒ္သိးအကသ့မၚလၚမၚကပီၚ ခရံဏအိဥဖ်ဲဥ လ႕တႈသူဥဖွံသးညီအပူၚအဂီႈနဥ့လီၚ’

 

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၁၉ သီ ၂၀၂၀ မုႈဃုနံၚ

ပကဘဥက်ဲးစ႕ၚမၚကဆွဲကဆီွတႈအခိဥအဃ႕ၚ ဒ္ထံကီႈပဒိဥအတႈနဲဥက်ဲအိဥ၀ဲအသိးနဥ့လီၚ (Laudato Si-177)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၂၀ သီ ၂၀၂၀ အိဥဘွံးနံၚ

ပကဘဥတ့ထီဥခရံဏအိဥဖ်ဲဥအဟံဥဖိ လ႕အဘဥထြဲလိဏအသးဒီးလုႈလဏဆဲးလၚလ႕ တႈလီႈတႈက်ဲလ႕ပအိဥလ႕အပူၚနဥ့လီၚ (Laudato Si-98)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၂၁ သီ ၂၀၂၀ မုႈတနံၚ

ပကဘဥစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥဎြၚပကစႈ မ့ႈလ႕ပွၚကညီသ့ဥတဖဥ အတႈလဲၚထီဥလဲၚထီအဃိနဥ့လီၚ (Laudato Si-103)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၂၂ သီ ၂၀၂၀ မုႈခံနံၚ

ပကဘဥကြႈဆိကမိႈ တႈဆီဥထြဲမၚစ႕ၚ တႈအခိဥအဃ႕ၚအတႈဃံတႈလၚ လ႕ပဒူဥဖိထ႕ဖိအပူၚနဥ့လီၚ’ ပကဘဥဆိကမိႈ၀ဲ ဒ္သိးပကသ့မၚတႈ ဒ္လဲဥဒ္လဲဥနဥ့လီၚ’ (Laudato Si-211)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၂၃ သီ ၂၀၂၀ မုႈသ႕နံၚ

ပကဘဥရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ ပတႈကူဥထီဥဖးလီၚ လ႕တႈကြႈထြဲကဟုကဎဏ တႈအခိဥအဃ႕ၚအဂီႈ ဖဲနံဥလ႕အကဟဲတုၚ၀ဲအတီႈပူၚအဂီႈနဥ့လီၚ (Laudato Si-222)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၂၄ သီ ၂၀၂၀ မုႈလြံဥနံၚ

ပကဘဥဒိကနဥ ထိဥဖိလံဏဖိသ့ဥတဖဥအကလုႈ လ႕ပအိဥ၀ဲကရ႕ႈအပူၚ လီၚဂဏဒ္ပဒိကနဥ ခရံဏအိဥဖ်ဲဥအတႈသး၀ံဥအသိးနဥ့လီၚ’ (Laudato Si-97)

ဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၂၅ သီ ၂၀၂၀ မုႈဎဲႈနံၚ

မ္ပကအိဥဒီးတႈသူဥဖွံသးညီ မ့ႈလ႕ခရံဏပကစႈ အတႈဟဲ၀ဲဆူ ပဟီဥခိဥခ်႕အဃိနဥ့တက့ႈ’ (Laudato Si-238)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add new comment

6 + 2 =