ဎူၚကရံပွၚသုးဖိအမါသ့ဥတဖဥ ဃ့တႈမၚစ႕ႈလ႕ ပါပါျဖဥစ့ဥစ္အအိဥ

ဎူၚကရံပွၚသုးဖိအမါသ့ဥတဖဥ ဃ့တႈမၚစ႕ႈလ႕ ပါပါျဖဥစ့ဥစ္အအိဥ

ပွၚပိဥမုႈခံဂၚ လ႕ အ၀ၚသ့ဥတဖဥဒုးဆ႕က့ၚရရွါသ့ဥတဖဥလ႕အဟဲဒုးအဝဲသ့ဥအကီႈ အဃိန႔ဥ ထံဥလိာ္သးဒီး ပါပါျဖဥစ့ဥ န႔ဥ ဒီး အဝဲသ့ဥတဲဖ်ါထီဥအတႈပာ္သးဆူ ပွၚဟံးန႔ႈတႈကစီဥသ့ဥအအိဥ ဘဥဃးဒီးအဝဲသ့ဥအ၀ၚသ့ဥတဖဥ ဘဥစံဥဖ်ိးဝဲလ႕ ၀့ႈ Mariupol အဂ့ႈန႔ဥလီၚ.

ဖဲမုႈသ႕နံၚပါပါထံဥလိဥအသးဒီးပွၚကမ်႕ႈအခါ Katheryna Prokopenko ဒီး Yulya Fedosiuk ဟဲဝဲဆူဘဥတံၚကဥ ဒီးထံဥလိဥအသးဒီးပါပါျဖဥစ့ဥန႔ဥလီၚ.

အဝဲသ့ဥအဝၚသ့ဥတဖဥအခဲအံၚ ဘဥအိဥထီဥတီႈလ႕ Azovstal steel plantန႔ဥ ဒီး ဖဲတႈလီႈန႔ဥမ့ႈဝဲဒဥလ႕ ရရွါအသုးသ့ဥတဖဥ ဟံန႔ဥဝဲဒီး ခးဝဲဒီးက်ိဖးဒီဥအဃိန႔ဥလီၚ.

ပွၚပိႈမုႈခံဂၚန႔ဥထံဥလိာ္သးဒီပါပါအိဥဝဲဒဥ တစိႈဖိလီၚ ဘဥဆဥအဝဲသ့ဥစံးဝဲဒဥဒီး Journalists န႔ဥအဝဲသ့ဥအဂီႈန႔ဥမ့ႈဝဲဒဥလ႕ တႈတမံၚလ႕ ကကဲထီဥတႈစံစိၚတဲစိၚန႔ဥလီၚ.

ဆ႕မုႈလႈလ႕အဝဲသ့ဥအဂီႈတႈမၚစ႕ၚ

Katheryna Prokopenko ဒီး Yulya Fedosiuk န႔ဥအဝဲသ့ဥပာ္အသးလ႕ ကလဲၚဃ့အိဥဝဲလ႕ ကီႈဂေမနံဥ န႔ဥလီၚ.

အဝဲသ့ဥစံးဝဲဒဥ ဒ္ပွၚပိႈမုဥအဂၚ ၅၀၀ လ႕ ဎူၚကရံ သုးဖိလ႕အဘဥတႈ ကးတံၚအီဥလ႕ the steel plant အမါသ့ဥတဖဥ အခ႕ၚစး အဂီၚ ဒီးစံးဝဲဒဥ အဝဲသ့ဥတဖဥန႔ဥအိဥဝဲဒဥဒီးတႈသူဥကိးသးဂီၚန႔ဥလီၚ.

Yulya ဖဲအဝဲထံဥလိာ္သးဒီးပါပါျဖဥစ့ဥအခါ စံးဝဲဒဥ အခဲအံၚဎဘဥကတိၚတႈဒ္လဲၚန႔ဥမးဎတသ့ဥညါဘဥန႔ဥလီၚ. ဎသးအပူၚလ႕ပွဲၚဝဲဒီး တႈသူဥကနိးသးကနိးသ့ဥန႔ဥလီၚ ဒီးတႈထံဥလိာ္သးအံၚမ့ႈဝဲဒဥလ႕ ကဟဲကဲထီဥဝဲတႈတမံၚလ႕ historic န႔ဥလီၚ ဒီးတႈထံဥလိာ္သးအံၚပဆ႕မုဥလႈလ႕ ပွၚပိဥခြါသ့ဥတဖဥန႔ဥ အသးသမူကတူၚဖ်ဲးဝဲဒဥန႔ဥလီၚ

Yulya စံးဝဲဒဥ တႈလ႕ပၾက႕ၚမၚစ႕ၚအဝဲသ့ဥတဖဥလ႕ အဝဲသ့ဥအသးသမူကထုးဖ်ဲးအဂီၚန႔ဥပကမၚဝဲဒဥန႔ဥလီၚ.

ပါပါျဖဥစ့ဥဟ့ဥအတႈကတိႈလ႕ ကဃ့ထုကဖဥန႔ဥဒဥအဝဲသ့ဥအဂီႈ

Katheryna Prokopenko ဒီး Yulya Fedosiuk အဝဲသ့ဥဃ့တႈမၚစ႕ၚလ႕ ပါပါလ႕ ပွၚကပာ္ကဲပွၚကညီအသးသမူဒီး ပွၚကမၚထူးဖ်ဲးထီဥပွၚသ့ဥတဖဥလ႕ ဘဥအိဥဝဲဒဥလ႕ Mariupol န႔ဥလီၚ.

ပါပါျဖဥစ့ဥ ဟ့ဥလီၚအတႈကတိႈဆူပွၚပိႈမုႈခံဂၚအအိဥလ႕ ကဃ့ထုကဖဥန႔ဥအဝဲသ့ဥအဂီႈန႔ဥလီၚ. အဝဲသ့ဥဃ့တႈသးကညီၚလ႕ ပါပါကလဲၚထံဥလိာ္အသးဒီး ကီႈ ရၚရွါ အပဒိဥခိဥက်႕ႈ Vladimir Putin ဒ္သိးဒီးကမၚတုၚဝဲတႈဒုးတႈဎၚန႔ဥလီၚ.

တႈဃ့မၚစ႕ၚဆူဟီဥခိဥဒီဘ့ဥတႈကရ႕ကရိအအိဥ

ပွၚပိဥမုဥခံဂၚဃ့တႈမၚစ႕ၚဆူဟီခိဥဒီဘ့ဥတႈကရ႕ကရိအအိဥဒ္သိးဒီး ပွၚသုးဖိသ့ဥတဖဥဒီး ပွၚလ႕ အအိဥဖဲန႔ဥသ့ဥတဖဥန႔ဥ မ္ကလဲၚဘဥဝဲဆူ ကီႈသ႕ဘ့ဥတဘ့ဥအပူၚန႔ဥလီၚ.

Wives of Ukrainian soldiers appeal to Pope Francis for help, Vatican News, 11 May 2022

Add new comment

11 + 2 =