စီၚပီလူးအကရ႕ဖိ ပိဏခြါသ့ဥတဖဥ မၚသကိး၀ဲ အတႈအ႕ဥလီၚအီလီၚ ဃုဏဒီး အတႈမၚလၚကပီၚ၀ဲ ပွၚလ႕အမၚတႈပွဲၚထီဥ ၂၅ နံဥသ့ဥတဖဥ တႈကစီဥ

Brothers of Missionaries of St Paul - MSP- in Archbishop House of Yangon on May 23 2023

စီၚပီလူးအကရ႕ဖိ ပိဏခြါသ့ဥတဖဥ မၚသကိး၀ဲ အတႈအ႕ဥလီၚအီလီၚ ဃုဏဒီး အတႈမၚလၚကပီၚ၀ဲ ပွၚလ႕အမၚတႈပွဲၚထီဥ ၂၅ နံဥသ့ဥတဖဥ တႈကစီဥ

စီၚပီလူးအကရ႕  (Missionaries of St Paul) အကရ႕ဖိပိဏခြါသ့ဥတဖဥ မၚသကိး၀ဲတႈအ႕ဥလီၚအီလီၚ အဆိကတ႕ႈတဘ်ီယ တႈအ႕ဥလီၚအီၚလီၚတစိၚသးယ ဃုဏဒီးတႈမၚလၚကပီၚ ကရ႕ဖိပိဏခြါခံဂၚ လ႕အအိဥမူမၚတ့ႈလံတႈပွဲၚထီဥ ၂၅ နံဥသ့ဥတဖဥ မ့ႈ၀ဲဖဲ ၀့ႈတကူဥသီခါကရ႕ခိဥက်႕ဥအိဥ၀ဲတႈလီႈ ( Archbishop House) လ႕၀့ႈတကူဥ ဖဲ ၂၀၂၃ လါမ့ၚ ၂၃ သီယ မုႈခံနံၚ ဂီၚခီဃိးနဥရံဥအကတီႈနဥ့လီၚ’

ပွၚလ႕အမၚ၀ဲ တႈအ႕ဥလီၚအီလီၚအဆိကတ႕ႈတဘ်ီသ့ဥတဖဥ မ့ႈ၀ဲ Br Joseph Ah Zu Phoe, Br Michael Lin Naing Tun, Br Jerome Kyaw Min Naing

ပွၚလ႕အမၚ၀ဲ တႈအ႕ဥလီၚအီလီၚတစိၚသးသ့ဥတဖဥမ့ႈ၀ဲ Br John Aung Lin, Br John Bosco Sa Kyaw Soe Min

ဒီး Br Paul Khin Maung Tun, Br Gabriel Zaw Moe Aung သ့ဥတဖဥ မၚတႈမၚလၚမၚကပီၚအီၚ ဒ္အ၀ဲသ့ဥ အတႈဖံးတႈမၚတႈ လ႕ကရ႕အံၚအပူၚ ပြဲၚထီဥလံ၀ဲ ၂၅ နံဥအသိးနဥ့လီၚ’

စီၚပီလူးအကရ႕ ( Missionary of St Paul- MSP) အံၚ ဘဥတႈဒုးအိဥထီဥအီၚလ႕ ၀့ႈတကူဥသီခါကရ႕ခိဥက်႕ႈ ကဥဒံဥနဲဥခေါလ္စ္ဘိဥ ဖဲ ၁၉၉၀ အနံဥ လါမ့ၚ ၂၅ သီ လ႕၀့ႈလါရွိနဥ့လီၚ’ ကရ႕အံၚအတႈပညိဏမ့ႈ၀ဲ တႈအုဥသးဒီးစံဥတဲၚတဲလီၚ ခရံဏအတႈသးခုကစီဥ ဆူပွၚကလုဏခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥ (Ad Gentes) အအိဥနဥ့လီၚ’

တုၚဆ႕ကတီႈအခဲအံၚ ကရ႕ဖိအသီခါအိဥ၀ဲ (၁၃) ဂၚ ဒီးတပြဲ၀ါသ့ဥတဖဥအိဥ၀ဲ (၁၂) ဂၚနဥ့လီၚ’ ကရ႕အံၚအတႈဖံးလီႈမၚလီႈ အိဥ၀ဲလ႕ (ကန္ၾကီးကြ်န္း) ဒီး (မၾကီးကြင္း) ဒီးတႈလီႈခံခါအံၚ မ့ႈ၀ဲလ႕ ၀့ႈတကူဥတႈအိဥဖွိဥကရ႕အလီႈက၀ီၚဖးဒိဥအပူၚနဥ့လီၚ’ တႈလီႈတႈက်ဲလ႕ တႈသိဥလိနဲဥလိ သးစႈပိဏခြါဖိ လ႕အသးအိဥကဲထီဥ၀ဲ ကရ႕ဖိသ့ဥတဖဥ မ့ႈ၀ဲလ႕ (ျမက္တို) အိဥ၀ဲလ႕ ၀့ႈပသံဥတႈအိဥဖွိဥကရ႕အလီႈက၀ီၚဖးဒိဥအပူၚနဥ့လီၚ’

စီၚပီလူးအကရ႕ (Missionary of St Paul” MSP)  မ့ႈ၀ဲတႈစံဥတဲၚတဲလီၚ ဒီး အုဥအသး ဆူပွၚလ႕အတသ့ဥညါဒ္ဘဥ ခရံဏကစႈအဂ့ႈအက်ိၚ ဒီးပွၚလ႕အသ့ဥညါ၀ဲလံ ဘဥဆဥ အတႈသ့ဥညါနႈပ႕ႈ တလ႕တပွဲၚဒ္၀ဲသ့ဥတဖဥအဂီႈ နဥ့လီၚ’ ကရ႕အံၚ အတႈတိဏသူဥပဏသးတႈကတိၚမ့ႈပွႈမ့ႈ၀ဲ တႈသူဎသး ( I Thirst) နဥ့လီၚ’ အအံၚမ့ႈတႈကတိၚလ႕ ခရံဏအသးသမူတဟးထီဥဒ္၀ဲအကတီႈ စံးတႈဒ္အံၚ လ႕ထူဥစုညါအလိၚ နဥ့လီၚ’ ကရ႕ဖိသ့ဥတဖဥ ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲဒ္သိး အကကြႈလိကြႈဒိးခရံဏကစႈ ဒ္တႈသူအသးလ႕ နီႈသးသ့ဥတဖဥ ဒီးကစံဥတဲၚတဲလီၚတႈ ကအုဥအသးလ႕ နီႈသးသ့ဥတဖဥ အတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚအဂီႈနဥ့လီၚ’

လ႕တႈပဏလီၚဆီတႈလီႈတႈက်ဲယ တႈတပဏလီၚဆီပွၚသူပွၚ၀ါယ ကလုဏဒူဥအလီၚဆီ၀ဲယ တႈစူႈတႈနဏလီၚဆီ၀ဲသ့ဥတဖဥ တအိဥ၀ဲအပူၚ ကမၚသကိး၀ဲ တႈရၚလီၚတႈသးခုကစီဥ အတႈဖံးတႈမၚသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’ ကရ႕ဖိသ့ဥတဖဥအံၚ အသးစ႕ႈဆ႕၀ဲလ႕ အကမၚတႈဖဲတႈလီႈလ႕ တႈလဲၚတႈက့ၚတဘီဥတညီ၀ဲတႈလီႈယ သီခါဒီးတႈအိဥဖွိဥသရဥသရဥမုဥသ့ဥတဖဥ တလဲၚတုၚ၀ဲညီညီတႈလီႈယ ဒီးတႈလီႈလ႕ တႈအိဥဖွိဥကရ႕အတႈဖံးတႈမၚ ကဘဥတႈစးထီဥအီၚ တႈလီႈသ့ဥတဖဥအပူၚနဥ့လီၚ’

တႈအိဥတႈဆိးယ တႈအီဥတႈအီအဂီႈ တႈကီတႈခဲအိဥ၀ဲဘဥဆဥ ကရ႕ဖိသ့ဥတဖဥအံၚ ပဏလီၚအသးဒ္သိး အကကြႈလိဏကြႈဒိး၀ဲ စီၚပီလူးအတႈအိဥမူအိဥဂဲၚ ဒီးကဂဲပ်ဳႈက်ဲးစ႕ၚဖံးတႈမၚတႈအဂ့ႈ ကရ႕အံၚ ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲလ႕ အတႈဘိးဘဥသ့ဥညါတႈအပူၚနဥ့လီၚ’

Add new comment

4 + 2 =