ကြၚလ့လိၚတႈမ့ႈတႈတီ ဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲဒဥ ပွၚဒိကနဥတႈဖိလ႕ လူၚပိဏထြဲ တႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚပွဲၚထီဥ၀ဲ အဂၚ တကကြဲႈ

ကြၚလ့လိၚတႈမ့ႈတႈတီ ဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲဒဥ ပွၚဒိကနဥတႈဖိလ႕ လူၚပိဏထြဲ တႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚပွဲၚထီဥ၀ဲ အဂၚ တကကြဲႈ

Radio Veritas Asia (RVA) လ႕အမ့ႈ သီခါကရ႕ႈခိဥ အတႈမၚတႈရဲဥတႈက်ဲၚ တႈမၚတႈရၚလီၚ တႈသး ခုကစီဥ လ႕ကီႈအ့ရွ႕ဥအပူၚအံၚ ဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲဒဥ ပွၚဒိကနဥတႈဖိလ႕ လူၚပိဏထြဲ တႈရဲဥလီၚက်ဲၚ လီၚပွဲၚထီဥ၀ဲ အဂၚ တကကြဲႈ လ႕ Facebook အဖီခိဥန႔ဥလီၚ.

ဖဲ ၁၉၆၉ နံဥန႔ဥ ကဲးသလံးကီႈမိႈပွႈန႔ဥ ဒုးအိဥထီဥ၀ဲဒဥ ကလံၚဒ႕ ဒီး RVA က့ၚဆီတလဲက့ၚ၀ဲဆူ online တႈရၚတႈလ႕ ကလံၚက်ါ ဖဲအပူၚကြံဏ (၄) နံဥန႔ဥလီၚ. တႈရၚလီၚအံၚ က်ိဏအိဥ၀ဲဒဥ (၂၁) လုဏ ဒီးပဏဃုဏ၀ဲဒီး ကီၚလီၚ၀ါက်ိဏ ဒီး ဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲဒဥ ပွၚဒိကနဥတႈဖိလ႕ လူၚပိဏထြဲ တႈရဲဥလီၚက်ဲၚ လီၚပွဲၚထီဥ၀ဲ အဂၚ တကကြဲႈ လ႕ Facebook အဖီခိဥ ဖဲလါဎူၚ (၁၄) သီန႔ဥလီၚ. ပွၚလ႕ ဒိကနဥလူၚပိဏထြဲတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚန႔ဥ အါထီဥဒီး အါထီဥ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.

လ႕တကပဏပနီဥ တႈမၚန႔ႈတႈပနီဥအ၀ဲအံၚန႔ဥ Federation of Asian Bishops’ Conferences (FABC) ကီႈအ့ရွ႕ဥ သီခါကရ႕ႈခိဥအခိဥက်႕ႈ ကဥဒံဥန႕ဥ ခေါလ္ဘိဥ ကလုႈထီဥ၀ဲဒဥတႈစံးဘ်ဳးမံစါဖဲ ပွၚစီဆွံနီႈ မၚရံဎၚ အတႈဘါသရိဏဖးဒိဥယ ဖဲ၀့ႈတကူႈယ ကီႈပဎီၚပူၚ ဖဲ ဂီၚခီ ၁၁း၄၅ မံးနံး (Hong Kong time) လါဎူၚ ၂၄ သီဖဲ ကစႈဎ့ဥရွဴးအသးဂ့ၚစီဆွံတုဏအဘူဥနံၚန႔ဥလီၚ.

မံစါန႔ဥ တႈကရၚလီၚအီၚလ႕ကလံၚက်ါ လ႕ က်ိဏကိးကလုဏဒဲး Facebook page of RVA အဖီခိဥန႔ဥလီၚ.

တႈအံၚမ့ႈတႈပနီဥအဒိဥ တခါလ႕ ပကမၚနီဥအီၚလ႕ ပ RVA ခဲလ႕ဏ လ႕ပန႔ႈဘဥ ပပွၚဒိကနဥတႈဖိ ပွဲၚထီဥ အဂၚ တကကြဲႈ န႔ဥလီၚ. တႈအံၚန႔ဥ ကမၚန႔ႈအီၚ ဟဲအါထီဥ၀ဲ ကိးနံၚဒဲး ခီဖိ်လ႕ ပဆဲးက်ိးဒီး ပွၚဒိက နဥတႈ ဖိတဖဥ ဒီးသူဥထီဥ digital community တႈကရ႕ကရိန႔ဥ Father Victor F. Sadaya, General Manager of RVA စံး၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.

န႔ဥ ကဆဲးဆူညါကရၚ လီၚကစႈခရံဏဒီးအတႈ သးခုကစီဥ ခီဖ်ိလ႕ ထံလီႈကီႈပူၚ က်ိဏတဖဥ လ႕ကဲးသလံးလ႕ အအိဥလ႕ ထံကီႈတဖဥ ဒီးဆဲးက်ိးလိဏအသး ဟ့ဥလီၚတႈကစီဥအမုဏဒီး မၚန႔ႈတႈစံးဆ႕တဖဥ လ႕အမ့ႈ ကီႈအ့ရွ႕ဥ ပွၚခရံဏဖိအကလုႈန႔ဥလီၚ.

တႈထံဥလိဏဘဥသဂ႕ႈဒီး တႈဆ႕ကတီႈခဲအံၚတႈဆဲးက်ိးတႈလဲၚထီဥလဲၚထီတဖဥအဃိ ဟံးန႔ႈဒီး မၚ၀ဲဒံး တႈဆ႕ကတီႈလဲၚထီဥလဲၚထီအသိး RVA သူ၀ဲဒဥ တႈဖိတႈလံၚတဖဥ ဒီးဆဲးက်ိးလိဏအသးဒီးပွၚဒိကနဥ တႈဖိတဖဥလ႕ ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ ခီဖ်ိလ႕ ကိိ်ဏ ၂၁ တကလုဏ လ႕ ကလံၚက်ါန႔ဥလီၚ.

ကီႈအ့ရွ႕ဥ သီခါကရ႕ႈခိဥ အကရ႕ ပွၚဆဲးက်ိးတႈအနဲႈရြဲႈ Father George Plathottam, Executive Secretary of FABC-OSC စံး၀ဲလ႕ ပွၚမၚစ႕ၚတႈတဖဥ ဒီးဃုဏဒီး ပွၚမၚတႈဖိတဖဥ ဂုဏက်ဲးစ႕းဒီးဒိးန႔ႈ ဘဥတႈအစ႕လ႕အဂ့ၚန႔ဥ အ၀ဲစံး၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.

တႈလ႕ ပတုၚဒီးန႔ႈဘဥတႈ ဘဥလူၚပိဏထြဲပွၚ တကကြဲႈအံၚ ဟ့ဥပွၚဂံႈဘါလ႕ ပ၀ဲ RVA တဖဥ ကလဲၚဆူဘါလ႕ ပတႈမၚတႈလ႕ တႈသးခုကစီဥအဂီႈအံၚလ႕ ပွၚကညီလ႕ကီႈအ့ရွ႕ဥတဖဥအဂီႈန႔ဥလီၚန႔ဥ သီခါ ကေီး ပလၚတိၚတၚစံး၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.

Father Bernard Dashi Tang, RVA Program Director စံး၀ဲလ႕ ပွၚလူၚပိဏထြဲပွၚနီဥဂံႈအါ ထီဥ၀ဲအံၚ မ့ႈတႈလ႕ ပကလဲၚဆူညါဒံးလ႕ ပသ့ဥညါလ႕ ပွၚလ႕ပိဏထြဲခံအိဥဒီး ပလဲၚဆူညါကသ့ဒံး၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.

ပွၚလ႕လူၚပိဏထြဲပွၚတဖဥန႔ဥမ့ႈ ပွၚလ႕ပပ႕ဘဥအီၚတဖဥန႔ဥလီၚ. ပွၚသ့ဥတဖဥအံၚမ့ႈပွၚအဆိကတ႕ႈ လ႕ အအိဥလ႕ ကီႈအ့ရွ႕ဥဒီးတႈလီႈလ႕အဂၚလ႕ ဟီဥခိဥခ်႕န႔ဥလီၚ.

Ms Arlene Donarber, RVA Assistant Program Director စံး၀ဲလ႕ တႈပနီႈလ႕ပတုၚအံၚ မ့ႈတႈဘ်ဳးအဆိကတ႕ႈဒီးမ့ႈတႈကီစ့ႈကီးလ႕ ပကမၚအီၚလ႕ ကပသုးက်ဲးက်ိဏသ့ဥတဖဥအံၚန႔ဥလီၚ.

အ၀ဲစံးစ့ႈကီ၀ဲလ႕ တႈအံၚမ့ႈစ့ႈကီးတႈလ႕ပဘဥကြႈဆ႕ဥမဲဏလ႕ ပကမၚဂ့ၚထီဥပတႈရဲဥတႈက်ဲၚတဖဥ လ႕ပွၚဒိကနဥတႈဖိတဖဥအဂီႈန႔ဥလီၚ.

Radio Veritas Asia reaches milestone with one million followers, RVA News, June 22, 2022

Add new comment

5 + 1 =