ကြဲၚလ့လိဏတႈမ့ႈတႈတီ အပွၚဟ့ဥကူဥတႈယ ဒီးကီႈအ့ရွ႕ဥသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ တႈဆဲးက်ိးလိဏသး အကိတိဥခိဥက်႕ႈ သံတ့ႈလံ၀ဲ တႈကစီဥ

Father Ambroise, former RVA consultant and executive secretary of FABC-OSC

ကြဲၚလ့လိဏတႈမ့ႈတႈတီ အပွၚဟ့ဥကူဥတႈယ ဒီးကီႈအ့ရွ႕ဥသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ တႈဆဲးက်ိးလိဏသး အကိတိဥခိဥက်႕ႈ သံတ့ႈလံ၀ဲ တႈကစီဥ

Father Raymond Ambroise, လ႕အမ့ႈတ့ႈလံ၀ဲ ကီႈမိႈပွႈအ့ရွ႕ဥ သီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ တႈဆဲးက်ိးလိဏသးအ၀ဲၚက်ိၚ အကတိဥခိဥက်႕ဥ သံ၀ဲဖဲလ႕ကီႈ India ဖဲ ၂၀၂၀ လါဎူလံဥ ၇ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’

Father Raymond Ambroise လ႕အဖံးတ့ႈမၚတ့ႈတႈ ဒ္ပွၚဟ့ဥကူဥတႈဆူ Radio Veritas Asia (RVA) လ႕အဎံဥ၀ဲ (၅) နံဥအံၚယ လဲၚပူၚကြံဏဟီဥခိဥခ်႕အတႈအိဥမူ မ့ႈလ႕သးအတႈဆါ (Heart Attack) အဃိ ဖဲဟံဥလ႕ပွၚတသ့နဥ့အိဥနဥ့၀ဲသ့ဥတဖဥအိဥ၀ဲတႈလီႈ လ႕ Secundarabad ကီႈ India နဥ့လီၚ’ ဖဲအသံ၀ဲအခါ အသးအိဥ၀ဲ ၇၅ နံဥနဥ့လီၚ’

လ႕ကီႈမိႈပွႈသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥအခ႕ႈစးယ ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ အတႈသးအုး မ့ႈလ႕ Father Ambroise အတႈသံ၀ဲခ့်သဒံးအဂ့ႈယ မ့ႈပွၚတဂၚလ႕ အဟ့ဥလီၚအသး လ႕ဏလ႕ဏဆ့ဆ့ လ႕တႈမၚခ့ပွၚအတႈမၚလ႕ ဎြၚပကစႈအဂီႈအဂ့ႈယ တဲဖ်ါထီဥ၀ဲလ႕ သီခါလ႕အသံတ့ႈလံတဂၚအံၚ မ့ႈ၀ဲပွၚဒုးအိဥထီဥတႈအဆိကတ႕ႈတဂၚယ မ့ႈစ့ႈကီးတႈကပီၚတဖ်႕ဥ လ႕တႈဆဲးက်ိးလိဏသး အတႈဖံးလီႈမၚလီႈအပူၚယ လ႕ပွၚကညီဂ့ႈ၀ီအတႈလဲၚထီဥလဲၚထီအပူၚယ လ႕တႈမၚသီထီဥ တႈကူဥဘဥကူဥသ့ အတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚသ့ဥတဖဥအပူၚယ လ႕နဥ့အမဲဏညါ ဖံးတ့ႈမၚတ့ႈတႈအါအါကလဲဏ လ႕အဘဥဃးဒီးပွၚကြႈသိအတႈဖံးတႈမၚသ့ဥတဖဥအဂီႈယ မ့ႈပွၚလ႕ အပ႕ဆွ႕ကြဥထြဲတႈ မ့ႈပွၚလ႕အရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚတႈလီၚတံဥလီၚဆဲးယ မ့ႈပွၚလ႕ အအိဥ၀ဲခုဥခုဥမုဏမုဏယ တပဏထီဥထီအသးဘဥဒီးယ မ့ႈပွၚလ႕အအိဥဒီး တႈသူဥဂ့ၚသး၀ါယ လ႕တႈခဲလ႕ဏအဖီခိဥ မ့ႈပွၚလ႕အဖံးတႈမၚတႈ လ႕နီႈသးအဂီႈ လ႕တႈတုၚလီၚ၀ီလီၚအပူၚအဂ့ႈ ၀့ႈတကူဥသီခါကရ႕ခိဥက်႕ႈ Cardinal Charles Maung Bo, လ႕အမ့ႈ၀ဲ ကီႈမိႈပွႈအ့ရွ႕ဥသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ အခိဥအနဥ စံး၀ဲနဥ့လီၚ’

Father Ambroise ကဘဥတႈသ့ဥနီဥထီဥအီလ႕ ပွၚလ႕အမၚဃုဏတႈဒီးအီၚသ့ဥတဖဥ လ႕တႈအိဥမူလ႕ အသူတႈဖဲအလိဥဒီးတသူလ႕ဏဂီၚတႈယ လ႕တႈကတီၚတႈအပူၚယ တုၚဒဥလဲဥ ဘဥပ႕ဆွ႕ကြဥထြဲစ့ပဏကီၚ ဒီးတႈဖံးတႈမၚ လ႕ကီႈအ့ရွ႕ဥတႈအိဥဖွိဥကရ႕အဂီႈနဥ့လီၚ’ အတႈဆိကမိႈဆိကမး ဒီးအတႈထံဥစိတႈသ့ဥတဖဥ ကဲထီဥ၀ဲ Radio Veritas Asia အတႈဖံးတႈမၚအက့ႈအဂီၚ ဘဥတႈလဲလိဏကြံဏအီၚလ႕ Short Wave ဆူ Onlineယ ဒီးထုးစုနဲဥက်ဲ၀ဲတႈဆီတလဲအကတီႈ လ႕တႈထဲးဂံႈထဲးဘါအါ၀ဲအပူၚယ ဒီးမ့ႈပွၚလ႕အအိဥဒီးတႈထံဥစိတႈဂ့ၚ၀ဲယ ဒီးအတႈဂဲၚပ်ဳႈက်ဲးစ႕ၚတႈသ့ဥတဖဥ အိဥထီဥ၀ဲဒီးတႈခ်ံတႈသဥ အဂ့ႈ Cardinal Charles Bo စံး၀ဲနဥ့လီၚ’

အတႈအဲဥကြံ၀ဲ ပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိသ့ဥတဖဥ အိဥဖ်ါ၀ဲႀတ႕ႈကလဏ လ႕အဂုဏက်ဲးစ႕းဟ့ဥလီၚအသး ဒီးမၚတႈလီၚတံဥလီၚဆဲး ဒ္သိးအကသ့ဟ့ဥဂံႈဟ့ဥဘါဒီး ဆီဥထြဲမၚစ႕ၚ ပွၚမၚတႈလ႕ပွၚကညီဂ့ႈ၀ီအတႈလဲၚထီဥလဲၚထီအဂီႈ လ႕ Andhra Pradesh, ဒ္သိးအကကဲထီဥတႈလီၚတံဥလီၚဆဲးလ႕ တႈလုႈအီဥသးသမူ ဒီးမုႈက်ိၚ၀ဲၚကြႈအတႈလဲၚထီဥလဲၚထီ လ႕ဒူဥဖိထ႕ဖိလ႕အဖွီဥ၀ဲဎဏ၀ဲသ့ဥတဖဥအဂီႈနဥ့လီၚ’

ဖဲအအိဥမူ၀ဲအကတီႈ အိဥ၀ဲဖဲဟံဥလ႕ ပွၚလ႕အနီႈခိက့ႈဂီၚဟးဂီၚ၀ဲသ့ဥတဖဥအဂီႈအပူၚယ ဒီးသံ၀ဲဖဲနဥ့ယ ဖဲတႈလီႈလ႕ ပွၚလ႕အဟံဥအဃီတအိဥ၀ဲအကဎၚဒီးအကဎၚသ့ဥတဖဥ ပဏအီၚဒ္သိးပႈတဂၚအသိးနဥ့လီၚ’

လ႕တႈဖံးတႈမၚတခါဂ့ၚတခါဂ့ၚအဂီႈ တႈလီၚဘွံးလီၚတီၚတအိဥဒီးအီၚနီတဘ်ီဘဥဒီး အိဥကတဲႈကတီၚအသးထီဘိ လ႕တႈမၚတႈခ့တႈပွၚအတႈမၚအဂီႈ လ႕တႈဟ့ဥလီၚသးလ႕ဏလ႕ဏဆ့ဆ့အပူၚအဂ့ႈ Cardinal Chrarles Bo စံး၀ဲနဥ့လီၚ’

ဖဲ ၂၀၁၉ လါမႈရွး အလံဏပရ႕ ဘဥဃးဒီး အတႈဖံးတႈမၚတႈလ႕ FABC အဂီႈ လ႕ထီဥပွဲၚထီဥလံ၀ဲအပူၚ ကြဲးဖ်ါထီဥ၀ဲလ႕ အကက့ၚ၀ဲဆူကီႈ India လ႕အအိဥဒီး တႈသူဥဖွံသးညီဒိဥဒိဥအါအါ လ႕အသူဥအသးအပူၚ မ့ႈလ႕ဎြၚမၚတ့ႈတႈသ့ဥတဖဥ လ႕အတႈအိဥမူအပူၚအဃိနဥ့လီၚ’

စံး၀ဲလ႕ အစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥဎြၚ လီၚဆီဒဥတႈလ႕ တႈဆ႕ကတီႈ ခြံနံဥဒီးဃုလါအကတီႈ လ႕တႈဆဲးက်ိးလိဏအသး (Communication) အတႈဖံးတႈမၚအပူၚ လီၚဆီဒဥတႈလ႕ Radio Veritas Asia အဂီႈနဥ့လီၚ’

စံး၀ဲလ႕ အသူဥအသးအိဥပွဲၚ၀ဲဒီး တႈစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥဎြၚ မ့ႈလ႕အမၚလ႕မၚပွဲၚ အသးအတႈဆ႕နဥ့တႈ ခီဖ်ိ Radio Veritas Asiaယ ဒ္သိးအကမ့ႈ၀ဲ ပွၚစိဏတႈသးခုကစီဥ လ႕အတႈအိဥမူအပူၚယ ဒ္သိးအကလဲၚစိဏဆွ႕ ခရံဏကစႈ ဆူကီႈအ့ရွ႕ဥအပွၚကမ်႕ဥဖိ အကကြဲဥဒီးအကကြဲဥ လ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥအအိဥနဥ့လီၚ’

စံး၀ဲလ႕ အပဏတ့ႈကြံဏတႈဖံးတႈမၚ လ႕အအိဥဒီး FABC ဃုဏဒီး Radio Veritas Asia ဃုဏဒီးတႈစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥဎြၚယ လ႕တႈဟ့ဥလီၚသးလ႕ဏလ႕ဏဆ့ဆ့အပူၚယ မ့ႈလ႕ဎြၚဟ့ဥဘ်ဳးအီၚ တႈသ့ဥညါနဥပ႕ႈတႈ ဒ္သိးအကသ့မၚလ႕မၚပွဲၚတႈ လ႕တႈကြႈဆ႕ဥမဲဏ တႈကီတႈခဲသ့ဥတဖဥယတမ့ႈထဲတႈဖံးတႈမၚလ႕အအိဥ၀ဲသ့ဥတဖဥ တဆိကတီႈကြံဏအသးဘဥဒီး ဒ္သိးအကလဲၚထီဥလဲၚထီကဒီးဆူညါ ဒ္အမ့ႈ Digitalization ဒီး တႈလဲလိဏကြံဏတႈဖံးတႈမၚအက့ႈအဂီၚဒ္အမ့ႈ Short Wave တႈရၚလီၚတႈကလုႈဆူ Online လ႕တႈဖံးဃုဏမၚဃုဏတႈဒီး Social Networks သ့ဥတဖဥအပူၚနဥ့လီၚ’

စံး၀ဲလ႕ အကက့ၚ၀ဲဆူကီႈ India ဒ္သိးအကမၚကဒီးတႈလ႕ တႈဆီဥထြဲမၚစ႕ၚဟံဥတဖ်႕ဥ ဖဲပွၚ ၄၂၀ လ႕အတအိဥလ႕ၚဒီး တႈအိဥတႈဆိးအလီႈ တမ့ႈလ႕အ၀ဲသ့ဥအကစႈဒဥ၀ဲအဃိ သ့ဥတဖဥအဂီႈနဥ့လီၚ’

Father Ambroise မၚတႈလ႕ ပွၚလ႕အအိဥဒီးနီႈခိနီႈသးအတႈကီတႈခဲသ့ဥတဖဥအဂီႈယ မၚတႈလ႕ပိဏမုႈလ႕အတအိဥ၀ဲဒီး တႈဖံးလီႈမၚလီႈလ႕ခိိခိဥသ၀ီပူၚ လ႕သ၀ီအဖ်႕ဥအါနဥ့ ၂၀၀၀ သ့ဥတဖဥအပူၚ နဥ့လီၚ’

ဖံးတ့ႈမၚတ့ႈတႈဒ္ တႈမၚမူဒါအခိဥလ႕ Multicolor offset press လ႕အဘဥဃးဒီး Telegu သီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ လ႕ Telugu ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕ အလံဏအလဲဥအတႈလဲၚထီဥလဲၚထီအဂီႈနဥ့လီၚ’

သီခါအံၚစံး၀ဲယ ဒ္နီႈမၚရံအသိး အသးအိဥလ႕ပွဲၚဒီးတႈသူဥဖွံသးညီ ဒီးသး၀ံဥ၀ဲ နီႈမၚရံအတႈစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥအတႈသး၀ံဥနဥ့လီၚ’

ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲအတႈစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥ ဆူသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥအအိဥ မ့ႈလ႕အပ်ဲအီၚဒ္သိး အကမၚတႈဒ္ ပွၚဟ့ဥကူဥတႈလ႕ Radio Veritas Asia အဂီႈ စးထီဥလ႕ ၂၀၀၃ တုၚလ႕၂၀၀၉ယ ဒီးစးထီဥလ႕ ၂၀၁၀ တုၚလ႕လါအ့ၿဖ့ ၂၀၁၉ ဒ္ FABC-OSC အကိတိဥခိဥက်႕ဥတဂၚအသိးနဥ့လီၚ’

ဎကြႈဆိကမိႈဒီးထံဥဘဥဎဲလ႕ ဎတႈတလ႕တပွဲၚဎဲအပူၚ တႈဃုထ႕ထီဥအံၚ မ့ႈဎြၚအတႈသုးတႈက်ဲၚ ဒ္သိးအကသူဎၚ ဒီးဎအ႕ဥလီၚတူဥလိဏဎဲအဂ့ႈ Father Ambroise စံး၀ဲနဥ့လီၚ’

မ့ႈလ႕ဎမၚတႈလ႕ဎြၚအဂီႈအဃိယ ဒီးအ၀ဲမ့ႈပွၚလ႕အဃုထ႕ထီဥဎၚအဃိယ ဎစူဥဎနဏဎဲလ႕ အကမၚလ႕မၚပွဲၚတႈ ဒီး ကမၚဆူဥထီဥဎၚ ဒ္သိးအတႈရဲဥတႈက်ဲၚသ့ဥတဖဥ ကလ႕ထီဥပွဲၚထီဥ၀ဲလ႕ မူဒါတႈဖံးတႈမၚ လ႕ဎမၚဎဲသ့ဥတဖဥအပူၚအဂ့ႈ ”

ဎစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥဎြၚ လီၚဆီဒဥတႈလ႕ တႈလဲလိဏမၚသီထီဥ Radio Veritas Asia အတႈဖံးတႈမၚအက့ႈအဂီၚ လ႕အမ့ႈ၀ဲလ႕ စဲးဖီကဟဥတႈသ့တႈဘဥ အတႈမၚသီထီဥတႈအဃိ”

လ႕တႈခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥအံၚအပူၚ ဎမ့ႈဒဥတႈအပီးအလီ လ႕တႈမၚအဂီႈ လ႕ဎြၚအစုပူၚယ ဎစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥဎြၚ မ့ႈလ႕က်ဲအါဘိအပူၚ လဲၚဃုဏတႈဒီးဎၚ ဒ္သိးဎကသ့မၚလ႕မၚပွဲၚဎမူဎဒါသ့ဥတဖဥအဂီႈအဂ့ႈ”Father Ambroise စံး၀ဲနဥ့လီၚ’

လ႕ကီႈ India အပူၚ မ့ႈ၀ဲပွၚလ႕အဆီဥထြဲမၚစ႕ၚတႈလ႕ တႈထုးထီဥတႈဂီၚမူတခါ လ႕အမံၚမ့ႈ၀ဲ တႈသးကညီၚအပိဏလဲဥ (Ocean of Mercy) လ႕ Hindi အက်ိဏယ ဒီး  Karunamayudu ဒီး Karunanurthi လ႕Tamil အက်ိဏ, ဒီး Dayasagar လ႕ Telugu အက်ိဏသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’

Father Ambroise မ့ႈ၀ဲ သီခါကရ႕ခိဥ Bishop Yvon Ambroise, လ႕အမ့ႈ ကီႈအ့ရွ႕ဥသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ အရူမိႈပွႈ ဘဥဃးဒီးပွၚကညီဂ့ႈ၀ီအတႈလဲၚထီဥလဲၚထီ (Human Development) အပွၚပ႕ၚလီႈဆ့ဥနီၚ အဒီပုႈ၀ဲႈတဂၚနဥ့လီၚ’

Father Ambroise, former RVA consultant and executive secretary of FABC-OSC, dies

RVA News, 07 July, 2020

Add new comment

2 + 1 =