ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕လ႕ကီႈ (ျပင္သစ္) မၚနႈ့၀ဲသီခါအသီ ၁၀၅ ဂၚ ဖဲ ၂၀၂၄ အနံဥအပူၚ

Priests concelebrate a Mass in Rome. | Credit: Martha Calderón/ACI Prensa

ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕လ႕ကီႈ (ျပင္သစ္) မၚနႈ့၀ဲသီခါအသီ ၁၀၅ ဂၚ ဖဲ ၂၀၂၄ အနံဥအပူၚ

သီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥအကရ႕လ႕ကီႈ (ျပင္သစ္)  ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲလ႕ ၂၀၂၄ အနံဥအပူၚ သီခါအသီ ၁၀၅ ဂၚသ့ဥတဖဥ ကဲထီဥ၀ဲလ႕ထံကီႈအံၚအပူၚနဥ့လီၚ’ ဒီးအနီႈဂံႈအါနႈ့ ၁၇ ဂၚ လ႕၂၀၂၃ အနံဥနဥ့လီၚ’

သီခါအသီသ့ဥတဖဥအံၚ ဒိးနႈ့ဘဥသကိး၀ဲသီခါအလၤီႈအလၚ ဖဲလါဎူၚအပူၚ လီၚဆီဒဥဖဲ အိဥဘွံးနံၚ တခ်ဳးလ႕ ပွၚစီဆွံစီၚပ့းတရူးဒီးစီၚပီလူးအမုႈဘူဥနံၚ ဖဲ လါဎူး ၂၉ သီ ဟဲတုၚဒ္၀ဲအကတီႈနဥ့လီၚ’ သီခါသ့ဥတဖဥအံၚ မ့ႈ၀ဲ Diocesan အသီခါ ဒီး Religious အသီခါသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’

ကီႈ (ျပင္သစ္) အသီခါကရ႕ခိဥတဂၚပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ တႈထံဥခံမံၚ ဘဥဃးဒီးသီခါအသီသ့ဥတဖဥအံၚ လ႕အမ့ႈ၀ဲ လ႕တႈအိဥဖွိဥကရ႕အပူၚ သီခါအတႈဖံးတႈမၚ အလီႈအိဥ၀ဲသပွႈကတ႕ႈ ဒီး တႈဖံးတႈမၚအခီပညီ ဖဲဆ႕ကတီႈခ့ခါခဲအံၚ ဒ္ကီႈ (ျပင္သစ္) အထံဖိကီႈဖိသ့ဥတဖဥ အသးတအိဥလ႕ၚ၀ဲလ႕ တႈဘူဥတႈဘါအပူၚ အနီႈဂံႈအါထီဥဒီးအါထီဥ၀ဲအဃိနဥ့လီၚ’

The Catholic Church in France will have 105 new priests in 2024

Catholic News Agency June 22 2024

Add new comment

16 + 3 =