ကီႈ Bangladesh မ့ႈလ႕မူခိဥစူၚ ထံဒိဥအဃိ Cox`s Bazar ပွၚဘဥကီဘဥခဲ အိဥတႈလီႈ ဘဥကြႈဆ႕ဥမဲဏဘဥ၀ဲဒီး မူခိဥကလံၚတႈကီတႈခဲအဂ့ႈ တႈကစီဥ

Photo- VOA Burmese News

ကီႈ Bangladesh မ့ႈလ႕မူခိဥစူၚ ထံဒိဥအဃိ  Cox`s Bazar ပွၚဘဥကီဘဥခဲ အိဥတႈလီႈ ဘဥကြႈဆ႕ဥမဲဏဘဥ၀ဲဒီး မူခိဥကလံၚတႈကီတႈခဲအဂ့ႈ တႈကစီဥ

ဖဲကီႈ Bangladesh တႈလီႈအပူၚ မ့ႈလ႕မူခိဥစူၚထံဒိဥအဃိတႈလီႈဖဲ Cox`s Bazar ပွၚဘဥကီဘဥခဲ အိဥတႈလီႈန႔ဥ ဘဥကြႈဆ႕ဥမဲဏ၀ဲဒီး မူခိဥကလံၚ တႈကီတႈခဲန႔ဥလီၚ’ ဆ႕ကတီႈခဲအံၚ မ့ႈလ႕မူခိဥကလံၚသီဥဂီၚ ဟဲအူတႈဆူဥ၀ဲဖဲ Bangladesh ကီႈပူၚန႔ဥ ပွၚသံ၀ဲ(၈)ဂၚ န႔ဥလီၚ’ ပသ့ဥညါဘဥပ၀ဲ ပွၚမၚတႈလ႕  Oxfam သ့ဥတဖဥပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ မူခိဥကလံၚသီဥဂီၚ လီၚဘဥတႈလီႈ အိဥ၀ဲလ႕ ပွၚကညီနီႈဂံႈဖီခိဥ (၂’၂ ကကြဲႈ) န႔ဥလီၚ’

တႈလီႈဖဲ Cox`s Bazar ပွၚဘဥကီဘဥခဲ အိဥတႈလီႈန႔ဥ မ့ႈလ႕တႈမၚစ႕ၚ တႈဒီသဒ႕သ့ဥတဖဥ ဂံႈစႈဘါစႈအဃိ တႈဘဥဎိဥအိဥထီဥ၀ဲလ႕ ဟီဥခိဥယက႕ႈကလီၚပွီႈယကလဥလီၚ၀ဲန႔ဥလီၚ’ ပွၚဘဥကီဘဥခဲ (ဦးမီၚမီၚ) လ႕အိဥ၀ဲဖဲ (စခန္း”၃၀) တဂၚစံးဖ်ါထီဥ၀ဲဒဥလ႕ VOA န႔ဥလီၚ’ (ဦးမီၚမီၚ) စံး၀ဲ ဖဲအ၀ဲသ့ဥ အိဥတႈလီႈန႔ဥ မူခိဥစူၚဒိဥမးလီၚ’ မ့ႈလ႕မူခိဥစူၚဒိဥအဃိ ပထံဥဘဥစ့ႈကီး၀ဲ ဟီဥခိဥလီၚပွီႈ၀ဲန႔ဥလီၚ’ ထဲန႔ဥတကးဒ္ဘဥ ပထံဥဘဥ၀ဲပွၚတနီၚနီၚ မ့ႈလ႕ကလံၚမုႈလီၚအဃိ အ၀ဲသ့ဥအဒဲ ဒီး (Palastic) သ့ဥတဖဥ ပဥဃုဏ၀ဲလ႕ ကလံၚမုႈအက်ါန႔ဥ အိဥအါမးလီၚ’

ပွၚမၚတႈလ႕ NGO သ့ဥတဖဥ မၚစ႕ၚ၀ဲဘဥဆဥ တႈလီႈအဂၚသ့ဥတဖဥ တန႔ႈဘဥ၀ဲတႈမၚစ႕ၚ လ႕လ႕ပွဲၚပွဲၚဘဥ အိဥဒံး၀ဲန႔ဥလီၚ’ ပွၚမၚတႈလ႕ NGO သ့ဥတဖဥ ကဟးမၚစ႕ၚ၀ဲဒဥ လ႕ တႈလီႈကိးပူၚဒဲး တသ့ဘဥအဃိန႔ဥလီီီီၚ’ လ႕အ၀ဲသ့ဥ ကလဲၚမၚစ႕ၚတႈအဂီႈ ခ်ံစ့ႈကီးတအိဥ ၀ဲဒဥဘဥန႔ဥလီၚ’ တႈလီႈလ႕ထံဒိဥသ့ဥတဖဥ မ့ႈအဲဥဒိးလဲၚမၚစ႕ၚတႈ ဘဥဆဥ လဲၚ၀ဲတသ့ ဘဥလီၚ’ မ့ႈလ႕တႈအိဥအသး ဒ္အံၚအဃိ တႈလီႈခဲလ႕ဏတန႔ႈဘဥ၀ဲ တႈမၚစ႕ၚ ဘဥန႔ဥလီၚ’

ကလံၚမုႈဒိဥ ( ဆိုင္ကလုန္း Amphamn) န႔ဥဟဲ၀ံႈတႈဆူဥဖဲ Bangladesh ကီႈအံၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲခံဘ်ီတဘ်ီ န႔ဥလီၚ’ ဖဲကီႈ Bangladesh ကလံၚထံးတကပၚန႔ဥ Rangpur ကီႈရ့ဥန႔ဥ ဆ႕ကတီႈခဲအံၚ ဘဥတႈပဏပနီဥအီၚလ႕ မူခိဥထံအိဥအါတႈလီႈလံန႔ဥလီၚ’ လ႕အပူဏကြံဏတသီခံသီန႔ဥ ကီႈရ့ဥ(၂၀) ဘ်ဲဥဃဥဃဥသ့ဥတဖဥ ပထံဥဘဥ၀ဲ ကစ႕ႈလီၚပွီႈ ဒီးထံဒိဥဃိဥဎြၚသ့ဥတဖဥ အိဥထီဥသးန႔ဥလီၚ’ ထံဒိဥဃိဥဎြၚန႔ဥ တဒ္သိးလ႕ညါဘဥ’ ထံဒိဥဃိဥဎြၚအံၚဒိဥန႔ဥဒ္လ႕ညါ (၁၆ ပ့ဥ) န႔ဥလီၚ’ တႈဟးဂုဏဟးဂီီီၚ အိဥထီဥ၀ဲလ႕ တႈသူဥတႈဖ်း သ့ဥတဖဥတကပၚန႔ဥလီၚ’

တႈလီႈဖဲ Cox`s Bazar ပွၚဘဥကီဘဥခဲ အိဥတႈလီႈန႔ဥ Bangladesh ထံကီႈပဒိဥပပွႈသ့ဥတဖဥ စံး၀ဲလ႕ Covid-19 တႈဆါအိဥထီဥအသးလံန႔ဥလီၚ’ ထံကီႈပဒိဥပပွႈသ့ဥတဖဥ တဲလီၚတံႈ၀ဲဖဲ လါ (March – 24 )သီန႔ဥလီၚ’ အဃိမ့ႈလ႕ မူခိဥကလံၚသီဥဂီၚ တႈဆ႕ကတီႈ တႈအိဥသးတဂ့ၚအဃိ ပွၚလ႕အိဥဖဲတႈလီႈန႔ဥ သ့ဥတဖဥန႔ဥ အိဥ၀ဲဒီးတႈသူဥအုးသးအုးလ႕ တႈအိဥသးသ့ဥတဖဥ အအ႕ထီဥဒိဥန႔ႈဒ္အလီၤႈ ဒံးလ႕ညါန႔ဥလီၚ’ ဘဥဆဥဆ႕ကတီႈခဲအံၚ ပွၚဘဥကူဘဥဂဏ Covid -19 တႈဆါအံၚ အိဥခဲလ႕ဏပွဲၚဂၚလဲဥန႔ဥ ပ၀ဲသ့ဥတသ့ဥညါ လီၚတံႈ ဒ္ဘဥန႔ဥလီၚ’ (ဦးမီၚမီၚ) စံး၀ဲဒဥ ဎဆိကမိဥလ႕ Covid-19 တႈဆါတခါအံၚ မ့ႈဘဥကူဘဥဂဏန႔ဥ ကဘဥကူ၀ဲ ပွၚအါအါဂီႈဂီႈန႔ဥလီၚ’ ဘဥမနုအဃိလဲဥန႔ဥ မ့ႈလ႕ပဟံဃဏပ႕ဃဏ Social distance သ့ဥတဖဥ တန႔ႈဘဥအဃိန႔ဥလီၚ’ Covid-19 တႈဆါတခါအံၚ ကအိဥထီဥသးန႔ဥ အဆ႕အိဥ၀ဲအါန႔ဥလီၚ’

ဘဥဆဥဖဲပကြႈလ႕  NGO ထုးဖ်ါထီဥ၀ဲ စရီန႔ဥအိဥ၀ဲ ပွၚနီႈဂံႈစွၚဂၚဒံးလီၚ’ (ဦးမီၚမီၚ) စံးကဒီး၀ဲ တႈပဏဖ်ါထီဥတခါအံၚ လ႕ဎဂီႈ လီၚကမ႕ကမဥဘဥဎၚဒိဥမးလီၚ’ တႈလီႈဖဲကီႈ Bangladesh န႔ဥ ဆ႕ကတီႈခဲအံၚလ႕ Covid-19 တႈဆါအံၚအဃိ ပွၚသံ၀ဲအဂၚ (၅၀) လံန႔ဥလီၚ’ ပမ့ႈပဏဖွိဥက့ၚပွၚသံလ႕ Covid   -19 တႈဆါအံၚအဃိ အိဥ၀ဲခဲလ႕ဏ (၂၆၆၈) ဂၚလံန႔ဥလီၚ’ ဖဲ Cox`s Bazar ပွၚဘဥကီဘဥခဲအိဥတႈလီႈန႔ဥ  (ရိုဟင္ဂ်ာ ဒီး ဘင္ဂါလီ) ပွၚဘဥကီဘဥခဲသ့ဥတဖဥ ဟဲတုၚလီၚ၀ဲခဲလ႕ဏ အနီႈဂံႈအိဥ၀ဲ (၉) ကလီႈလံန႔ဥလီၚ’

Source + Photo : VOA Burmese News

Add new comment

1 + 18 =