ကီႈအဲဥဒံးဎၚ - သီခါကရ႕ခိဥဖးဒိဥ Andrews Thzhath ဘဥတႈပာ္ထီဥအီဥလ႕ ပွၚတႈမ႕ဖိအခိဥအနႈ လ႕ Ernakulam-Angamalyသီခါကရ႕ခိဥတႈလီႈ

ကီႈအဲဥဒံးဎၚ - သီခါကရ႕ခိဥဖးဒိဥ Andrews Thzhath ဘဥတႈပာ္ထီဥအီဥလ႕ ပွၚတႈမ႕ဖိအခိဥအနႈ လ႕ Ernakulam-Angamalyသီခါကရ႕ခိဥတႈလီႈ

ပါပါျဖဥစ့ဥတူႈလိာ္ဝဲဒဥ သီခါကရ႕ခိဥဖးဒိဥ Antony Kariyil လ႕အမ့ႈဝဲ သီခါကရ႕ခိဥလ႕Ernakulam-Angamaly အတႈဃ့အိဥဘွံး ဒီးပာ္လီၚက့ၚဝဲ သီခါကရ႕ခိဥဖးဒိဥ Andrew Thazhath လ႕အကကဲဝဲဒဥ တႈမ႕ဖိသ့ဥတဖဥအခိဥအနႈလ႕ အဝဲအလီႈန႔ဥလီၚ.

တႈပာ္ဖ်ါထီဥန႔ဥမၚဝဲဒဥဖဲ ဘဥတံၚကဥ တႈဆ႕ကတီႈ ဟါခီ ၃း၃၀ ဖဲ ကစႈ St Thomas လ႕အမ့ႈဝဲ the Major Archiescopal Curia ဒီး သီခါဖးဒိဥ အဟံဥလ႕ Emakulamန႔ဥလီၚ.

သီခါဖးဒိဥ Andrews Thazhath ကန႔ႈ ဝဲမူဒါဒ္သိးဒီး တႈမ႕ဖိသ့ဥတဖဥအခိဥအနႈ ဒီး ကမၚဝဲဒံးတႈမၚလ႕ Metropolitan သီခါကရ႕ခိဥတႈလီႈလ႕ Trichurန႔ဥလီၚ.

တႈမ႕ဖိအခိဥအနႈအသိးအဝဲဒဥအမူဒါကအိဥဝဲလ႕ သီခါကရ႕ခိဥ အသိး ဖဲ ကဥဒံၚနဲၚ Mar George Alecherry လ႕ အန႔ႈဝဲဒဥမူဒါလ႕ Metropolitan လ႕ Ernakulam-Angamlyသီခါကရ႕ခိဥဖးဒိဥတႈလီႈန႔ဥလီၚ.

ဒ္တႈမ႕ဖိအခိဥအနႈအသိး အဝဲဒဥအမူဒါမ့ႈဝဲလ႕ကဘဥဆဲးက်ိဝဲဒဥဒီး ဘဥတံၚကဥလ႕အကစံးတဲၚသကိးဘဥဃးဒီး Synodန႔ဥလီၚ.

သီခါကရ႕ခိဥဖးဒိဥဘဥတႈမ႕အိဥဘွံးအီဥလ႕ အဝဲဒဥလုႈထီႈတႈလုႈမံဆါအခါ အဝဲတကူတသိးဝဲဒ္သိးဒီးတႈသိးတႈသီလ႕ တႈအိဥဖွိဥ Syro-Malabar Major Archiepiscopal Synodပာ္လီၚဝဲဘဥအဃိန႔ဥလီၚ.

တႈကူတႈသိးလ႕ အဘဥသိးဝဲလ႕ တႈလုႈမံဆါအပူၚန႔ဥထုးထီဥပာ္လီၚဝဲ ဖဲ လါ ဒံၚစ့ဘ႕ဏ ၂၀၂၁န႔ဥလီၚ. ဒီးတႈပာ္လီႈတႈန႔ဥ သီခါဒီးပွၚဘဥဎြၚဖိသ့ဥတဖဥစံးဝဲလ႕ အဟဲလီၚဝဲလ႕ကဥဒံးနဲၚ အအိဥန႔ဥလီၚ. ဒီးသီခါကရ႕ခိဥဖးဒိဥ Kariyil ပာ္ဝဲအသးတဖ်႕ဥဃီဒီး သီခါသ့ဥတဖဥဒီးပွၚဘါဎြၚဖိသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

သီခါဖးဒိဥ Andrews Thazhath န႔ဥအိဥဖ်ဲဥဝဲလ႕ လါဒံၚစ့ဘ႕ဥ ၁၃ သီ ၁၉၅၁ န႔ဥဒီး အကဲထီဥဝဲသီခါ ဖဲ ၁၄သီ လါမးရွါ ၁၉၇၇ န႔ဥလီၚ. အဝဲဒိးန႔ဥဝဲသီခါအလီႈအလး၀ံၚဒီး အန႔ဥဝဲဒဥ Doctorate လ႕ Cannon Law န႔ဥလီၚ. အဝဲဒဥ မၚတႈလ႕ တႈလီႈအါမး လ႕ Trichur ဒီး the Major Archiepiscopal Curia တႈလီႈသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

အဝဲကဲထီဥသီခါကရ႕ခိဥခံဂၚတဂၚ လ႕ Trichurတႈလီႈ ဖဲ လါ မ့ၚ ၁သီ ၂၀၀၄န႔ဥဒီး ကဲထီဥဝဲသီခါကရ႕ခိဥဖးဒိဥ လ႕ Trichur သီခါကရ႕ခိဥတႈပ႕အပူၚဖဲ လါ မးရွါ ၁၈ သီ ၂၀၀၇န႔ဥလီၚ. အခဲအံၚအဝဲဘဥန႔ႈဝဲဒဥမူဒါလ႕ a member of the Permanent Synod, Chairman of the Public Affairs Commission, Convener of the Committee for Education, Member of the KCBC Vigilance Commission and Commission for Educationသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

Mr Andrews Thazhath န႔ဥမ့ႈဝဲဒဥစ့ႈကီးလ႕ သီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ အခ႕ဥစး တဂၚလ႕ ဘဥတႈကြဲအီၚလ႕ တႈအိဥဖွိဥလ႕မုႈထီဥလ႕ ကဘဥလဲၚဝဲဆူ၀့ၚရိမ့ၚ ဒီးစံးတဲၚသကိးတႈ ဘဥဃးဒီး Archeparch of Ernakulam- Angamalyန႔ဥလီၚ

India: Archbishop Andrews Thazhath appointed Apostolic Administrator of Ernakulam-Angamaly Archdiocese, RVA News | July 30, 2022

Add new comment

4 + 6 =