ကီႈမိႈပွႈအ့ရွ႕ဥသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ စးထီဥ၀ဲ တႈတ႕ဥပီဥလိဏသကိး ဘဥဃးဒီး တႈအိဥဖွိဥကရ႕အတႈလဲၚဃုဏသကိးတႈအဂ့ႈ တႈကစီဥ

ကီႈမိႈပွႈအ့ရွ႕ဥသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ စးထီဥ၀ဲ တႈတ႕ဥပီဥလိဏသကိး ဘဥဃးဒီး တႈအိဥဖွိဥကရ႕အတႈလဲၚဃုဏသကိးတႈအဂ့ႈ တႈကစီဥ

ကီႈအ့ရွ႕ဥသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥအကရ႕ (FABC) မၚ၀ဲတႈတ႕ဥပီဥလိဏသး အဆိကတ႕ႈတဘ်ီ ဘဥဃးဒီး တႈအိဥဖွိဥကရ႕အတႈလဲၚဃုဏသကိးတႈ လ႕ကီႈမိႈပွႈအ့ရွ႕ဥအပူၚ ဒီးမ့ႈ၀ဲလ႕ ကီႈကေီႈတဲႈယ Pattaya ဖဲစဲးပတ့ဘ႕ဥ ၁၁ သီတုၚလ႕ ၁၅ သီ အမုႈနံၚနဥ့လီၚ’

တႈအိဥဖွိဥတ႕ဥပီဥလိဏသးအံၚ အတႈပညိဏမ့ႈ၀ဲ တႈပဏလုႈဒိဥပွၚ့ဒိဥ တႈအိဥဖွိဥကရ႕အတႈလဲၚဃုဏသကိးတႈ အတႈကြႈစိမုႈလႈတႈ (Vision) လ႕ကီႈအ့ရွ႕ဥအပူၚ ဒီး တႈသ့ဥညါနႈပ႕ႈ တႈအိဥဖွိဥကရ႕အတႈလဲၚဃုဏသကိးတႈ ဒ္သိးတႈအိဥဖွိဥကရ႕လ႕ ကီႈအ့ရွ႕ဥအပူၚ ကကဲထီဥလိဏထီဥ၀ဲ ဂ့ၚဂ့ၚဘဥဘဥအဂီႈနဥ့လီၚ’

တႈတ႕ဥပီဥလိဏသးအံၚ မ့ႈ၀ဲဒ္သိး ပွၚကပဏဖ်ါထီဥတႈလီၚတံႈလီၚဆဲး ဘဥဃးဒီး တႈအိဥဖွိဥကရ႕အတႈလဲၚဃုဏသကိးတႈ အကံႈအစီ ဒီးလုႈလႈဆဲးလၚအတႈပဏဖ်ါ လ႕ကီႈအ့ရွ႕ဥအပူၚ ဒီးရဲဥက်ဲၚပဏလီၚသကိး တႈကူဥထီဥဖးလီၚ ဘဥဃးဒီးတႈစးထီဥဖံးမၚသကိး တႈဒုးကဲထီဥတႈ လ႕ကီႈအ့ရွ႕ဥတႈအိဥဖွိဥကရ႕ အတႈဖံးတႈမၚအကလုဏကလုဏသ့ဥတဖဥ အပူၚနဥ့လီၚ’

တႈတ႕ဥပီဥလိဏသးအံၚ မ့ႈ၀ဲ ကီႈအ့ရွ႕ဥသီခါကရ႕ခိဥအ၀ဲၚက်ိၚအလီၚဆီသ့ဥတဖဥ ဒ္အမ့ႈ ပွၚပတီႈမုဥဖိဒီးဒူဥဖိထ႕ဖိအ၀ဲၚက်ိၚယ ပွၚလ႕အပဏစီဆွံအသး အိဥဒီးတႈအ႕ဥလီၚသးလီၚလီၚဆီဆီသ့ဥတဖဥအ၀ဲၚက်ိၚယ တႈကူဥဘဥကူဥသ့ဒီး တႈစူႈတႈနဏအ၀ဲၚက်ိၚယ ဎြၚဂ့ႈပီညါအ၀ဲၚက်ိၚ သ့ဥတဖဥ အတႈမၚဃုဏတႈနဥ့လီၚ’

သီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥယ သီခါသ့ဥတဖဥယ ဖံ၀ါသ့ဥတဖဥ ဒီးပွၚဎိဎိ လ႕အကဲခ႕ဥစး ကီႈမိႈပွႈအ့ရွ႕ဥထံကီႈသ့ဥတဖဥ မၚဃုဏသကိးတႈဖဲ တႈအိဥဖွိဥထံဥလိဏသး ဎဲႈသီအံၚအပူၚနဥ့လီၚ’

တႈအိဥဖွိဥတ႕ဥပီဥလိဏသးအဆိကတ႕ႈတဘ်ီ လ႕ကီႈမိႈပွႈအ့ရွ႕ဥခ႕ဥစးသ့ဥတဖဥ အတႈမၚဃုဏသကိးတႈအံၚ မ့ႈ၀ဲတႈကတဲႈကတိၚဆိပဏစ႕ၚတႈတမံၚ လ႕သီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ ကထံဥလိဏသကိးအသး လ႕အတႈအိဥဖွိဥဖးဒိဥ ၁၆ ဘ်ီတဘ်ီ လ႕၀့ႈရိမ့ၚ နဥ့လီၚ’ တႈအိဥဖွိဥအံၚအတႈဂ့ႈမိႈပွႈမ့ႈ၀ဲ တႈလဲၚဃုဏသကိးတႈလ႕ တႈပဏဖွိဥဃုဏလိဏသးတပူၚဃီအပူၚ (Synod on Synodality) နဥ့လီၚ’

တႈအိဥဖွိဥတမံၚအံၚ ဘဥတႈစးထီဥမၚအီၚလ႕ ပႈပါဖရဥစ့းနဥ့လီၚ’ မ့ႈ၀ဲတႈမၚအသး ခံပတီႈ ဒီးတ႕တပတီႈ ကမ့ႈ၀ဲဖဲ လါအီးကထိဘ႕ဥ ၄ သီတုၚလ႕ ၂၈ သီ ဒီးခံတပတီႈ ကမ့ႈ၀ဲဖဲ အီးကထိဘ႕ဥ ၂၀၂၄ အပူၚ ဒ္သိးအကကဲထီဥ တႈဟ့ဥကူဥဟ့ဥဖးလ႕ပႈပါအဂီႈ ဘဥဃးဒီး တႈအိဥဖွိဥကရ႕အတႈလဲၚဃုဏသကိးတႈ ” လ႕အမ့ႈ၀ဲဒီး တႈရ့လိဏမုဏလိဏယ တႈဖံးဃုဏမၚဃုဏသကိးတႈယ ဒီးတႈဖံးတႈမၚလ႕ပွၚကဘဥမၚအီၚယ (Communion, Participation and Mission) နဥ့လီၚ’

FABC အခီပညီမ့ႈ၀ဲ ကလံးထံးအ့ရွ႕ဥယ မုႈထီဥကလံၚထံးအ့ရွ႕ဥယ မုႈထီဥအ့ရွ႕ဥ ဒီးကီႈအ့ရွ႕ဥအသးကံႈပူၚ ထံကီႈအသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ အကရ႕ကရိနဥ့လီၚ’ မ့ႈ၀ဲကရ႕ကရိလ႕ အမၚဆူဥထီဥတႈရိဏဖွိဥဃူဖိး ဒီး ဟံးနႈ့ဃုဏမူဒါ လ႕တႈအိဥဖွိဥကရ႕ဒီး ပွၚခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥ အတႈနႈ့ဘ်ဳးနႈ့ဖွိဥအဂီႈ လ႕ကီႈမိႈပွႈအံၚအပူၚနဥ့လီၚ’

တႈမၚလၚကပီၚ FABC ပွဲၚထီဥ၀ဲ အနံဥ ၅၀ ဖဲ ၂၀၂၀ အနံဥအပူၚ ဘဥဆဥ မ့ႈလ႕ Covid 19 တႈဆါသံသႀတိဏအဃိ တႈမၚလၚကပီၚတႈအံၚ မ့ႈက့ၚ၀ဲဖဲ ၂၀၂၂ လါအီးကထိဘ႕ဥ ၁၂ သီ ဒီးမ့ႈ၀ဲဖဲ Baan Phu Wan Pastoral Center လ႕၀့ႈဒိဥ Bangkok တလးပ႕လီႈက၀ီၚဖးဒိဥယ ကီႈကေီႈတဲႈနဥ့လီၚ’

FABC kicks off the first consultation on synodal formation in Asia in Thailand- RVA News- September 12, 2023

Add new comment

1 + 1 =