ကီႈဖံးလံးပံ မၚလၚကပီၚ၀ဲမုႈနံၚလ႕အမ့ႈ Red Wednesday တႈကစီဥ

The Manila Cathedral on Red Wednesday (Photo credit: CBCP NEWS)

ကီႈဖံးလံးပံ မၚလၚကပီၚ၀ဲမုႈနံၚလ႕အမ့ႈ Red Wednesday တႈကစီဥ

တႈအိဥဖွိဥကရ႕ အပွၚမၚစ႕ၚသးကညီၚတႈအကရ႕ လ႕အမံၚမ့ႈ၀ဲ Aid to the Church in Need (CAN) လ႕ကီႈ Philippines မ႕နႈ့ဆီဥခံ၀ဲ တႈအိဥဖွိဥကရ႕ဖိ လ႕ထံကီႈအပူၚသ့ဥတဖဥ ဒ္သိးအကမၚဃုဏတႈလ႕ ကိးနံဥဒဲးအတႈမၚညီႏုႈတႈတမံၚ လ႕အမ့ႈ၀ဲ Red Wednesday ဖဲတႈလီႈသ့ဥတဖဥလ႕အမ့ႈ၀ဲ Our Lady of Peace ဒီး Good Voyage Antipolo Cathedral လ႕ Rizalယ ကီႈ Philippines နဥ့လီၚ’

ပွၚကိးဂၚဒဲးသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈကြဲမုဏအီၚ ဒ္ပွၚထုကဖဥတႈ ဒီးပဏဖွိဥလိဏသးဒီး ပွၚခရံဏဖိလ႕အဘဥတႈမၚအ႕မၚနးအီၚ လ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ မ့ႈလ႕အ၀ဲသ့ဥအတႈစူႈတႈနဏ၀ဲ ဎ့ဥရွဴးခရံဏအဃိအဂ့ႈ Msgr Gerardo Santos လ႕အမ့ႈ CAN Philippines အခိဥအနႈစံး၀ဲနဥ့လီၚ’

ဒ္တႈဂ့ႈမိႈပွႈလ႕အမ့ႈ၀ဲ ပွၚလ႕အဘဥတႈမၚအ႕မၚနးအီၚသ့ဥတဖဥ ဘဥဆိဥဂ့ၚ၀ဲနဥ့လီၚ’ အသိးယ Red Wednesday မ့ႈ၀ဲ Aid to the Church in Need (CAN) အတႈဟူးဂဲၚဖံးမၚတႈတမံၚ လ႕အမ့ႈ တႈဃ့ထုကဖဥနႈ့တႈဒီး က်ဲးစ႕ၚထုးနႈ့ပွၚသး ဒ္သိးအကသ့ကြႈဆိကမိဥတႈလ႕ ပွၚခရံဏဖိလ႕ အဘဥတႈမၚအ႕မၚနးအီၚ သ့ဥတဖဥ မ့ႈလ႕အ၀ဲသ့ဥအတႈစူႈတႈနဏ အဃိနဥ့လီၚ’

Msgr. Gerardo Santos  စံး၀ဲယ မ့ႈသ့ဒီး တႈဘါသရိဏသ့ဥတဖဥယ တႈမၚလိကေိသ့ဥတဖဥ ဒီးတႈသူဥထီဥအဂုႈအဂၚသ့ဥတဖဥ ၾက႕းလ႕အဘဥတႈမၚကပီၚအီၚဒီး တႈအလြဲဥအဂီၚနဥ့လီၚ’

Aid to the Church in Need (CAN) မ့ႈ၀ဲတႈမၚစ႕ၚသးကညီၚတႈအကရ႕တခါ လ႕ပွၚခရံဏဖိလ႕အဘဥတႈမၚအ႕မၚနးအီၚ လ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥနဥ့လီၚ’ ရူမိႈပွႈအိဥ၀ဲ ၂၃ ခါလ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥအပူၚယ ဒီးအိဥ၀ဲလ႕ကီႈ Philippines တခါနဥ့လီၚ’

ဖဲတႈမၚဆူဥမၚစိး ဒီးတႈမၚပ်ံၚမၚဖုးတႈ အိဥထီဥ၀ဲတပူၚလႈလႈအခါ Aid to the Church in Need (CAN) အတႈကြႈထြဲမၚစ႕ၚတႈ ဘဥဃးဒီးတႈဖိတႈလံၚ လ႕ပွၚလိဏဘဥအီၚလ႕အခ့်သ့ဥတဖဥ မ့ႈတႈလ႕အဘဥဃးဒီး တႈမၚဒိဥထီဥထီထီဥ တႈပဏဘူး ရိဏဖွိဥဃူဖိလိဏသးဒီး ပွၚလ႕အတူႈဘဥတႈသ့ဥတဖဥ မ့ႈလ႕အ၀ဲသ့ဥ အတႈစူႈတႈနဏခရံဏကစႈအဃိ အဂ့ႈ Msgr Santos စံး၀ဲနဥ့လီၚ’

သီခါကရ႕ခိဥလ႕ ကီႈ Philippines သ့ဥတဖဥ ပဏလီၚ၀ဲ Red Wednesday ဒ္အမ့ႈမုႈနံၚလ႕ အဘဥဃးဒီးတႈအိဥဖွိဥကရ႕အတႈဟူးဂဲၚဖံးမၚတႈ စးထီဥဖဲလါဎႏူၚအါရံၚ ၂၀၂၀ အနံဥနဥ့လီၚ’

Aid to the Church in Need (CAN) မ့ႈ၀ဲ ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕ အပွၚမၚစ႕ၚသးကညီၚတႈအကရ႕ လီၚဆီဒဥတႈ ပွၚခရံဏဖိလ႕ အဘဥတႈမၚအ႕မၚနးအီၚယ ဘဥတႈဆီဥသနံးအီၚ မ့တမ့ႈ ပွၚလ႕အလိဏဘဥတႈမၚစ႕ၚ တမံၚလႈလႈသ့ဥတဖဥအဂီႈနဥ့လီၚ’

Philippines Church observes Red Wednesday on November 23 RVA News

Add new comment

1 + 16 =