ကီႈပဎီၚ, မါဒလ့သီခါကရ႕ခိဥတႈပ႕ မၚလၚကပီၚဝဲ သးတႈကရ႕ကရိအမုႈနံၚ

ကီႈပဎီၚ, မါဒလ့သီခါကရ႕ခိဥတႈပ႕ မၚလၚကပီၚဝဲ သးတႈကရ႕ကရိအမုႈနံၚ

မါဒလ့ သီခါကရ႕ခိဥတႈပ႕ မၚလၚကပီၚ ဝဲ ဃိးဘ်ီတဘ်ီ သးတႈကရ႕ကရိ(The heart foundation day) အမုႈနံၚလ႕တႈသ့ဥနီဥထီဥ က့ၚပွၚသူဥလီၚတႈကရ႕ကရိ သီခါကရ႕ခိဥဖးဒိဥလီႈလံၚ Paul Ainghtung Grawn ဖဲ နီႈသးစီဆွံတႈဘဥဎြၚသရိာ္ဖးဒိဥ လ႕ မါဒလ့ ဖဲ လါဎူၚလံဥ ၂၃ သီန႔ဥလီၚ.

သီခါကရ႕ခိဥလီႈလံၚ သူဥထီဥဝဲ ဒဥ နီႈသးတႈကရ႕ကရိ(The Heart foundation) ဖဲနီႈသးစီဆွံအဘူဥနံၚ လ႕ ၂၀၁၄ န႔ဥလီၚ.

သီခါကရ႕ခိဥလီႈလံၚဖဲအဝဲခီဥဘဥ သးတႈဆါအခါ အဝဲအသးအိဥဝဲလ႕ ကမၚစ႕ၚပွၚသ့ဥတဖဥလ႕ခီဥဘဥသး အတႈဆါသ့ဥတဖဥလ႕ စ့န႔ဥလီၚ.

အဝဲစးထီဥဝဲတႈမၚဝဲန႔ဥဒီးအဝဲစူၚကြံာ္အသးလ႕ ၂၀၂၀ န႔ဥလီၚ.

သီခါ Dominic Jyo Du လ႕အဝဲအတႈစံးတဲၚတဲလီၚအပူၚပာ္ဖ်ါထီဥဝဲဒဥလ႕ တႈလ႕ ပွၚကညီသ့ဥတဖဥန႔ဥ အသးတဖ်႕ဥန႔ဥမ့ႈတႈလ႕အရ႔ဒိဥ ဒီး ပမ့ႈန႔ႈဘဥသးစီဆွံန႔ဥ ပသးကစီဆွံဝဲဒဥ န႔ဥလီၚ ဒီးပမ့ႈတပတီၚဃဥ ပသးတႈအိဥမူဘဥန႔ဥ တႈခဲလ႕ာ္ကဟး ဂီၚဝဲဒဥန႔ဥလီၚ.

တႈလုႈမံဆါ၀ံၚအလီၚခံသီခါလ႕အပာ္ထြဲလ႕ တႈလုႈမံဆါအပူၚဆိဥဂ့ၚဝဲ ပွၚလ႕ အိဥဒီး သးအတႈဆါသ့ဥတဖဥဒီး ဟ့ဥဝဲတႈမၚစ႕ၚဆူပွၚလ႕ အအိဥဒီးသးအတႈဆါအ႕ ဃုဂၚလ႕ ဒ္သိးဒီးအတႈဆါအသိးန႔ဥလီၚ. ဒီးတႈကရ႕ကရိဃုဝဲလ႕ ပွၚကဟ့ဥမၚစ႕ၚဝဲဒဥပွၚလ႕ အလိဥဘဥဝဲဒဥလ႕ အကဖြဲးအသးန႔ဥလီၚ.

မြႈ မ့ဥရံၚ (အမံၚဆီတလဲဝဲ) လ႕အမ့ႈဝဲဖိသးတဂၚလ႕ အအိဥဖ်ဲဥအခါ အသးပူၚအိဥဝဲဒီး တႈပူၚတဂၚအမိႈစံးဝဲဆူ RVA န႔ဥ ဎဖိခြါခီဥဘဥဝဲသးအတႈဆါ ဒီး တႈကရ႕ကရိမၚစ႕ၚဝဲလ႕ အဝဲဖြဲးအသးအဃိအခဲအံၚအဝဲဒဥ ကသါက့ၚဝဲဒဥဂ့ၚဂ့ၚဘဥဘဥန႔ဥလီၚ.

ဖံတဂၚလ႕ အသးအိဥဝဲ ၇၃နံဥတဂၚစံးဝဲ ဘဥဃးလ႕ အစ့တအိဥဘဥ ဒီး အဝဲန႔ဥဘဥတႈမၚစ႕ၚလ႕ သးတႈကရ႕ကရိအဃိအခဲအံၚအဘဥဝဲဂ့ၚဂ့ၚန႔ဥလီၚ.

Ms Myint Myint Win လ႕ အအိဥလ႕ Chan Thar သဝီဒီးအမ့ႈပွၚလ႕ခီဥဘဥ သးအတႈဆါလ႕ အအိဥဖ်ဲဥထီဥ အခါ စံးဝဲဒဥ သးတႈကရ႕ကရိမၚစ႕ၚဎၚ တမ့ႈဘဥထဲ ဎကဖြဲးသးအဂီႈဘဥတုၚခဲအံၚစ့ႈကီး ကြႈထြဲဝဲဒဥဎၚန႔ဥလီၚ.

သီခါ John Soe Tint လ႕အမ့ႈဝဲ သးတႈကရ႕ကရိ အခိဥက်႕ႈ ဒီး သီခါ Augustine Win Myint လ႕အမ့ႈဝဲပွၚဘဥမူဘဥဒါသ့ဥတဖဥ မၚစ႕ၚဝဲ ပွၚသ့ဥတဖဥလ႕ သးတႈကရ႕ကရိန႔ဥလီၚ.

ဒ္သိးဒီးအဝဲသ့ဥကမၚစ႕ၚဝဲ ပွၚဆါသ့ဥတဖဥအဂီႈ ကိးလါဒဲး အဝဲသ့ဥပာ္ဖွိဥဝဲ တႈမၚဘူဥလ႕ မါဒလ့သီခါကရ႕ခိဥတႈလီႈန႔ဥလီၚ.

Myanmar: Mandalay Archdiocese celebrates Heart Foundation Day, RVA News, 29 July 2022

 

Add new comment

13 + 1 =