ကီႈပဎီၚစ႕ဖွိဥသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ အတႈသကြံကညးတႈ

Message of Catholic Bishops' Gonference of Myanmar (GBCM) Calling all parties to peace and reconciliation

ကီႈပဎီၚစ႕ဖွိဥသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ အတႈသကြံကညးတႈ

ဆူကရ႕ကရိကိးခါဒဲး လ႕တႈမုဏတႈခုဥဒီး တႈမၚဃူလိဏဖိးလိဏက့ၚတႈအဂီႈ

၂၁ ဖ့ႀဘဴၚအါရံၚ ၂၀၂၁

ပ၀ဲယ ကဲးသလံးသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥယ လ႕အကဲခ႕ဥစး၀ဲ တလးပ႕အလီႈက၀ီၚ ၁၆ ခါသ့ဥတဖဥယ ဆွ႕လီၚ၀ဲ ပတႈပတံသကြံကညးတႈ လီၚဆီဒဥတႈဆူ ပွၚလ႕အအိဥဒီးတႈစိတႈကမီၚသ့ဥတဖဥအအိဥယ ဒ္သိးအဆိကတီႈကြံဏ တႈလူၚဖီဥမၚန႕ၚတႈလ႕ က်ဲမုႈခိဥသ့ဥတဖဥ၀ံၚအလီႈခံယ ဒ္သိးအကဃဥကဒါက့ၚအသးဆူ တႈတ႕ႈပီႈလိဏသးအဂီႈနဥ့လီၚ’ မ့ႈလ႕ပထံဥဘဥ၀ဲ တႈဂႈသြံဥဂႈစီႈ ဟဲအိဥထီဥ၀ဲလ႕ က်ဲသ့ဥတဖဥအဖီခိဥ အါထီဥဒီးအါထီဥ၀ဲအဃိ လ႕တႈသူဥကိႈသးဂီၚအပူၚ ပမၚသကိးပ၀ဲပဃ့ကညးတႈအံၚနဥ့လီၚ’ တႈလ႕အလီၚဖုးသံပ်ီႈဂီၚ ဒီးလီၚသးအုး၀ဲ ဖဲတကီႈခါအခဲအံၚသ့ဥတဖဥ ဒုးအိဥထီဥ၀ဲတႈသူဥကႈသးလီၚအါ၀ဲ လ႕ပထံပကီႈအပူၚနဥ့လီၚ’

သူဥဘီဥသးစႈသ့ဥတဖဥ ဘဥသံ၀ဲလ႕က်ဲဖီခိဥ လ႕တႈလီၚသးကညီၚအပူၚ ဒုးဘဥဒိဘဥထံး၀ဲထံကီႈနဥ့လီၚ’ ပထံပကီႈလ႕အမံၚဟူသဥဖ်ါတ့ႈလံ၀ဲ ဒ္အမ့ႈထူကီႈစ့ကီႈအံၚ ပတဆ႕မုႈလႈလ႕ အကဘဥအ႕၀ဲဒီးပဒီပုႈ၀ဲႈသ့ဥတဖဥအသြံဥဘဥ’ ႀက႕းလ႕ပွၚဆိကတီႈကြံဏ မိႈပႈလ႕အဘဥလဲၚခူဥလီၚဘ်႕လီၚအဖိသ့ဥတဖဥ အတႈသူဥအူသးကဲၚနဥ့လီၚ’ မိႈသ့ဥတဖဥအမဲဏထံ လ႕အဎြၚလီၚ၀ဲလ႕ တႈသူဥကႈသးလီၚအပူၚ တမ့ႈ၀ဲတႈဆိဥဂ့ၚလ႕ထံကီႈနီတဘ့ဥအဂီႈဘဥ နဥ့လီၚ’

ဖဲလါလ႕အပူၚကြံဏ၀ဲအပူၚ ထံဖိကီႈဖိသ့ဥတဖဥ ဆ႕မုႈလႈဒီးမံမီႈဘဥ၀ဲ ဒံဥမိဥခရ့ဥစံဥအဖီတ႕ႈ လ႕အအိဥဒီးတႈမုဏတႈခုဥနဥ့လီၚ’ လ႕ဟီဥခိဥတႈဆါသံသႀတိဏအိဥထီဥ၀ဲအကတီႈဒဥလဲဥ တႈဃုထ႕ထီဥ ဘဥတႈမၚတ့ႈလံအီၚ ဒီးကဲထီဥလိဏထီဥ၀ဲဂ့ၚဂ့ၚဘဥဘဥလံနဥ့လီၚ’ တႈလ႕အတဒ္သိးလိဏအသးသ့ဥတဖဥ ကဲထီဥ၀ဲတႈဂံႈတႈဘါ ဒီးဟီဥခိဥခ်႕ထံကီႈသ့ဥတဖဥစ့ႈကီး အ႕ဥလီၚတူဥလိဏ၀ဲနဥ့လီၚ’ ဘဥဆဥ မုႈတနံၚအံၚ မ့ႈလ႕ထံကီႈအပူၚ တႈလီၚမုႈလီၚဖးသ့ဥတဖဥအဃိ ဟီဥခိဥခ်႕ဒူဥဖိထ႕ဖိသ့ဥတဖဥ အမဲဏထံမဲဏနိဎြၚဃုဏဒီးပွၚနဥ့လီၚ’ ပဖိပလံၚသ့ဥတဖဥ ႀက႕း၀ဲဒီးခါဆူညါလ႕ အဂ့ၚအါထီဥ၀ဲသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’

ပွၚဘဥမူဘဥဒါအကရ႕ကရိကိးခါဒဲးသ့ဥတဖဥ ဒ္သိးအကထံဥလိဏတ႕ႈပီႈလိဏသးအဂီႈ  ပသကြံကညးဘဥပ၀ဲ လ႕ပတႈဃ့ထုကဖဥတႈအပူၚနဥ့လီၚ’ ပထံပကီႈလ႕ အအိဥလ႕ပွဲၚဒီးတႈအဲဥတႈကြံ တႈဃံတႈလၚအံၚအဖီခိဥ မ္ပကသူသကိး ပတႈဂံႈတႈဘါ လ႕တႈမၚဃူလိဏဖိးလိဏက့ၚတႈအဂီႈနဥ့တက့ႈ’ လ႕တႈကူစါဎါဘ်ါတႈအဂီႈ တႈပ်ဲလီၚပ်ဲပူၚကြံဏ ခိဥနႈလ႕အဘဥတႈဖီဥဃဥအီၚသ့ဥတဖဥ မ့ႈတႈလ႕ပွၚကဘဥမၚအီၚ အဆိကတ႕ႈနဥ့လီၚ’

တႈဃုထံဥနႈ့က်ဲလ႕ တႈမုဏတႈခုဥအပူၚမ့ႈတအိဥဘဥဒီး ပထံပကီႈအံၚ ကလီၚမႈကြံဏ၀ဲလ႕ ဟီဥခိဥခ်႕အဖီခိဥနဥ့လီၚ’ အအံၚယ မ့ႈ၀ဲ မဟန သရဥဒိဥသမါထီ သ့ဥတဖဥ အတႈကတိၚပလီႈတႈအိဥ၀ဲအသိးယ ပ၀ဲသ့ဥတဖဥစ့ႈကီး ပကတိၚပလီႈတႈဒ္နဥ့အသိး ဆူပွၚဘဥမူဘဥဒါသ့ဥတဖဥအအိဥနဥ့လီၚ’ ပသးလီၚပလိဏ၀ဲဒီး (ဆရာ‌ေတာ်ႀကီး) သ့ဥတဖဥ အတႈသကြံဃ့ကညးတႈနဥ့လီၚ’

ဆိကတီႈကြံဏတႈမၚဆူဥမၚစိးသ့ဥတဖဥနဥ့တက့ႈ’ တႈမၚဆူဥမၚစိး တဒုးအိဥထီဥ၀ဲ တႈမၚန႕ၚတႈသ့ဥတဖဥဘဥအဂ့ႈ အိဥဖ်ါ၀ဲလ႕ ဆ႕ကတီႈလ႕အပူၚကြံဏလံ၀ဲသ့ဥတဖဥအပူၚလံနဥ့လီၚ’ ဖဲထံကီႈဒိးနဥ့ဘဥ၀ဲတႈသဘ့် ၇၂ နံဥ၀ံၚအလီႈခံ ပသးအိဥလ႕ ပွၚလ႕အဘဥမူဘဥဒါသ့ဥတဖဥ ကဘ်႕လီၚအသးလ႕ တႈမုဏတႈခုဥအဂီႈနဥ့လီၚ’ တႈမုဏတႈခုဥအတႈပိဏထြဲ ကမၚကိညဥလီၚက့ၚ ပထံပကီႈနဥ့လီၚ’ မ္ပွၚကဟ့ဥလီၚတႈခြဲးတႈဎဏလ႕ တႈမုဏတႈခုဥအဂီႈနဥ့တက့ႈ’ တႈမုဏတႈခုဥ တမ့ႈ၀ဲတႈလ႕အကဲထီဥတသ့၀ဲဘဥဒီး မ့ႈ၀ဲတႈထဲတမံၚဧိၚ လ႕တႈဃုထံဥနဥ့က်ဲအဂီႈနဥ့လီၚ’

ပဃ့ထုကဖဥ၀ဲဒ္သိး တႈမုဏတႈခုဥကအိဥထီဥ၀ဲအဂီႈနဥ့လီၚ’

 

Cardinal Charles Bo                  John Mahn Hsane Hgyi

ခိဥနႈလ႕ (CBCM)                        ခိဥနႈခံဂၚတဂၚ (CBCM)

၀့ႈတကူဥလီႈက၀ီၚဖးဒိဥ                   ၀့ႈပသံဥလီႈက၀ီၚဖးဒိဥ

 

Bishop John Saw Yaw Han        Bishop Marcus Tin Win

နဲဥရြဲဥ (CBCM)                           မါဒလ့လီႈက၀ီၚဖးဒိဥ

 

Bishop Basilio Ah Thaik             Bishop Felix

တီႈကေံ လီႈက၀ီၚဖးဒိဥ                      ကလ့လီႈက၀ီၚ

 

 

Bishop Raymond                Bishop Alexander Pyone Cho

ပမီႈလီႈက၀ီၚ                         ပေံဥလီႈက၀ီၚ

 

Bishop Issac Danu             Bishop John Kaw Dee

တီအူလီႈက၀ီၚ                        တီအူလီႈက၀ီၚ

 

Bishop Peter Hla                Bishop Lucas Dau Ze

ဖဲႈခိဥလီႈက၀ီၚ                        လါရွိလီႈက၀ီၚ

 

Bishop Luigi                       Bishop Noel Saw Naw Aye

ဟါခါလီႈက၀ီၚ                        ၀့ႈတကူဥလီႈက၀ီၚဖးဒိဥ

 

Fr Ceslo Ba shwe              Fr Peter Ah Nwe

လြဲႈကီႈလီႈက၀ီၚ                      က်ဲတိဥလီႈက၀ီၚ

 

Fr Paul Lum Daung

မေံးကေံနါလီႈက၀ီၚ

 

 

Add new comment

5 + 0 =