လ႕သးစီဆွံအစိကမီၚဒ႕ထီဥ၀ဲအိဥဖ်ဲဥ၀ဲလ႕ ပွၚမုဥကနီၚသဘ့်စီဆွံ နီႈမၚရံန႔ဥလီၚ.

လ႕သးစီဆွံအစိကမီၚဒ႕ထီဥ၀ဲအိဥဖ်ဲဥ၀ဲလ႕ ပွၚမုဥကနီၚသဘ့်စီဆွံ နီႈမၚရံန႔ဥလီၚ.

    ပိဏမုဥသဘ့်စီဆွံနီႈမၚရံန႔ဥ မ့ႈမတၚတဂၚလဲဥ?

          ဟဲလီၚစ႕ၚလီၚသြဲဥလ႕ စိၚဒၚ၀ံးယ ဒီးအပႈမ့ႈစွၚကေိဥက့ဒီး အမိႈမ့ႈနီႈအဥနါန႔ဥလီၚ. လ႕ပွၚပိဏမုဥအဂၚ         ခဲလ႕ဏအက်ါ မ့ႈ၀ဲပိဏမုဥလ႕ အဘဥဆိဥဂ့ၚတဂၚယ ကစႈဎါၚဃုဖ႕အီၚလ႕ အကကဲဘဥကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏ        အမိႈဒီး အ၀ဲမ့ႈဎြၚအမိႈနီႈနီႈန႔ဥလီၚ.

 စီၚဎိၚစဲး( ဎိၚသး) န႔ဥမ့ႈမတၚတဂၚလဲဥ?

          စိၚဎိၚစဲးန႔ဥ မ့ႈနီႈမၚရံအ၀ၚဒီး မ့ႈ၀ဲဒဥပ်ၚလ႕အအံးက့ၚခိးကြႈပ႕ဆွ႕နီႈမၚရံဒီး ကစႈဎ့ဥရွူးအိဥဖ်ဲဥထီဥ     ၀ဲဒဥလ႕ ကိႈဎူဒၚယ ၀့ႈဘ့ၚသလ့ဃ့ဥအပူၚန႔ဥလီၚ.

  ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏအိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲဒဥလ႕ တႈလီႈဖဲလဲဥ?

          ကစႈဎ့ဥရွူးအိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲဒဥလ႕ကီႈဎူဒၚယ ၀့ႈဘ့ၚသလ့ဃ့ဥအပူၚန႔ဥလီၚ.

  ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏအိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲအမူးန႔ဥဘဥ တႈမၚလၚကပီၚအီၚလ႕ မုႈနံၚမုႈသီမတၚန႔ဥလဲဥ?

          ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏအိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲအမူးန႔ဥဘဥ တႈမၚလၚကပီၚအီၚလ႕ ဒံဥစ့ဘ႕ဥလါ ထီဥခံဆံဎဲႈသီတသီ အမုႈနံၚန႔ဥလီၚ.

  စီၚဎိၚဟဥဘးပတံစႈန႔ဥ မ့ႈမတၚတဂၚလဲဥ?

          စီၚဎိၚဟဥဘးပတံစႈန႔ဥ မ့ႈ၀ံလ႕အလဲၚတႈလ႕ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏအမဲဏညါန႔ဥလီၚ.

   စီၚဎိၚဟဥဘးပတံစႈစံဥတဲၚတဲလီၚ၀ဲတႈမႏုၚအဂ့ႈန႔ဥလဲဥ?

          စီၚဎိၚဟဥဘးပတံစႈစံဥတဲၚတဲလွၚ တႈပီႈဎႈလီၚက့ၚသးအဂ့ႈန႔ဥလီၚ.

 

ပူႈစံဥအူပံဥလဥတူပဒိဥအစိၚတူႈ၀ဲတႈနးတႈဖွီဥယ ဒီးဒိးပ်ၚထီလ႕ထူဥစုညါအလိၚယ ဒိးသံဒီးဘဥတႈခူဥလီၚ၀ဲန႔ဥလီၚ.

 

ဘဥမႏုၚအဃိ ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏ ဘဥတူႈသံခီဥသံအသးန႔ဥလဲဥ?

          လ႕အကဒုးနဲဥဖ်ါထီဥ၀ဲတႈအုဥအသးလ႕ အပဏ၀ဲတႈအဲဥတႈကြံလ႕ပွၚဟီဥခိဥဖိတဖဥအဖီခိဥယ ဒီးလ႕           အကလိးတူဏကြံဏတႈဒဲးတူႈတႈဒဲးဘးတဖဥအဂီႈယ ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏတူႈသံ၀ဲအသးန႔ဥလီၚ.

ဘဥမႏုၚအဃိကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏဘဥတႈခူဥလီၚအီၚန႔ဥလဲဥ?

          ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏဘဥတႈခူဥလီၚအီၚလ႕ အကဒုးနဲဥဖ်ါထီဥ၀ဲတႈအုဥအသးလ႕ အသံ၀ဲနီႈနီႈအဂီႈန႔ဥလီၚ.

 တခ်ဳးလ႕ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏတူႈဘဥခီဥဘဥတႈနးတႈဖွီဥန႔ဥ မၚတ့ႈ၀ဲတႈမႏုၚန႔ဥလဲဥ?

          တခ်ဳးလ႕ကစႈၯ့ဥရွူးခရံဏတုႈဘဥခီဥဘဥတႈနးတႈဖွီဥယ လ႕မုႈလြံႈနံၚဖးဒိဥအမုႈနံၚဟါအတႈအီဥလ႕ခံကတ႕ႈန႔ဥ ဒုးအီဥထီဥတ့ႈ၀ဲကိဥဘူဥစီဆွံတႈပနီဥစီဆွံန႔ဥလီၚ’

 

လံဏစီဆွံအဆ႕

လံဏစီဆွံအတႈကြဲး

ရိ ၅း၈

မ့မ့ႈဖဲပမ့ႈပွၚတႈဒဲးဘးဖိအဖ႕မုႈဒီးယခရံဏဒိးသံအသးလ႕ပဂီႈသတးဒီးယဎြၚ   ပဏဖ်ါထီဥအတႈအဲဥ တႈကြံဒဥ၀ဲလ႕ပွၚလီၚ’

 

         

 

Add new comment

4 + 0 =