မိႈစီဆွံမၚရံဎၚအနံၚအိဥဖ်ဲဥမုႈနံၚဒီး တႈအိဥဆူဥအိဥခ်႔ အနီႈပၚမုဥအဘူဥနံၚ (၈’၉’၂၀၂၃)

မုဥကနီၚစီဆွံနီႈမၚရံဎၚဧ႕ ဃ့ကညးလ႕ပဂီႈတ့ႈ’

Add new comment

19 + 1 =