လံဏစီဆွံအဆ႕တဖဥလ႕ ပကဆိကမိဥထီဥဖဲ ပတႈအိဥမူဒံ၀့ႈဒံ၀ီၚ တဂ႕ႈတက်႕ၚအခါ

လံဏစီဆွံအဆ႕တဖဥလ႕ ပကဆိကမိဥထီဥဖဲ ပတႈအိဥမူဒံ၀့ႈဒံ၀ီၚ တဂ႕ႈတက်႕ၚအခါ.

နတႈအိဥမူဆူညါမ့ႈတလီၚတံႈလီၚဆဲးဘဥအခါန႔ဥ ဆိကမိဥထီဥလံဏစီဆွံအဆ႕တဖဥအံၚတက့ႈ.

တဘ်ီဘ်ီလ႕ပတႈအိဥမူအပူၚန႔ဥ တႈလဲၚဆူညါတလီၚတံႈလီၚဆဲးအခါ ပတသ့ဥညါတႈကကဲထီဥအသး ဒ္လဲဥဒ္လဲဥဘဥဒီး ပကအိဥဒီးတႈဘဥဎိဥသးအုးလီၚ.

တႈကစီဥအမုဏလ႕ပဂီႈန႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥ ပတအိဥထဲတဂၚဘဥယ လံဏစီဆွံဟ့ဥမၚစ႕ၚပွၚတႈမ့ႈတႈတီ အအံၚထီဘိလီၚ.

အအံၚမ့ႈလံဏစီဆွံ အဆ႕စွၚဘီ လ႕ပကဆိကမိဥထီဥ ဖဲတႈဆ႕ကတီႈ ကီခဲဒီးသးဒံ၀့ႈဒံ၀ီၚအခါ ဒီးဟ့ဥပလီႈလီၚပသးလ႕ ဎြၚန႔ဥအိဥဒီးပွၚထီဘိန႔ဥလီၚ.

၁. သုတဘဥဎိဥတႈနီတမံၚတဂ့ၚ. မ့မ့ႈလ႕တႈကိးမံၚဒဲးန႔ဥ တႈတႈထုကဖဥဒီး လ႕တႈဃ့ညးအိဥဒီး တႈစံးထီဥပၾတ႕ၚတႈအဘ်ဳးအဖွိဥအပူၚန႔ဥယ ဘိးဘဥသ့ဥညါဎြၚလ႕သုတႈအဲဥဒိး တဖဥန႔ဥတက့ႈ. (ဖံလံးပံၚ ၄း၆)

၂. ကြႈထိဥဖိလံဏဖိလ႕ တႈဖးဖီန႔ဥတက့ႈ. အဂ့ႈဒ္အံၚတဖွံတႈဘဥယ တကူးဘဥတႈဘဥယ တဂႈဖွိဥတႈလ႕ အသိဥပူၚဖီပူၚဘဥ. ဒီးသုပႈအိဥလ႕မူခိဥန႔ဥ လုႈအီဥလုႈအီအီၚလီၚ. သု၀ဲအံၚသုဂ့ၚန႔ႈအီၚဒိဥဒဥတႈတက့ႈ တမ့ႈဘဥဧါ. (မးသဲ ၆း၂၆)

၃. သန႔ၚနသးလ႕ဎြၚလ႕ နသးဒီဖ်႕ဥညါတက့ႈ. ဒီးသုတသန႔ဥနသးလ႕ တႈကူႈတႈဆးဒဥနဲတဂ့ၚ. သ့ဥညါဎြၚလ႕ နက်ဲခဲလ႕ဏအပူၚတက့ႈ. ဒီးအ၀ဲဒဥကမၚလိၚနက်ဲလီၚ. (ကတိၚဒိ ၃း၅-၆)

၄. သုမၚတႈဖံၚတႈန႔ဥ မ္အထူဥဖ်ဲးဒီးတႈအဲဥက်ိဥဧိၚ စ့ဧိၚတက့ႈ. ဖဲသုတႈအိဥတဖဥန႔ဥ သူဥမံသးမံဒီးအီၚတက့ႈ. အဂ့ႈဒ္အံၚတႈစံး၀ဲဒဥ ဎတညိကြံဏဘဥနၚဘဥ. ဎတလဲၚသဒဥဘဥနၚဘဥ. (ဧ့ၚႀဘံၚ ၁၃း၅)

၅. အဂ့ႈဒ္အံၚဎသ့ဥညါတႈကူဥလ႕ဎကူဥထီဥ လ႕သုဂီႈယ ဎြၚစံး၀ဲဒဥယ တႈကူဥဘဥဃးဒီး တႈဃူတႈဖိးယ ဘဥဃးဒီးတႈအ႕တမ့ႈဘဥ. ဒ္သိးဎကဟ့ဥသု ကတ႕ႈအိဥဒီးတႈမုႈလႈလီၚ. (ဎံးရမံဎၚ ၂၉း၁၁)

၆. မၚသးဒ္န႔ႈဒီး ဆီဥလီၚသုသးလ႕ဎြၚအစုကညီႈအဖီလဏ ဒ္သိးတုၚအဆ႕ကတီႈဘဥဒီး ဎကပဏထီဥထီသုန႔ဥတက့ႈ. ကဎဲႈသုတႈဘဥဎိဥဘဥဘီန႔ဥ ပဏထီဥလ႕အ၀ဲဒဥ အလိၚခဲလ႕ဏတက့ႈ. အဂ့ႈဒ္အံၚ အသးအိဥသုလီၚ. (၁ ပ့းတရူး ၅း၆-၇)

၇. ဎနဏတႈအံၚဒဥလဲဏ လကပွၚလ႕အမၚထီဥသီ တႈမၚအဂ့ၚတမံၚလ႕ သုပူၚတဂၚယ ကမၚလ႕ထီဥပွဲၚထီဥ၀ဲတုၚလီၚလ႕ ဎ့ဥရွဴးခရံဏအမုႈနံၚန႔ဥလီၚ.  (ဖံလံးပံၚ ၁း၆)

Add new comment

18 + 0 =