မူခိဥကလူးတဖဥ

                                                   မူခိဥကလူးတဖဥ

ကစႈဎြၚတ့လီၚပဏလီၚတ့ႈ၀ဲဒဥ မူခိဥကလူးလ႕အဃံလၚ ဒီးဂ့ၚ၀ါသ့ဥတဖဥအါအါဂီႈဂီႈန႔ဥလီၚ. ကစႈဎြၚအဲဥဒိး၀ဲဒဥလ႕အ၀ဲသ့ဥကဒိးန႔ႈဘဥတႈသူဥဖွံ သးညီလ႕ မူခိဥဘီမုႈန႔ဥလီၚ. သနဏက့မၚကြႈအ၀ဲသ့ဥလ႕တႈမၚကြႈတမံၚန႔ဥလီၚ. ကစႈဎြၚပဏတ့ႈန႔ႈ၀ဲဒဥမူခိဥကလူးသ့ဥတဖဥလ႕ တႈမၚလိဏတထံဥ န႔ဥလီၚ.မူခိဥကလူးလ႕အမ့ႈ၀ဲ စီၚလူဥစံဥဖဲတဒိကနဥပိဏထြဲတႈမၚလိဏအ၀ဲန႔ဥဘဥ. မူခိဥကလူးတနီၚပိဏထြဲစီၚလူဥစံဥဖဲအခံန႔ဥလီၚ. အ၀ဲသ့ဥန႔ဥမ့ႈမူခိဥ ကလူးလ႕အအ႕သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ. ဒီးတႈကိးအ၀ဲသ့ဥလ႕မုႈကီၚလံႈန႔ဥလီၚ. ကစႈဎြၚဒုးတူႈဘဥခီဥဘဥမူခိဥကလူးအအ႕သ့ဥတဖဥလ႕ လရဏအပူၚန႔ဥ လီၚ. အ၀ဲသ့ဥမၚ၀ဲဒ္သိးပကတုၚဆူလရဏအပူၚန႔ဥလီၚ. ဘဥဆဥကစႈဎြၚဟ့ဥတ့ႈပွၚမူခိဥကလူးလ႕အဂ့ၚတဂၚစုဏစုဏ လ႕ပ၀ဲသ့ဥတဂၚစူဏစူဏအဂီႈန႔ဥလီၚ. ပမူခိဥကလူးလ႕အခိးပ႕ၚပွၚတဖဥကဟုကဎဏပွၚန႔ဥလီၚ. ခီဖ်ိလ႕ပပူခိဥကလူးလ႕အခိးပ႕ၚပွၚတဖဥအဃိ ဒုးသ့ဥနီဥထီဥပွၚလ႕မူခိဥဘီမုႈန႔ဥ မ့ႈပဟံဥပ ဃီနီႈနီႈန႔ဥလီၚ. အ၀ဲသ့ဥမၚစ႕ၚပွၚဒ္သိးပကကဲထီဥပွၚဂ့ၚပွၚ၀ါတဖဥန႔ဥလီၚ.  တႈဃ့ဘါထုကဖဥ - မူခိဥကလူးလ႕အခိးပ႕ၚပွၚဧ႕ယဒ္နဒိးန႔ႈဘဥတမၚလိဏလ႕ ကစႈဎြၚအအိဥအသိးယသိဥလိသီလိပွၚဒ္သိး ပကအဲဥကြံဎြၚကသ့၀ဲအဂီႈန႔ဥတက့ႈ. တႈကဖံးကမၚတႈအဂီႈ - ဖဲပကြႈဆ႕ဥမဲဏဘဥတႈခံးတႈနၚအခါယမ္ပ ကဂုဏက်ဲးစ႕းဒ္သိးပကသ့ဥနီဥထီဥယပမူခိဥကလူးလ႕အခိးပ႕ၚပွၚအိဥဃုဏဒီးပွၚထီဘိတက့ႈ. တႈသံကြႈ - မူခိဥကလူးတဖဥလ႕အကခိးပ႕ၚပွၚ လီၚဆီဒဥ တႈအိဥကစီဒီဧါ? တႈစံးဆ႕ - လ႕အ၀ဲသဥတဂၚစုဏစုဏအဂီႈ ကစႈဎြၚဟ့ဥတ့ႈပွၚ မူခိဥကလူးလ႕အကခိးပ႕ၚပွၚ တဂၚစုဏစုဏန႔ဥလီီၚ. လ႕အကခိးပ႕ၚပွၚအဂီႈကစႈဎြၚတ့လီၚပဏလီၚတ့ႈ၀ဲဒဥ.............တဖဥန႔ဥလီၚ.

Add new comment

8 + 0 =