ဖဲစီဆွံအနီႈပႈမုဥယ မိႈမၚရံဎၚ (လါအီးကထိဘ႕ဥ ၇ သီ) October 7: Our Lady of the Rosary

ဖဲစီဆွံအနီႈပႈမုဥယ မိႈမၚရံဎၚ (လါအီးကထိဘ႕ဥ ၇ သီ) October 7: Our Lady of the Rosary

ဖဲ ၁၅၇၁ နံဥန႔ဥ ပွၚမိဥစလ့ၚဖိတဖဥ ဒိဥစိ၀ဲဒဥလ႕ ကီႈအ့ရွ႕ဥယ လ႕တႈကိးအီၚလ႕ the Ottoman Empire ဒိဥထီဥအါထီဥ၀ဲ ဒီးစိကမီၚဒိဥ၀ဲဒီးအသုးမုႈသံဥဘိတဖဥန႔ဥလီၚ. ဖဲန႔ဥအ၀ဲသ့ဥ သးဟ့၀ဲဒဥ ပွၚခရံဏဖိတဖဥ အထူဥစုညါ ဒီးအ၀ဲသ့ဥ မၚန႕ၚမၚဃဥ၀ဲဒဥ ပွၚခရံဏဖိတဖဥန႔ဥလီၚ. ဖဲန႔ဥအခါအ၀ဲသ့ဥ မၚပ်ံၚမၚဖုး၀ဲဒဥ ပွၚခရံဏဖိလ႕ ကီႈအံဥတလံၚ ဒီး ပွၚခရံဏဖိထံကီႈတဖဥ ဖဲ western Mediterranean Sea တႈလီႈတဖဥန႔ဥလီၚ. ဖဲန႔ဥ ပွၚမိဥစလ့ဥဖိ ဂီႈမုႈ ကတဲဏကတီၚအသးလ႕ ကဒုးမၚဟးဂီၚတႈန႔ဥလီၚ.

ပါပါ ပံအူ (၅) ဂၚတဂၚ သ့ဥညါ၀ဲလ႕ တႈလီၚဘဥဎိဥသးအုးအံၚ ဒီးကရ႕ကရိထီဥ၀ဲ ပွၚလ႕ အသးဒူ brilliant commander, Don Juan of Austria လ႕ကဟံမူဒါဒီး ကတဲဏကတီၚအသးန႔ဥလီၚ. ဖဲ ၁၅၇၁ လါအီးကထိဘ႕ဥ လါထီဥအခီဥထံးန႔ဥ ပါပါ လဲၚဒီးဒ္သိးကထံဥလိဏ ဘဥသဂ႕ႈဒီး ဒုဥဒါတဖဥ ဖဲ Bay of Lepanto တႈလီႈန႔ဥလီၚ. ပွၚခရံဏဖိအသုးမုႈဒိဥ အိဥအါဘဥဆဥ ဘဥတႈမၚသံအီၚအါ လ႕အပဏဃုဏဒီး ပွၚသုးဖိလ႕ အသးဒူတဖဥ အ၀ဲသ့ဥ ထီဥမၚန႔ဥကဒါက့ၚ ဒီးန႔ႈတႈမၚန႕ၚလ႕ ပွၚမိဥစလ့ဥဖိတဖဥ အဖီခိဥ ဒီး ပွၚမိဥစလ့ဥတဖဥ ဘဥတႈမၚဟးဂီၚ ကြံဏအီၚန႔ဥလီၚ.

ဖဲတႈဒုးအဆ႕ကတီႈအခါ ပါပါ ပံအူ (၅)ဂၚတဂၚ တီခိဥရိဥမဲတႈဒီး ဟ့ဥလီၚအသးလ႕ မိႈမၚရံဎၚအစုပူၚ ဒ္သိးက န႔ဥဘဥတႈမၚစ႕ၚ န႔ဥလီၚ. ဒီးအ၀ဲသ့ဥယ သ့ဥညါ၀ဲလ႕ တႈမၚန႕ၚဖဲ လဲဥပါတိဥ Lepanto န႔ဥ မ့ႈ၀ဲလ႕ မိႈမၚရံဎၚ အတႈမၚစ႕ၚ အဃိန႔ဥလီၚ. ပါပါဘိးဘဥရၚလီၚ၀ဲ ဘူဥနံၚလီၚဆီလ႕ ပကဎူးဎီဥပဏကဲအီၚ လ႕အမ့ႈ နီႈပၚမုဥလ႕ အိဥဒီးတႈမၚန႕ၚ Our Lady of Victory လ႕တႈကမၚလၚကပီၚအီၚဖဲ လါအီးကထိဥဘ႕ဥ အခီဥထံးတႏြံ အိဥဘွံး နံၚန႔ဥလီၚ.

ခံနံဥပူၚကြံ၀ံၚဒီး Pope Gregory XIII ပါပါ ကရ့ဥကီၚရံၚ (၁၃) ဂၚတဂၚ ဆီတလဲက့ၚ ဘူဥနံၚအမံၚလ႕ ဖဲစီဆွံ အနီႈမၚမုဥ ခီဖ်ိလ႕ တႈမၚန႕ၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲလ႕ ဖဲနဏစီဆွံအဃိန႔ဥဒီးဘူဥနံၚအံၚပဏပနီဥက့ၚ၀ဲဖဲ လါအီးကထိဘ႕ဥ (၇) သီအနံၚ လ႕တႈမၚန႕ၚဖဲ Battle of Lepanto တႈဒုးအပူၚန႔ဥလီၚ. ဒီးလ႕လါအီးကထိဘ႕ဥ ဒီတလါန႔ဥ တႈပဏ ပနီဥအီၚဒ္ မိႈမၚရံဎၚဒီးဖဲနဏစီဆွံအလါ Our Lady of the Rosary လ႕တႈပဏပနီဥအီၚလ႕ ပါပါန႔ဥလီၚ.

ပါပါလံအိဥ (၁၃) ဂၚတဂၚ ဖဲဆ႕ကတီႈခဲအံၚန႔ဥ ထ႕ႏုဏအါထီဥ၀ဲ ဒီးလံဏတနံၚ လ႕အမ့ႈ ဖဲစီဆွံအနီႈပၚမုဥ Queen of the most holy rosary, pray for us ထုကဖဥန႔ႈလ႕ပဂီႈ န႔ဥလီၚ.

ဖဲစီဆွံအနီႈပၚမုဥဧ႕ ဃ့ထုကဖဥန႔ႈလ႕ပဂီႈတက့ႈ. Our Lady of the Rosary, pray for us.

Add new comment

4 + 6 =