ပႈကစႈဎြၚ

                                                     ပႈကစႈဎြၚ

ဘဥမနုၚအဃိကစႈဎြၚတ့လီၚတ့ႈ၀ဲဒဥ ဖီဖိလ႕အဃံလၚသ့ဥတဖဥယတႈမုႈတႈဘိဖိသ့ဥတဖဥ ဒီးထိဥဖိသ့ဥတဖဥန႔ဥလဲဥ? ဘဥမနုၚအဃိကစႈဎြၚတ့လီၚ ၀ဲဒဥမူကပိဏလိၚဖးဒိဥဖးလဲႈန႔ဥလဲဥ? တႈသ့ဥတဖဥအံၚကစႈဎြၚတ့လီၚ၀ဲဒဥလ႕ အဖိမုဥဖိခြါ ပ၀ဲသ့ဥအဂီႈန႔ဥလီၚ. ဖိမုဥဖိခြါသ့ဥဧ႕ ကစႈဎြၚန႔ဥမ့ႈ၀ဲပႈ ကစႈဎြၚလ႕အလီၚအဲဥလီၚကြံယလ႕အအိဥ၀ဲဒဥလ႕မူခိဥဘီမုႈန႔ဥလီၚ. ပႈကစႈဎြၚန႔ဥ အံးက့ၚကြႈက့ၚပ၀ဲသ့ဥ ကိးနီႈဂၚဒဲးန႔ဥလီၚ. အဲဥကြံစ့ႈကီးပွၚန႔ဥလီီၚယ လ႕တႈန႔ႈအဃိ ပ၀ဲသ့ဥစ့ႈကီး ဒ္ပႈကစႈဎြၚအသိး ပကဘဥအဲဥကြံပွၚကိးဂၚဒဲးန႔ဥလီၚ. ပ၀ဲသ့ဥခဲလ႕ဏမ့ႈဒီပုႈ၀ဲႈမုဥဒီး ဒီပုႈ၀ဲႈခြါသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ. -ပမ့မ့ႈ ဎြၚအဖိမုဥဖိခြါနီႈနီႈသ့ဥတဖဥန႔ဥပ၀ဲသ့ဥခဲလ႕ဏ ပကဘဥသးကညီၚတႈဒီး ပကဘဥမ့ႈပွၚဂ့ၚပွၚ၀ါသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ. ဘဥမၚစ႕ၚလိဏပသးတဂၚဒီးတဂၚယ ဘဥအိဥဃူဃူဖိးဖိး ဃုဏဒီးပွၚကိးဂၚဒဲး ဒီးပကဘဥနီၚဟ့ဥလီၚတံၚသကိးသ့ဥတဖဥလ႕ တႈလ႕အအိဥဒီးပွၚန႔ဥလီၚ. တႈဃ့ဘါထုကဖႈ - မူခိဥဘီမုႈအက စႈယပႈဎြၚဧ႕ယနဂ့ၚ၀ဲဒဥလ႕ဖိမုဥဖိခြါသ့ဥတဖဥအဖီခိဥဒိဥမးန႔ဥလီၚ.- ဎၚစ့ႈကီးဒ္နကစႈဒဥနဲအသိး ဒုးဂ့ၚ၀ါထီဥဎၚယဒီးဒုးၾက႕းဒုးဘဥဎၚလ႕ဎကနုဏလီၚ ဘဥဆူမူခိဥဘီမုႈအပူၚအဂီႈန႔ဥတက့ႈ. တႈကဖံးကမၚတႈအဂီႈ - ဒ္သိးပကအိဥမူအိဥဂဲၚအဲဥကြံဒီး မၚစ႕ၚတံၚသကိးယမိႈပႈဒီးဒီပုႈ၀ဲႈမုဥခြါခဲလ႕ဏအဂီႈ. တႈသံကြႈ - ကစႈဎြၚန႔ဥမ့ႈမတၚလဲဥ? တႈစံးဆ႕ - ကစႈဎြၚန႔ဥမ့ႈ၀ဲပွၚလ႕အဂ့ၚကတ႕ႈယအစိကမီၚအဒိဥကတ႕ႈယသးသမူအထူအဎိဏလ႕အဂ့ၚကတ႕ႈယ ပွၚလ႕အတ့လီၚတႈကိးမံၚဒဲးယဒီးမ့ႈ၀ဲကစႈလ႕အပ႕၀ဲမူခိဥဒီးဟီဥခိဥန႔ဥလီၚ. ပ၀ဲသ့ဥပမ့ႈကစႈဎြၚ............သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

Add new comment

1 + 16 =