ပအိဥမူလ႕ သဥ၀ံၚပသးလ႕ တႈမုဏတႈခုဥအဂီႈ

ပအိဥမူလ႕ သဥ၀ံၚပသးလ႕ တႈမုဏတႈခုဥအဂီႈ

တႈထုကဖဥလ႕တႈမုဏတႈခုဥအဂီႈ

ပါပါျဖဥစ့ဥစ္ စံးကတိၚ၀ဲဘဥဃးဒီးတႈဆ႕ကတီႈ လ႕အမ့ႈတႈလ႕ပအိဥမူ လ႕တႈသဥ၀ံၚလ႕တႈမုဏတႈခုဥအဂီႈ န႔ဥလီၚ. ပါပါစံးဘဥပွၚဂီႈမုႈသ့ဥတဖဥလ႕ ကဆိကမိဥထီဥတႈလ႕ ဟီဥခိဥခ်႕တႈလီႈအါတီၚ ဘဥတႈကီႈတႈခဲလ႕ တႈဒုးတႈဎၚဒီးလီၚဆီဒဥတႈထုကဖဥန႔ႈဘ႕ ဎူၚကရ့အဂီႈ န႔ဥတက့ႈ. အ၀ဲဆိကမိဥထီဥလ႕ ကၚစၚယ ပဥလဲဥ စတဲ ဘဥကီဘဥခဲအလီႈ လ႕ပွၚလ႕ အဘဥတႈမၚသံအီၚ ၂၁ ဂၚ လ႕အပဏဃုဏဒီးဖိသဥ ၁၀ ဂၚ န႔ဥလီၚ. ပဃ့ထု ကဖဥန႔ႈလ႕ အ၀ဲသ့ဥအ ဟံဥဖိဃီဖိလ႕အဘဥတႈကီ တႈခဲသ့ဥတဖဥအဂီႈန႔ဥတက့ႈ.

ပါပါစံး၀ဲ ပွၚလ႕အသးသမူလီၚမႈ တဖဥမ္ကစႈကတူႈလိဏဘဥက့ၚအီၚလ႕ မူခိဥဘီမုႈအပူၚ ဒီးကမၚမုဏထီဥ က့ၚပွၚ ကမ်႕ႈတဖဥလ႕ လီၚဘွံးလီၚတီႈလ႕ တႈသဘံဥတဘုဥအက်ါ တဖဥ ဒီးမ္ပကဟ့ဥလီၚပသးလ႕ ကထုကဖဥန႔ႈလ႕ တႈမုဏတႈခုဥအဂီႈန႔ဥတက့ႈ.

ပွၚသးစႈသ့ဥတဖဥန႔ႈ ဆီတလဲဟီဥခိဥသ့၀ဲလီၚ.

ပါပါစံးကတိၚ ဘဥဃးလ႕ပွၚသးစႈသ့ဥတဖဥ ဒီးပါပါဆွ႕၀ဲအတႈအဲဥတႈကြံဆူပွၚသးစႈတဖဥအအိဥဒီးစံး၀ဲလ႕ တႈအိဥဖိွဥလ႕ထံကီႈစုဏစုဏတဖဥ ကပဏအသးလ႕ ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥသးစႈအဘူဥနံၚ ဒီးကမၚလၚကပီၚအီၚန႔ဥလီၚ.

တနံဥညါအံၚ ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ ပွၚသးစႈ  အမုႈနံၚ အတႈတိဏထူန႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥ -မၚရံဎၚဂဲၚဆ႕ထ႕ဥဒီးလဲၚ၀ဲလ႕ အခ့်- ပါပါစံး၀ဲလ႕ မိႈမၚရံဎၚမၚတႈအံၚဖဲလ႕အသးစႈဒံးအခါန႔ဥဒီး  အ၀ဲစံးဘဥပွၚဘဥဃးဒီးသးစႈတႈအိဥမူအတႈခူသူဥ လ႕ပကထံဥအီၚဖဲ တႈကတိၚခံထံဥလ႕အမ့ႈ -ဂဲၚထ႕ဥ ဒီး လဲၚ န႔ဥလီၚ.

ပက ဂဲၚထ႕ဥ ဒီး လဲၚ အဂီႈန႔ဥ ပါပါစံး၀ဲလ႕ တမ့ႈလ႕ ပကဘဥဆ့ဥနီၚဒီးဆိကမိဥလီၚက့ၚပကစႈအသးဘဥယ သူလ႕ဏဂီၚ ပတႈအိဥမူဒီးလူၚထဲတႈမုဏအက်ဲန႔ဥဘဥ. ဘဥဆဥ ပကမုႈလႈကြႈစိတႈလ႕အထီ လဲၚပ၀ဲထီဘိယ သုကသးထီဘိ ဒီးပဏတ့ႈကြံဏတႈဘဥဎိဏလ႕တႈလီႈခံ ဒီးကြႈတႈလ႕အလိဥသ့ဥတဖဥ ဒီးမၚအီၚလ႕ ပနီႈကစႈ န႔ဥတက့ႈ.

လ႕ခံပါပါစံး၀ဲလ႕ ပလိဥဘဥပွၚသးစႈသ့ဥတဖဥ လ႕အဆီတလဲဟီဥခိဥသ့န႔ဥဒီး အိဥဒီးတႈမံမီႈလ႕ တႈမုဏတႈခုဥ အဂီႈန႔ဥတက့ႈ.

Pope at Angelus: We are living a famine of peace, Vatican News, 20 November 2022

 

 

 

Add new comment

1 + 2 =