ပကဘဥပ်ႈတႈကမဥဒ္လဲဥ က်ဲလ႕အကပ်ႈတႈဒဲးအဂီႈ

ပကဘဥပ်ႈတႈကမဥဒ္လဲဥ က်ဲလ႕အကပ်ႈတႈဒဲးအဂီႈ

လ႕ပႈဒီးဖိယ ဒီးသးစီဆွံ အမံၚန႔ဥလီၚ.

ဆိဥဂ့ၚဘဥပွၚတႈဒဲးဘးဖိဎၚတက့ႈ.

ဎပ်ႈတႈဒဲးဘးအခဲအံၚမ့ႈ၀ဲ( အခီဥထံးတဘ်ီလီၚ.

( တိႈနီဥ - ထဲဒဥလ႕ တႈပ်ႈတႈဒဲးဘးအခီဥထံးတဘ်ီဧိၚအဂီႈန႔ဥလီၚ) ဎတပ်ႈဘဥဎတႈဒဲးဘးအိဥ၀ဲဒဥ (-) လံန႔ဥလီၚ. တႈဒဲးဘးလ႕ ပမၚတဖဥမ့ႈသ့ဥနီဥထီဥဒိး အနီဥဂံႈမ့ႈဂ့ၚယ မ့ႈတသ့ဥနီဥထီဥဘဥဒီး တဘ်ဳးဘ်ီမ့ႈဂ့ၚ စံးဘဥတဲဘဥသ့၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.

ပကဘဥဆိကမိဥထီဥက့ၚ ကစႈဎြၚအတႈမၚလိဏအထံဥတဆံန႔ဥလီၚ.

*        ယတဘါဎြၚလ႕ ဂီၚခီဟါခီန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎတစူႈတနဏတႈစူႈတႈနဏတမံၚမံၚန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎပဏဃုဏလ႕ ပွၚဂၚအတႈဘါသရိဏပူၚန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎမၚမုဥကီၚလံႈအတႈမၚယ

*        ဎလဲၚသံကြႈသံဒိးတႈလ႕ ပွၚလ႕အစံးကတိၚဆိတႈဆူညါခီန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎလဲၚသံကြႈသံဒိးတႈလ႕ပွၚလ႕အကြႈစုက်ိၚန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎတပ်ႈဎတႈဒဲးဘးဒိးယ တအီဥယဲကိဥဘူဥစီဆွံလ႕ ပဥစကါအဘူဥနံၚဖးဒိဥအတီႈပူၚန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎဆိဥလီၚထုလီၚလ႕ တႈတမ့ႈတတီဘဥန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎမၚဎဲ တႈတယူးဎီဥတပဏကဲလ႕ယ ပွၚကညီၚယ တႈလီႈတႈက်ဲယ ဒီးတႈအသံအကဏစီဆွံသ့ဥတဖဥန႔ဥ     အိသ၀ဲဒဥယ

*        ဎတပဏဃုဏလ႕အိသဘွံးနံၚမံစၚတႈလုႈတႈပဏစီဆွံန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎတဒိကနဥမိႈပႈအတႈကတိၚတ႔ဥအိသ၀ဲဒဥယ

*        ဎသးထီဥပွၚဂၚယ ယစ႕ဃဏပွၚဂၚအတႈကမဥတ႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎဆိဥဎထုပွၚဂၚန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎဆိကမိဥတငဗလ႕ အတဆွံတဆွံန႔ဥအိဥ၀ႃဒဥယ

*        ဎဆိကမိဥဒိဥလီၚဎသးန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎအီဥလုႈကိအိလုႈကပဏတႈအီဥတႈအီန႔ဥအိဥ၀ဲၵဥယ

*        ဎသးကြံတႈဖိတႈလံၚအါအါဂီႈဂီႈယ

*        ဎလီဘဥပွၚဂၚန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎဟုဥပွၚဂၚအတႈဖိတႈလီၚန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

( တႈဒဲးဘးလပမၚတဖႈပစံးဖ်ါထီဥ ဖ်ါဖ်ါသ့၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.)

' တႈဒဲးဘးလ႕ ယစံးဘဥတဲဘဥအခဲအံၚတဖဥယ ဒီးလ႕ဎသးပ့ၚနီဥတဖဥခဲလ႕ဏန႔ဥပ်ႈကြံဏဘဥတက့ႈပႈဧ႕ 'ယ ၀ံၚဒီးဒိကနဥ သီခါအတႈသိဥတႈသီယ ဒီးတႈဒဲးဘး အတႈသိဥဃီဥဂ့ၚဂ့ၚတက့ႈယ ဖဲသီခါဟ့ဥတႈဆိဥဂ့ၚဆိဥ၀ါအခါယ စံးနဲတႈပီႈဎႈလီၚက့ၚသးတႈထုကဖဥတက့ႈ.

(စံးဘ်ဳးစံးဖွိဥသီခါတက့ႈ)

၈၆.     ပ်ႈတႈဒဲးဘး၀ံၚဒီး ကဘဥမၚတႈမႏုၚန႔ဥလဲဥ?

*        ကဘဥလိးတူဏကြံဏတႈဒဲးဘးအတႈသိဥဃီဥန႔ဥလီၚ.

*        လ႕ပဒိးန႔ႈဘဥတႈပ်ငကြံဏတႈဒဲးဘးအဃိ ပကဘဥစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥ ကစႈဎြၚန႔ဥလီၚ.

 

Add new comment

6 + 11 =