တႈအိဥမူအိဥဂဲၚဒ္ ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏအသိး

ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕စီဆွံ အတႈသိဥတႈသီစီဆွံ (၁) တီၚခီဥထံး

အဆ႕ဒိဥ (19)

တႈအိဥမူအိဥဂဲၚဒ္ ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏအသိး

ဘဥတနံၚန႔ဥ ပွၚသ့လံဏစီဆွံတဂၚ ဟဲဆူကစႈဎ့ဥရွူခရံဏအအိဥဒီးသံကြႈအီၚယ 'ကစႈဧ႕ယ ကစႈဎြၚအတႈမၚလိဏလ႕ အဒိဥကတ႕ႈန႔ဥ မ့ႈတႈမၚလိဏမႏုၚတမံၚလဲဥ?' ဒီးကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏစံးဆ႕အီၚယ ' တႈမၚလိဏအဒိဥကတ႕ႈန႔ဥ မ့ႈကဘဥအဲဥကြံဎြၚယ ဒီးတႈမၚလိဏခံထံဥတထံဥန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥအဲဥပ်ၚလ႕နဃ႕ၚတက့ႈ ' န႔ဥလီၚ. ပ၀ဲဒဥသ့ဥတဖဥ ပဃ့ထုကဖဥကစႈဎြၚယ ပမၚလၚမၚကပီၚဎါၚအမံၚယ ဒီးပလဲၚဘူဥဘါဎြၚ လ႕သရိဏပူၚန႔ဥမ့ႈပဒုးနဲဥဖ်ါထီဥလ႕ ပအဲဥကြံဎြၚန႔ဥလီၚ. ဒီးပမၚတႈ ခဲလ႕ဏခဲဆ့လ႕ အဘဥကစႈဎြၚ အသးန႔ဥစ့ႈကိးကဲထီဥ၀ဲဒဥပဒုးနဲဥဖ်ါလ႕ ပအဲဥကြံဎြၚန႔ဥလီၚ. ဒီးခီဖ်ိလ႕ ပဂ့ၚလ႕ပ်ၚဂၚအဖီခိဥယ ပဒုးနဲဥတႈသူဥမုဏသးမုဏဒီး ပဟ့ဥတႈမၚစ႕ၚအဃိ မ့ႈ၀ဲပဒုးနဲဥဖ်ါပတႈအဲဥတႈကြံစ့ႈကီး န႔ဥလီၚ. ထဲန႔ဥတကးဒံးဘဥယ ပတဘဥအ့ဥလိဏဆိးက့ပသးဒီးပွၚအဂၚဘဥယ ပတဘဥလီတႈ၀့ၚတႈဘဥယ ပတဘဥစံးကတိၚတႈကတိၚလ႕တၾက႕းတဘဥယ သ့ဥတဖဥန႔ဥဘဥယ ပမ့အဲဥကြံ ကစႈဎြၚဒီးပမ့ႈအဲဥကြံပွၚလ႕ပဃၚန႔ဥ မ့ႈပအိဥမူအိဥဂဲၚဒ္ကစႈဎ့ဥရွူခရံဏအသိး န႔ဥလီၚ. ပမ့ႈမၚဒ္အံၚ ဒီးပက တုၚဘဥဆူမူခိဥဘီမုႈန႔ဥလီၚ.

တႈဃ့ဘါထုကဖဥ         - ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏဧ႕ယ သိဥလိသီလိဘဥပွၚဒ္သိး ပကအိဥမူဒ္နအိဥမူအိဥဂဲၚ ဖံးမၚတ့ႈ                               နဲလ႕ ဟီဥခိဥခ်႕အသိးန႔ဥတက့ႈ. 

တႈကဖံးကမၚတႈအဂီႈ   -         ဖဲပမံ႔႕ႈထီဥလ႕လီႈမိခိဥတဘ်ီဃီယ အဆိကတ႕ႈမ္ပကဒိးလုႈထီဥသကိး                                                ပတႈအိဥမူအိဥဂဲၚဆူကစႈဎြၚ အအိဥလ႕ တနံၚအဂီႈန႔ဥတက့ႈ.

တႈသံကြႈ -      ပမ့ႈအိဥမူအိသဂဲၚဒ္ ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏအသိးန႔ဥပကလဲၚဘဥဆူတႈလီႈဖဲလဲဥ?

တႈစံးဆ႕ -      ပမ့အိသမူအိဥဂဲၚဒ္ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏအသိးန႔ဥပကလဲၚႏုဏဘဥဆူမူခိဥဘီမုႈအပူၚန႔ဥလီၚ.         

ကစႈဎြၚအတႈမၚလိဏလ႕အဒိဥကတ႕ႈန႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥ ' ကဘဥအဲဥကြံကစႈဎြၚယ ဒီး ……………' န႔ဥလီၚ.

 

Add new comment

1 + 8 =