တႈမၚလိဏခံထံဥတထံဥ-ကစႈဎြၚအမံၚန႔ဥသုတကိးထီဥကလီကလီတဂ့ၚ ( ၅ မိရွ႔ ၅း၁၁)

တႈမၚလိဏခံထံဥတထံဥ-ကစႈဎြၚအမံၚန႔ဥသုတကိးထီဥကလီကလီတဂ့ၚ ( ၅ မိရွ႔ ၅း၁၁)

၁၇.     ဘဥမႏုၚအဃိ လ႕ပကဘဥဎူးဎီဥပဏကဲ ကစႈဎြၚ အမံၚန႔ဥလဲဥ?

          ကစဥဎြၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥပွၚလ႕ အစီဆွံအဒိဥအမုႈ ကတ႕ႈအဃိ သတးဒီး ပကဘဥဎူးဎီဥပဏကဲ အမံၚ      န႔ဥလီၚ

၁၈.     ခီဖ်ိလ႕ ကစႈဎြၚအတႈမၚလိဏခံထံဥတထံဥန႔ဥဒီးယ ကစႈဎြၚမၚလိဏပွၚလ႕ ပကဘဥမၚ တႈမႏုၚတဖဥ      န႔ဥလဲဥ?

          ခီဖ်ိလ႕ ကစႈဎြၚအတႈမၚလိဏခံထံဥတထံဥန႔ဥဒီးယ ကစႈဎြၚမၚလိဏပွၚလ႕ ပကဘဥဎူးဎီဥပဏကဲ         ကစႈဎြၚမ့ႈဂ့ၚယ ပွၚစီဆွံတဖဥမ့ႈဂ့ၚယ တႈအပီးအလီယ ပွၚကညီယ ဒီးတႈလီႈတႈက်ဲတဖဥလ႕ အဘဥဃးဒီး          ဎြၚမ့ႈဂ့ၚ ပကဘဥဎူးဎီဥပဏကဲ၀ဲန႔ဥလီၚ.   

၁၉.     ပ၀ဲသ့ဥပဒိးန႔ႈဘဥ ပွၚခရံဏဖိအမံၚ ဖဲလဲအခါန႔ဥလဲဥ?

          ဖဲပဒိးန႔ႈ တႈသ့စီဒီး ပႏုဏလီၚဘဥလ႕ တႈအိသဖွိဥကရ႕စီဆွံအပူၚအခါန႔ဥ ပဒိးန႔ႈဘဥ ပွၚခရံဏဖိ အမံၚ     န႔ဥလီၚ.

၂၀.     ပွၚကဲးသလံးဖိတဖဥယ လ႕အတႈထူကဖဥတဖဥယ ဒိးအတႈဖံးတႈမၚတဖဥအခီဥထံးဒိး အကတ႕ႈန႔ႈ           မၚ၀ဲတႈမႏုၚန႔ဥလဲဥ?

          ပွၚကဲးသလံးဖိတဖဥယ လ႕အတႈထူကဖဥတဖဥယ ဒိးအတႈဖံးတႈမၚတဖဥအခီဥထံးဒိး အကတ႕ႈန႔ႈ       မၚ၀ဲထူဥစုညါ အတႈပနီဥလ႕ အမ့ႈ၀ဲယ' လ႕ပႈယ ဒိးဖိယ ဒီးသးစီဆွံအမံၚန႔ဥလီၚ.'

၂၁.     အခြဲးအဎဏအိဥလ႕ ပကဘဥဆီဥလီၚထုလီၚတႈအဂီႈယ ဖဲလဲဥအဆ႕ကတီႈန႔ဥလဲဥ?

          လ႕ကစႈဎြၚ အလၚကပိၚအဂီႈမ့ႈဂ့ၚယ လ႕ပွၚအဂုၚအဂၚအဘ်ဳးကအိဥ၀ဲအဂီႈမ့ႈဂ့ၚယ လ႕တႈစံဥညီဥကြီႈ     အလီႈမ့ႈဂ့ၚ အခြဲးအယဏအိဥ၀ဲဒဥလ႕ ပကဘဥဆိဥလီၚထုလီၚတႈအဂီႈန႔ဥလီၚ.

လံဏစီဆွံအဆ႕

လံဏစီဆွံအတႈကြဲး

ဎၚက္ဏ ၂း၇

အ၀ဲသ့ဥ မ့ႈပွၚတဖဥလ႕ကတိၚအ႕သုမံၚအဂ့ၚ လ႕အဘဥတႈဟ့ဥတႈသုန႔ဥလီၚ.

တႈပိဏထြဲဏဆူညါကဟဲဒံး . . .

Add new comment

2 + 2 =