တႈပ်ႈကြံဏတႈဒဲးဘးသ့ဥတဖဥ

တႈပ်ႈကြံဏတႈဒဲးဘးသ့ဥတဖဥ

၄၂.     တႈဒဲးဘးန႔ဥမ့ႈတႈမႏုၚန႔ဥလဲဥ?

          တႈဒဲးဘးန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥတႈလ႕ ပလုႈသ့ဥခါ ပတဏကစႈဎြၚအတႈမၚလိဥသ့ဥတဖဥယ လ႕ပတႈဆိကမိဥယ           ပတႈစံးတႈကတိၚယ ပတႈဖံးတႈမၚယ ပတႈတကဲဏပ၀းယ ဒီးမူဒါလ႕ ပကဘဥမၚသ့ဥတဖဥ ပတမၚ၀ဲဘဥယ   န႔ဥလီၚ.

၄၃.     မ့ႈမတၚပ်ႈကြံဏတႈဒဲးဘးတဖဥသ့၀ဲဒဥန႔ဥလဲဥ?

          လ႕ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕စီဆွံအူပူၚန႔ဥယ ထဲဒဥပွၚလုႈတႈ အဒိဥသီခါတဖဥယ လ႕ပွၚလုႈတႈ တႈအဒိဥတလးပ႕ သ့ဥတဖဥဃုထ႕ပဏလီၚအ၀ဲသ့ဥန႔ဥ ပ်ႈကြံဏတႈဒဲးဘးသ့၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.

၄၄.     တႈဒဲးဘးအိဥပွဲၚကလုဏန႔ဥလဲဥ?

          တႈဒဲးဘးအဂံႈခီဥထံးယ ဒီးတႈဒဲးဘးလ႕ အကစႈဒဥ၀ဲမၚ၀ဲယ အိဥ၀ဲဒဥခံကလုဏန႔ဥလီၚ.

၄၅.     တႈဒဲးဘးလ႕ အကစႈဒဥ၀ဲမၚ၀ဲန႔ဥယ ဘဥတႈနီၚဖးဃဏပွဲၚကလုဏန႔ဥလဲဥ?

          ဘဥတႈနီၚဖးဃဏလ႕ တႈဒဲးဘးဖးဒိဥယ ဒီးတႈဒဲးဘးဖိ ခံကလုဏန႔ဥလီၚ.

၄၆.     တႈဒဲးဘးဖးဒိဥန႔ဥမ့ႈတႈမႏုၚန႔ဥလဲဥ?

          တႈဒဲးဘးဖးဒိဥန႔ဥ မ့ႈ၀ဲတႈလုႈသ့ဥခါပတဏကစႈဎြၚအတႈမၚလိဏလ႕ တႈးတႈမၚ အဒိဥအမုႈန႔ဥလီး.

၄၇.     တႈဒဲးဘးဖိန႔ဥ မ့ႈတႈမႏုၚလဲဥ?

          တႈဒဲးဘးဖိန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥတႈလုႈသ့ဥခါပတဏကစႈဎြၚ အတႈမၚလိဏလ႕တႈဖံးတႈမၚလ႕ တႈဂ့ႈတႈက်ိၚ      အဆံးန႔ဥလီၚ.

၄၈.     ဒ္သိးကကဲထီဥ တႈဒဲးဘးဖးဒိဥအဂီႈ တႈမႏုၚလိဥ၀ဲဒဥန႔ဥလဲဥ?

          (၁) တႈဖံးတႈမၚ လ႕အလုႈသ့ဥခါပတဏန႔ဥယ ကဘဥဒိဥ၀ဲမုႈ၀ဲန႔ဥလီၚ.

          (၂) တႈဖံးတႈမၚဒိဥ၀ဲမုႈ၀ဲန႔ဥ ကဘဥသ့ဥညါ၀ဲ လ႕လ႕ပွဲၚပွဲၚ န႔ဥလီၚ.

          (၃) အသးကဘဥအိဥ၀ဲ လ႕လ႕ပွဲၚပွဲၚလ႕ အကလုႈသ့ဥခါပတဏ၀ဲအဂီႈန႔ဥလီၚ.

  • ဆူမဲဏညါတႏြံအတႈပိဏထြဲကဟဲဒံး . . .

Add new comment

5 + 1 =