တႈဒိးန႔ႈ ဖဥဆါအဂ့ႈဒီး တႈဒိးန႔ႈဖဥဆါ အတႈပညိဥတဖဥ’ ဘဥမႏုဏလ႕ ပဘဥဒိးန႔ႈ ဖဥဆါလဲဥ’’’ (၁၅’၂’၂၀၂၄)

တႈဒိးန႔ႈ ဖဥဆါအဂ့ႈဒီး တႈဒိးန႔ႈဖဥဆါ အတႈပညိဥတဖဥ’

ဘဥမႏုဏလ႕ ပဘဥဒိးန႔ႈ ဖဥဆါလဲဥ’’’

တနံၚအံၚ ပမိႈကဲဥသလံး တႈအိဥဖွိဥကရ႕စီဆွံ မၚလၚပီၚ ၀ဲ တႈဒိးန႔ႈဖဥဆါ အဘူဥနံၚဖးဒိဥန႔ဥလီၚ’ တနီၚနီၚ ပဒီပုႈ၀ဲႈ ခရံဏဖိလ႕ အဂၚသ့ဥတဖဥ ကဆိကမိဥဘဥဖူး၀ဲလ႕ တႈဒိးန႔ႈ ဖဥဆါဒ္အံၚတကလုဏန႔ဥ တမ့ႈလ႕အရ့ဒိဥ တလိဥဘဥမၚဘဥန႔ဥ ကဆိကမိဥဘဥဖူး၀ဲ တနီၚနီၚန႔ဥလီၚ’

ပမ့ႈက့ၚကြႈလ႕ လံဏတႈအ႕ဥလီၚအီလီၚ အလီႈလံၚအပူၚဒီး ကစႈခရံဏအနီႈကစႈ အတႈကတိၚန႔ဥ ပထံဥဘဥ၀ဲ တႈဒိးန႔ႈဖဥဆါ အဂ့ႈန႔ဥ အိဥ၀ဲဒဥလီၚ’

လ႕လံဏတႈအ႕ဥလီၚအီလီၚ အလီႈလံၚ အဆ႕ကတီႈအခါန႔ဥ ပွၚကလုဏသ့ဥတဖဥ သူ၀ဲဖဥဆါ အကလုဏကလုဏ ဖဲလ႕အ၀ဲသ့ဥ ဃ့ဘါထုကဖဥတႈအခါန႔ဥလီၚ’ ပမ့ႈဟ့ဥတႈအဒိန႔ဥ

၁’ (၂ရွမိၚအ့လး ၁၃း ၁၉) အပူၚန႔ဥ ပွၚပိဏမုဥတဂၚလ႕ အိဥဒီးတႈသူဥအုးသးအုး လ႕အဘဥတႈမၚတရီတပါးအီၚတဂၚန႔ဥ အ၀ဲလူလီၚ ဖဥဆါသ့ဥတဖဥ လ႕အခိဥတိသဥလိၚ န႔ဥလီၚ’

၂’ (ဎရံၚမံဎါ ၆း ၂၆) ပပူၚန႔ဥ ပွၚကလုဏသ့ဥတဖဥ လူလီၚ၀ဲ ဖဥဆါကမူဥ လ႕အလိၚ လ႕အ၀ဲသ့ဥ အိဥ၀ဲဒဥဒီး တႈသူဥအုးသးအုး တႈသညြးသပွႈ အတႈပနီဥန႔ဥ ပထံဥဘဥ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’

၃’ (ဎိၚဘဥ ၄၂း ၆) ပပူၚန႔ဥ ဒ္အမ့ႈ၀ဲ အ၀ဲသ့ဥအိဥက့ၚ၀ဲဒဥဒီး တႈပီႈဎႈလီၚက့ၚသး အဂီႈ အတႈပနီႈတခါအဃိ အ၀ဲသ့ဥလူလီၚ၀ဲ ဖဥဆါကမူဥသ့ဥတဖဥ လ႕အလိၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥအ၀ဲသ့ဥ အတႈလီၚစ႕ၚလီၚသြဲဥတခါအသိး သူ၀ဲစံး၀ဲဒဥန႔ဥပထံဥဘဥ၀ဲန႔ဥလီၚ’

၄’ (မးသဲ ၁၁း ၂၁) အပူၚန႔ဥ ကစႈခရံဏအနီႈကစႈ စံးကတိၚ၀ဲလ႕ တႈဒိးန႔ဥဖဥဆါကမူဥန႔ဥ မ့ႈ၀ဲတႈလီၚစ႕ၚလီၚသြဲဥတခါန႔ဥ ပထံဥဘဥ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’

ကစႈခရံဏ စံး၀ဲ တႈကတိၚန႔ဥ (တႈလီၚလးလ႕ ဎဒုးန႔ဥသုတဖဥန႔ဥ ဎမ့ႈဒုးနဲဥဆိလ႕ Tyre +Sidon န႔ဥ လ႕အဆိကတ႕ႈ အ၀ဲသ့ဥ ကကူးထီဥသိးထီဥ၀ဲ ထ႕ဥသြံဒီး ကလူးလီၚ၀ဲ ဖဥဆါကမူဥသ့ဥတဖဥလ႕ အလိၚ၀ံၚ အ၀ဲသ့ဥကအိဥက့ၚ၀ဲဒဥဒီး တႈပီႈဎႈလီၚက့ၚသး န႔ဥလီၚ’)

ဆ႕ကတီႈ ခ့ခါခဲအံၚစ့ႈကီး လံဏတႈအ႕ဥလီၚအီလီၚ အလီႈလံၚ အဆ႕ကတီႈ အတႈဖံးတႈမၚသ့ဥတဖဥ ဒ္သိးကသူ၀ဲ ဖဥဆါကမူဥန႔ဥ အ၀ဲသ့ဥမၚတ့ႈ၀ဲန႔ဥလီၚ’ ကိးနံဥဒဲး မုႈသ႕နံၚဖးဒိဥ တႈဒိးန႔ႈ ဖဥဆါဘူဥနံၚန႔ဥ ပ၀ဲသ့ဥတဖဥ ပဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲ ဖဥဆါကမူဥ အတႈပနီဥ ဒ္အမ့ႈ၀ဲ ထူဥစုညါ အတႈပနီဥလ႕ ပခိဥတိသဥအလိၚန႔ဥလီၚ’ ပမၚတႈဒ္အံၚ အဂ့ႈမိႈပွႈအိဥ၀ဲ (၂)ကလုဏန႔ဥလီၚ’

၁’Ashes are a sign of repentances. တႈလ႕ဖဥဆါ ကမူဥန႔ဥ မ့ႈ၀ဲ တႈပီႈဎႈလီၚက့ၚသး အတႈပနီဥတခါန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲဒုုးနဲဥ၀ဲဒီး အတႈညိဥအိဥမႏုဏလဲဥန႔ဥ (ပ၀ဲသ့ဥတဖဥ ဖဲတႈကီၚသူဥကီၚသး ”၀ါတြင္း ”Lent Season အဆ႕ကတီႈအပူၚန႔ဥ ဒ္သိးကအိဥက့ၚဒီး တႈသူဥလီၚညြံးသးညီၚညြံး ဒီး အိဥက့ၚဒီး တႈပီႈဎႈလီၚက့ၚသးအဂီႈန႔ဥလီၚ’) လ႕တႈန႔ဥအဃိ သီခါသ့ဥတဖဥ စံး၀ဲလ႕ (ပီႈဎႈလီၚက့ၚနသးဒီး စူဏက့ၚနဏက့ၚ တႈသးခုကစီဥတက့ႈ’) မ့တမ့ႈ (သ့ဥနီဥထီဥက့ၚလ႕ နဟဲလ႕ဟီဥခိဥဒီး နကဘဥက့ၚကဒါက့ၚလ႕ ဟီဥခိဥတက့ႈန႔ဥလီၚ’)

၂’ Ashes are a sign of our mortality. တႈဒိးန႔ဥဖဥဆါန႔ဥ မ့ႈ၀ဲတႈပနီဥတခါလ႕ အဒုးနဲဥပွၚလ႕ ပ၀ဲဒဥသ့ဥတဖဥ တမ့ႈလ႕ ပကအိဥမူ၀ဲ လီၚထူလီၚဎိဏဘဥန႔ဥလီၚ’ မုႈတနံၚ ပကဘဥသံ၀ဲ ကိးဂၚဒဲး ဒုးနဲဥပဏဖ်ါထီဥန႔ဥ၀ဲပွၚန႔ဥလီၚ’

တႈခံထံဥတထံဥအံၚ ဒ္သိးပကနႈပ႕ႈအီၚအဂီႈန႔ဥ Adam +Eve အ၀ဲသ့ဥခံဂၚ မၚကမဥတႈဒဲးဘး၀ံၚ ကစႈဎြၚစံးဘဥအ၀ဲသ့ဥ တႈကတိၚန႔ဥ မ္ပကက့ၚကြႈကဒါတက့ႈ’ (၁မိၚရွ့ ၃း ၁၇ယ၁၉) မ့ႈလ႕ သုမၚကမဥတ့ႈလံ တႈကမဥသ့ဥတဖဥန႔ဥ ပထံဥဘဥ၀ဲန႔ဥလီၚ’

လ႕တႈန႔ဥအဃိယ သီခါစံး၀ဲလ႕ သ့ဥနီဥထီဥက့ၚလ႕ သုဟဲလ႕ဟီဥခိဥ ဒီးသုကဘဥက့ၚကဒါက့ၚလ႕ ဟီဥခိဥန႔ဥတက့ႈ န႔ဥ ပထံဥဘဥ ပနႈဟူဘဥလ႕ သီခါစံး၀ဲဖဲ အဖူး၀ဲဖဥဆါကမူဥလ႕ ပခိဥတိသဥလိၚအခါန႔ဥလီၚ’

Add new comment

1 + 2 =