ဎြၚအဖိအလံၚသ့ဥတဖဥ

ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕စီဆွံ အတႈသိဥတႈသီစီဆွံ (၁) တီၚခီဥထံး

အဆ႕ဒိဥ (18)

ဎြၚအဖိအလံၚသ့ဥတဖဥ

ကစႈဎ့ဥရွူခရံဏမဏလိဏတ့ႈအပွၚတႈမ႕ဖိတဖဥ လ႕အကသ့စီပွၚခဲလ႕ဏခဲဆ့ ဖဲအ၀ဲက့ၚထီဥဆူမူခိဥဘီမုႈ၀ံၚ အလီႈခံ န႔ဥလီၚ. ခီဖ်ိလ႕ပဒိးန႔ႈတႈသ့စီအဃိ ပ၀ဲသ့ဥပကဲထီဥဘဥကစႈဎြၚ အဖိအလံၚတဖဥန႔ဥလီၚ. တႈသ့စီ ဟ့ဥပ်ၚတႈအခြဲးအဎဏလ႕ အကလဲၚႏုဏဘဥဆူ မူခိဥဘီမုႈတကးဒံးဘဥ ခီဖ်ိလ႕က်ဲဒ္အံၚအသိးအဃိ ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏဟ့ဥပွၚဎြၚအသးသမူအတႈအိဥမူအိဥဂဲၚစ့ႈကီးန႔ဥလီၚ. တႈဒိးန႔ဥတႈသ့စီန႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥပႈကစႈယ ဖိကစႈယ သးစီဆွံကစႈဟဲအိဥ၀ဲဆိး၀ဲလ႕ပသးသမူအတႈအိဥမူအိဥဂဲၚအပူၚန႔ဥလီၚ. ဒီးပ၀ဲသ့ဥပကဲထီဥဘဥ ကစႈဎြၚ အပွၚဟံဥဖိဃီဖိန႔ဥလီၚ. တႈသ့စီမ့ႈ၀ဲဒဥ တႈပနီဥစီဆွံလ႕အဆိကတ႕ႈ ဒီးတႈလ႕အလိဥဘဥ အဒိဥကတ႕ႈတမံၚန႔ဥလီၚ. ဖဲပဒိးန႔ဥတႈသ့စီအခါန႔ဥ မအ႕ဥလီၚအီလီၚလ႕ ပကဲထီဥဎြၚအဖိအလံၚလ႕မဂ့ၚယ ပကဒိးန႔ဥဎြၚအတႈကလုႈကတိၚယ ဒီးပကအဲဥကြံပွၚကိးဂၚဒဲးန႔ဥလီၚယ တႈသ့စီမ့ႈ၀ဲဒဥတႈဆ႕ကတီႈအကါဒိဥ (အရံဒိဥ) ကတ႕ႈလ႕ပတႈအိဥမူအိဥဂဲၚအပူၚန႔ဥလီၚ.

တႈဃ့ဘါထုကဖဥ         - ကစႈဎြၚဧ႕ယ ခီဖ်ိလ႕ပဒိးန႔ႈဘဥတႈသ့စီန႔ဥ နဒုးကဲထီဥပွၚလ႕ နဖိနလံၚတဖဥ အဃိ                                ပစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥနဥန႔ဥလီၚ.

တႈကဖံးကမၚတႈအဂီႈ   -         လ႕ပကဲထီဥဎြၚအဖိအလံၚလ႕ အဂ့ၚအဂီႈယ ပကထီဥဘါဎြၚလ႕သရိဏပူၚလ႕                                            မုႈအိဥဘွံးအနံၚထီဘိလီၚ.                             

တႈသံကြႈ -      တႈပနီႈစီဆွံလ႕အဆိကတ႕ႈဒီး လ႕အလိဥဘဥအဒိဥကတ႕ႈန႔ဥမ့ႈတႈပနီႈစီဆွံမႏုၚန႔ဥလဲဥ?

တႈစံးဆ႕ -      တႈပနီႈစီဆွံလ႕အဆိကတ႕ႈဒီး လ႕အလိဥဘဥအဒိဥကတ႕ႈ အကါဒိဥကတ႕ႈန႔ဥ မ့ႈတႈသ့စီ                      တႈပနီဥစီဆွံန႔ဥလီၚ

တႈသ့စီဒုးကဲထီဥပွၚလ႕ကစႈဎြၚ …………… န႔ဥလီၚ.

 

Add new comment

6 + 14 =