စီၚအၚဒဥယနီႈအံဥအုလ႕ အတဒိကနဥဎြၚအကလုႈအထါ

                            စီၚအၚဒဥယနီႈအံဥအုလ႕ အတဒိကနဥဎြၚအကလုႈအထါ

ကစႈဎြၚဒုးအိဥဒုးဆိးတ့ႈ စီၚအၚဒဥဒီး နီႈအံဥအုလ႕ တၚသဥအလီႈလ႕အဃံလၚတခါအပူၚလီၚ. တၚသဥအလီႈအ၀ဲန႔ဥ တႈသူဥလီၚတ့ႈတၚသူတၚသဥအါ အါဂီႈဂီႈန႔ဥလီၚ. အ၀ဲသ့ဥခံဂၚသူဥခုသးခု၀ဲဒိဥမးန႔ဥလီၚ. ကစႈဎြၚဟ့ဥတ့ႈအ၀ဲသ့ဥသးသမူအထူအဎိဏလ႕ အသံတသ့ဘဥန႔ဥလီၚ. အ၀ဲသ့ဥမ့ႈဒိကနဥ ဎြၚအတႈမၚလိဏန႔ဥ တမ့ႈလ႕အ၀ဲသ့ဥကဘဥသံ၀ဲန႔ဥဘဥယ ဒီးကစႈဎြၚအ႕ဥလီၚအီလီၚတ့ႈအ၀ဲသ့ဥလ႕ အတတုၚဘဥဆူတႈနးတႈဖွီဥအပူၚဘဥန႔ဥလီၚ. လ႕မုႈတနံၚန႔ဥကစႈဎြၚမၚလိဏတ့ႈစီၚအၚဒဥဒီး နီႈအံဥအုလ႕ တဘဥအီဥသ့ဥတထံးအံၚအသဥတဂ့ၚယ သုမ့ႈအီဥန႔ဥသုကဘဥသံန႔ဥလီၚ. ဘဥဆဥမုႈကီၚ လံႈ ထုးန႔ႈရဲႈန႔ႈနီႈအံဥအုလ႕ မ့ႈအီဥတႈအသဥ၀ဲအံၚန႔ဥသုတသံဘဥန႔ဥလီၚ. လ႕တႈန႔ႈအဃိနီႈအံဥအုအီဥသ့ဥသဥအံၚတကးဒံးဘဥ ဒုးအီဥစ့ႈကီးစီး အၚဒဥန႔ဥလီၚ. ဒ္အံၚဒီးအ၀ဲသ့ဥတဒိကနဥကစႈဎြၚအကလုႈကထါလ႕ၚဘဥယ ဒီးမၚတ့ႈတႈဒဲးဘးန႔ဥလီၚ. တႈတဒိကနဥကစႈဎြၚအတႈမၚလိဏဒီး တႈလုႈ သ့ဥခါပတဏတႈန႔ဥမ့ႈတႈဒဲးဘးန႔ဥလီၚ. တႈဒဲးဘးလ႕စီၚအၚဒဥဒီး နီႈအံဥအုလုႈသ့ဥခါပတဏတ့ႈ၀ဲဒဥန႔ဥယတႈကိးလ႕တႈဒဲးဘးအဂံႈခီဥထံးန႔ဥလီၚ. ပွၚဟီဥခိဥဖိခဲလ႕ဏဟဲအိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲလ႕ တႈဒဲးဘးအဂံႈခီဥထံးန႔ဥလီၚ. တႈဒဲးဘးန႔ဥဒုးကဲထီဥတႈၾတီမၚတံဏတဏတႈ လ႕ပွၚဟီဥခိဥဖိခဲလ႕ဏကတုၚဆူမူခိဥ ဘီမုႈအဂီႈန႔ဥလီၚ. ဘဥဆဥကစႈဎ့ဥရွဴးခရံဏမၚဟးဂီၚကြံဏတႈဒဲးဘးလ႕အၾတီမၚတံဏတဏတႈ၀ံၚဒီး အိးထီဥက့ၚ၀ဲဒဥမူခိဥအပဲၾတီန႔ဥလီၚ. တႈဃ့ဘါထုကဖဥ - ကစႈဎြၚဧ႕ယမ့ႈလ႕ဎမၚကမဥဘဥတ့ႈနၚအါစုအါဘ်ီလံအဃိယဎသူဥအုးသးအုးဎဲဒဥန႔ဥလီၚ. တႈကဖံးကမၚတႈအဂီႈ - လ႕ကစႈ ဎြၚအတႈအဲဥတႈကြံအဃိယကဒိကနဥအပွၚလုႈတႈအဒိဥယမိႈပႈဒီးသရဥသမါသ့ဥတဖဥအတႈသိဥတႈသီလီၚ. တႈသံကြႈ - စီၚအၚဒဥဒီးနီႈအံဥအုလူၚပိဏ ထြဲမၚထြဲအစႈဎြၚအတႈမၚလိဏကစီဒီဧါ?  တႈစံးဆ႕ - စီၚအၚဒဥဒီးနီႈအံဥအု တဒိကနဥဒီးတလူၚပိဏထြဲမၚထြဲကစႈဎြၚအတႈမၚလိဏန႔ဥဘဥ. တႈလုႈသ့ဥ ခါပတဏတႈဒဲးဘးလ႕ စီၚအၚဒဥဒီး နီႈအံဥအုမၚတ့ႈ၀ဲန႔ဥတႈကိးအီၚလ႕........................န႔ဥလီၚ.

Add new comment

2 + 5 =