က်ဲသ့ဥတဖဥလ႕ ပကထီဥဘါဎြၚ ဖဲမံစါတႈလုႈစီဆွံခါ

က်ဲသ့ဥတဖဥလ႕ ပကထီဥဘါဎြၚ ဖဲမံစါတႈလုႈစီဆွံခါ

 

ဟဲတုၚလ႕တခ်ဳးမံစါတႈလုႈစီဆွံစးထီဥဒံးဘဥအခါ. Arrive early

တႈအံၚကမၚစ႕ၚပွၚလ႕ပကကတဲဏကတီၚပသးလ႕ တႈကဒိးန႔ႈကိဥဘူဥစီဆွံအဂီႈ.

 

ကးတံဏ ပံးဃဏနလီတဲစိတက့ႈ. Trun off your cell phone

ပွၚထဲတဂၚလ႕ ပကကတိၚတႈဒီးအီၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဎြၚန႔ဥလီၚ.

 

ထုကဖဥဒီးသး၀ံဥသကိးဃုဏတႈဒီးပွၚဂၚတက့ႈ. Pray and sing along

တႈအံၚမၚစ႕ၚပွၚလ႕ ပကအိဥဒီးတႈထုကဖဥအသးသဟီဥလ႕ မံစါအတီႈပူၚန႔ဥလီၚ.

 

မ္ပကဒိကနဥတႈလ႕ တႈဖးလံဏစီဆွံဒီးဎြၚအကလုႈကထါန႔ဥတက့ႈ. Pay attention to what is said

ဒိကနဥတႈဖးလံဏစီဆွံတဖဥ ဒီးတႈစံဥတဲၚတဲလီၚလ႕ သီခါစံးကတိၚတဖဥန႔ဥတက့ႈ.

 

ဒိးန႔ႈကိဥဘူဥစီဆွံလ႕ တႈစူႈတႈနဏအပူၚတက့ႈ. Receive Communion with devotion

တႈအံၚအရ့ဒိဥ၀ဲဒဥလ႕ ပကကထုကဖဥတႈတခ်ဳးလ႕ ပဒိးန႔ႈ ကစႈခရံဏဒံးဘဥန႔ဥလီၚ.

 

ဒီးလ႕ခံကတ႕ႈန႔ဥ မ္ပကစံးဘ်ဳးဎြၚတက့ႈ. AGive thanks afterwards

ဖဲပဒိးန႔ႈတႈဆိဥဂ့ၚ၀ံၚအလီႈခံန႔ဥ မ္ပကစံးဘ်ဳးကစႈဎြၚတက့ႈ.

 

ဎမ့ႈကိဥအတႈမူလီၚ. ဎိၚဟဥ ၆း၃၅ - I am the Bread of Life. Jn 6:35

 

Add new comment

1 + 0 =