ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕စီဆွံ အတႈသိဥတႈသီစီဆွံ (၁) တီၚခီဥထံးယ ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏလ႕ အဂဲၚထ႕ထ႕ဥသမူထိဥက့ၚလ႕တႈသံ

ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕စီဆွံ အတႈသိဥတႈသီစီဆွံ (၁) တီၚခီဥထံး

ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏလ႕ အဂဲၚထ႕ထ႕ဥသမူထိဥက့ၚလ႕တႈသံ

ကစႈဎ့ဥရွူခရံဏသံ၀ံၚအလီႈခံ ပွၚအရံၚမၚသဲဖိစီၚဎိၚသးယ စီၚနံၚကီဒ့မူဒီး စီၚဎိၚဟဥပဏလီၚအ၀ဲအစိဥလ႕ ထူဥစုညါအလိၚန႔ဥလီၚ. အ၀ဲသ့ဥခူဥလီၚဘ်႕လီၚတ့ႈအီၚလ႕ တႈသြဥခိဥလ႕ အအိႈလီၚဟိတခါ အပူၚန႔ဥလီၚ. ၀ံၚဒီးကးတံဏဃဏ၀ဲလ႕ လ႕ႈဖးဒိဥတဖ်႕ဥလ႕ လ႕ႈကအိအမဲဏညါန႔ဥလီၚ. ဒီးပဏလီၚဃဏ၀ဲသုးဖိတဖဥလ႕ အကအိဥခိးတႈသြဥခိဥအဂီႈန႔ဥလီၚ. သ႕သီ၀ံၚအလီႈခံ ဖဲပွၚပိဏမုဥတဂၚဟဲကြႈတႈသြဥခိဥအခါ အပူၚန႔ဥလီၚ. ၀ံးဒီးကးတံဥဃဥ၀ဲလ႕လ႕ႈဖးဒိဥတဖ်႕ဥလ႕လ႕ႈကအိအမဲဏညါန႔ဥလီၚ. သ႕သိ၀ံၚအလီႈခံပွၚပိဏမုဥ တနီၚ ဟဲကြႈ တႈသြဥခိဥအခါ တထံဥဘဥ၀ဲ တႈနီတမံၚလ႕ၚဘဥ မူခိဥကလူးတဂၚဟဲအိဥဖ်ါထီဥဒီးစံးဘဥအ၀ဲသ့ဥလ႕ယ 'ပ်ံၚတႈတဂ့ၚယ သူဃုကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏ န႔ဥတမ့ႈဘဥဧါ?ယ အ၀ဲတအိဥဖဲအံၚလ႕ၚဘဥယ အ၀ဲဂဲၚဆ႕ထ႕ဥ သမူထီဥက့ၚ ၀ဲဒဥလီၚ' ဖဲပွၚခိးတႈတဖဥထံဥဘဥ၀ဲလ႕ ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚအခါ ဃ့ႈကြံဏ၀ဲဆူအဎံၚ န႔ဥလီၚ. ကစႈခရံဏလီဥဖ်ါထီဥစ့ႈကီးအသးလ႕ အမိႈနီႈမၚရံယ ဒီးပွၚမၚကဒါလ့ဥမုဏနီႈမၚရံယ ဒီးအပ်ဲႈအဘီဥတဖဥယ လ႕န႔ဥအမဲဏညါလီဥဖ်ါထီဥစ့ႈကီးအသးလ႕ ပွၚအဂၚတဖဥန႔ဥလီၚ. ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚ လ႕တႈသံအမုႈနံၚန႔ဥ တႈကိးအီၚလ႕ = ပဥစကါ  ( အံဥစထ႕ဥ) အမုႈအိဥဘွံးအနံၚ'န႔ဥလီၚ.

တႈဃ့ဘါထူကဖဥ         - ကစႈဎ့ဥရွူခရံဏဧ႕ယ ဎစူႈဎနဏဎဲဒဥလ႕နဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚလ႕တႈသံန႔ဥလီၚ.                               ဎစူႈဎနဏစ့ႈကီးလ႕နမ့ႈဎြၚန႔ဥလီၚ.

တႈကဖံးကမၚတႈအဂီႈ -  ခီဖ်ိလ႕တႈဒိကနဥမိႈပႈအတႈကလုႈကတိၚအဃိယ ပကဂုဏက်ဲးစ႕းဒူး သူဥဖွံသးညီ                                   အ၀ဲသ့ဥယ ဒီးကမၚစ႕ၚအ၀ဲသ့ဥခီဖ်ိလ႕တႈဃ့ထုကဖဥန႔ႈတႈလ႕ ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏ                                    အအိဥလီၚ.

တႈသံကြႈ -      ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚလ႕တႈသံယ လ႕မုႈနံၚမုႈသီမတၚန႔ဥလဲဥ?

တႈစံးဆ႕ -      ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚလ႕တႈသံယ ပဥစကါ ( အံဥစထ႕ဥ) အမုႈအိဥဘွံး                          အနံၚန႔ဥလီၚ.

ကစႈဎ.ဥရွူးခရံဏသံ …………. သီ၀ံၚအလီႈခံဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.

 

Add new comment

15 + 3 =