ကဘဥပ်ႈတႈကမဥဒ္လဲဥက်ဲလ႕အကပ်ႈတႈဒဲးအဂီႈ

ကဘဥပ်ႈတႈကမဥဒ္လဲဥက်ဲလ႕အကပ်ႈတႈဒဲးအဂီႈ

လ႕ပႈဒီးဖိယဒီးသးစီဆွံအမံၚန႔ဥလီၚ.

ဆိဥဂ့ၚဘဥပွၚတႈဒဲးဘးဖိဎၚတက့ႈ.

ဎပ်ႈတႈဒဲးဘးအခဲအံၚမ့ႈ၀ဲ( အခီဥထံးတဘ်ီလီၚ.

( တိႈနီဥ - ထဲဒဥလ႕ တႈပ်ႈတႈဒဲးဘးအခီဥထံးတဘ်ီဧိၚအဂီႈန႔ဥလီၚ) ဎတပ်ႈဘဥဎတႈဒဲးဘးအိဥ၀ဲဒဥ (-) လံန႔ဥလီၚ. တႈဒဲးဘးလ႕ ပမၚတဖဥမ့ႈသ့ဥနီဥထီဥဒိးအနီဥဂံႈမ့ႈဂ့ၚယ မ့ႈတသ့ဥနီဥထီဥဘဥဒီးတဘ်ဳးဘ်ီမ့ႈဂ့ၚ စံးဘဥတဲဘဥသ့၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.

ပကဘဥဆိကမိဥထီဥက့ၚ ကစႈဎြၚအတႈမၚလိဏအထံဥတဆံန႔ဥလီၚ.

*        ယတဘါဎြၚလ႕ ဂီၚခီဟါခီန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎတစူႈတနဏတႈစူႈတႈနဏတမံၚမံၚန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎပဏဃုဏလ႕ ပွၚဂၚအတႈဘါသရိဏပူၚန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎမၚမုဥကီၚလံႈအတႈမၚယ

*        ဎလဲၚသံကြႈသံဒိးတႈလ႕ ပွၚလ႕အစံးကတိၚဆိတႈဆူညါခီန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎလဲၚသံကြႈသံဒိးတႈလ႕ပွၚလ႕အကြႈစုက်ိၚန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎတပ်ႈဎတႈဒဲးဘးဒိးယတအီဥယဲကိဥဘူဥစီဆွံလ႕ ပဥစကါအဘူဥနံၚဖးဒိဥအတီႈပူၚန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎဆိဥလီၚထုလီၚလ႕ တႈတမ့ႈတတီဘဥန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎမၚဎဲတႈတယူးဎီဥတပဏကဲလ႕ယ ပွၚကညီၚယတႈလီႈတႈက်ဲယဒီးတႈအသံအကဏစီဆွံသ့ဥတဖဥန႔ဥ       အိသ၀ဲဒဥယ

*        ဎတပဏဃုဏလ႕အိသဘွံးနံၚမံစၚတႈလုႈတႈပဏစီဆွံန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎတဒိကနဥမိႈပႈအတႈကတိၚတ႔ဥအိသ၀ဲဒဥယ

*        ဎသးထီဥပွၚဂၚယယစ႕ဃဏပွၚဂၚအတႈကမဥတ႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎဆိဥဎထုပွၚဂၚန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎဆိကမိဥတငဗလ႕ အတဆွံတဆွံန႔ဥအိဥ၀ႃဒဥယ

*        ဎဆိကမိဥဒိဥလီၚဎသးန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎအီဥလုႈကိအိလုႈကပဏတႈအီဥတႈအီန႔ဥအိဥ၀ဲၵဥယ

*        ဎသးကြံတႈဖိတႈလံၚအါအါဂီႈဂီႈယ

*        ဎလီဘဥပွၚဂၚန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

*        ဎဟုဥပွၚဂၚအတႈဖိတႈလီၚန႔ဥအိဥ၀ဲဒဥယ

( တႈဒဲးဘးလပမၚတဖႈပစံးဖ်ါထီဥ ဖ်ါဖ်ါသ့၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.)

' တႈဒဲးဘးလ႕ ယစံးဘဥတဲဘဥအခဲအံၚတဖဥယဒီးလ႕ဎသးပ့ၚနီဥတဖဥခဲလ႕ဏန႔ဥပ်ႈကြံဏဘဥတက့ႈပႈဧ႕ 'ယ ၀ံၚဒီးဒိကနဥ သီခါအတႈသိဥတႈသီယဒီးတႈဒဲးဘးအတႈသိဥဃီဥဂ့ၚဂ့ၚတက့ႈယ ဖဲသီခါဟ့ဥတႈဆိဥဂ့ၚဆိဥ၀ါအခါယ စံးနဲတႈပီႈဎႈလီၚက့ၚသးတႈထုကဖဥတက့ႈ.

(စံးဘ်ဳးစံးဖွိဥသီခါတက့ႈ)

၈၆.     ပ်ႈတႈဒဲးဘး၀ံၚဒီး ကဘဥမၚတႈမႏုၚန႔ဥလဲဥ?

*        ကဘဥလိးတူဏကြံဏတႈဒဲးဘးအတႈသိဥဃီဥန႔ဥလီၚ.

*        လ႕ပဒိးန႔ႈဘဥတႈပ်ငကြံဏတႈဒဲးဘးအဃိပကဘဥစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥကစႈဎြၚန႔ဥလီၚ.

Add new comment

5 + 4 =