ကစႈဎြၚအတႈမၚလိဏတဖဥအဂ့ႈ.

(ခ)    ကစႈဎြၚအတႈမၚလိဏတဖဥအဂ့ႈ. ( ၅ မိၚ ၅း၇ - ၂၁)

၁၁.     ကစႈဎြၚ အတႈမၚလိဏအဒိဥကတ႕ႈန႔ဥမ့ႈတႈမႏုၚန႔ဥလဲဥ?

          (၁) ပဘဥအဲဥဎါၚလ႕ ပသူဥကံႈသးလဲဒိးပသူဥဒိဖ်႕ဥသးဒိဖ်႕ဥညါယ ဒိးပတႈကူဥတႈဆး        တုၚအလ႕ဏဒ္န႕ဥလီၚ. ( မးသဲ ၂၂း ၃၇. ၅ မိၚ ၆း၅).

          (၂) ပဘဥအဲဥပွၚလ႕ပဃ႕ၚဒ္ပအဲဥလီၚပသးဒဥ၀ဲ အသိးန႔ဥလီၚ. ( မး စဲ ၂၂း၃၉. ၃မ္ၚ ၁၉း၁၈)

၁၂.     ကစႈဎြၚ ဟ့ဥတ့ႈတႈမၚလိဏအထံဥတဆံအံၚ ဆူမတၚအအိဥန႔ဥလဲဥ?         

          လ႕တႈအ႕ဥလီၚအီလီၚအလီႈလံၚ  အဆ႕ကတီႈန႔ဥ ကစႈဎြၚဟ့ဥတ့ႈတႈမၚလိဏအထံဥတဆံအံၚ           ဆူစိၚမိၚရွ႔ အအိဥ၀ံၚဒိးလ႕တႈအ႕ဥလီၚအီလီၚအသီအဆ႕ကတီႈန႔ဥ ကစႈဎ့ဥရွဴးခရံဏပဏဂ႕ႈပဏက်႕ၚ        က့ၚကဒိး၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.

၁၃.     ဒုးနဲဥဖ်ါထီဥတႈမၚလိဏသ့ဥတဖဥလ႕ အဘဥဃးဒီး ကစႈဎြၚန႔ဥတက့ႈ?

          လ႕တႈမၚလိဏအထံဥတဆံအက်ါ အခီဥထံးသ႕ထံဥန႔ဥ မ့ႈတႈမၚလိဏအ႕ အဘဥဃးဒီး ကစႈဎြၚန႔ဥလီၚ.

၁၄.     ဒုးနဲဥဖ်ါထီဥတႈမၚလိဏ သ့ဥတဖဥလ႕ အဘဥဃးဒိးပွၚကညီန႔ဥလဲဥ?

          လ႕တႈမၚလိဥအထံဥတဆံအက်ါယ နီႈဂံႈလြံႈ႔႕ႈတုၚလ႕နီႈဂံႈတဆံန႔ဥ မ့ႈတႈမၚလိဏတဖဥလ႕ အဘဥဃးဒိး           ပွၚကညီန႔ဥလီၚ.

၁၅.     ပကဘဥခိးပ႕ၚဟံးဃဏတႈမၚလိဏတဖဥ စးထီဥလ႕ အဆ႕ကတီႈမႏုၚန႔ဥလဲဥ?

          ပကဘဥခိးပ႕ၚဟံးဃဏတႈမၚလိဏတဖဥ စးထီဥလ႕ ပနီၚဖးတႈဂ့ၚဒီး တႈအ႕သ့၀ဲဒဥအဆ႕ကတီႈန႔ဥလီၚ.

လံဏစီဆွံအဆ႕

လံဏစီဆွံအတႈကြဲး

၁. မႈကူး ၁၂း ၃၀

ဒီးနဘဥအဲဥဎါၚနကစႈလ႕ နသူဥကံႈသးလဲယ ဒိးနသးဒီဖွဲဥညါဒိး နတႈကူဥတႈဆး တုၚအလ႕ဏယ ဒီးနဂံႈနဘါခဲလ႕ဏန႔ဥလီၚ. (၅ မိၚ ၆း၄ယ၅)

၂. ဎိၚ ၁၄း၁၅

သုမ့ႈအဲဥဎၚဒီး တိႈန႔ႈဎတႈမၚလိဏတဖဥတက့ႈ.

         

၁၆.     ခီဖ်ိလ႕ ကစႈဎြၚ အတႈမၚလိဏတ႕တထံဥန႔ဥ ပကဘဥမၚတႈမႏုၚန႔ဥလဲဥ?

          ခီဖ်ိလ႕ ကစႈဎြၚ အတႈမၚလိဏတ႕တထံဥန႔ဥယ ထဲဒဥဎြၚတဂၚဧိၚ ပကဘဥဘူဥအီၚဘါအီၚလ႕တႈစူႈ       တႈနဏယ တႈမုႈလႈယ ဒီးတႈအဲဥတႈကြံန႔ဥလီၚ. ထဲန႔ဥတကးဒံးဘဥ တႈလ႕ဘဥဃးဒီးဎြၚလ႕ အမ့ႈ၀ဲ      တႈပနီဥစီဆွံတဖဥယ ဘါဎြၚကေိ/ တႈဘါသရိဏတဖဥဒီး တႈသြဥခိဥတဖဥစ့ႈကီးပကဘဥဎူးဎိဏပဏကဲ၀ဲ          န႔ဥလီၚ.

တႈပိဏထြဲဏဆူညါကဟဲဒံး . . .

 

Add new comment

9 + 3 =