ကစႈဎြၚတ့လီၚစီၚအၚဒဥ ဒီးနီႈအံဥအု

Paint picture at Bishop house, Mawlamyine

                                   ကစႈဎြၚတ့လီၚစီၚအၚဒဥ ဒီးနီႈအံဥအု

ကစႈဎြၚတ့လီၚတ့ႈ၀ဲတႈခဲလ႕ဏခဲဆ့န႔ဥလီၚ. တ့လီၚတ့ႈ၀ဲဒဥဆဥဖိကီႈဖိယမုႈယလါယဆဥ ဒီးဆဥဖးဒိဥတဖဥယဒီးထံဖိက်ိယထံက်ိဖိယထံက်ိဖးဒိဥယပီဥလဲဥယပီဥ ႀတီၚဒီး ကစ႕ႈကလိတဖဥန႔ဥလီၚ. လ႕ခံကတ႕ႈန႔ဥတ့လီၚတ့ႈစဲဒဥ စီၚအၚဒဥဒီး နီႈအံဥအုန႔ဥလီၚ. အ၀ဲသ့ဥမ့ႈပိဏခြါ ဒီးပိဏမုဥလ႕အဆိကတ႕ႈတဖဥန႔ဥလီၚ .က၀ႈဎြၚဟ့ဥတ့ႈစီၚအၚဒဥဒီး နီႈအံဥအုသးသမူအထူအဎိဏလ႕အသံတသ့နီတဘ်ီဘဥန႔ဥလီၚ. ပွၚကညီအသးသမူအထူအဎိဏဒ္အံၚသိးတဖဥ ကစႈ ဎြၚတဟ့ဥတ့ႈ၀ဲ ဆဥဖိကီႈဖိတဖဥန့ဥဘဥ ဆဥဖိကီႈဖိတဖဥအသသမူအတူအဎိဏတအိဥ၀ဲဘဥ.

ပသးသမူအထူအဎိဏတိစ႕ၚမၚစ႕ၚပွၚလ႕ပကဆိကမိဥ ဆိကမး သ့ဥညါနႈပ႕ႈစံးကတိၚတႈအဂီႈန႔ဥလီၚ. ကစႈဎြၚဟ့ဥတ့ႈသးသမူ အထူအဎိဏထဲဒဥ လ႕ပွၚကညီအဂီႈဧိၚန႔ဥလီၚ. တႈဃဘါထုကဖဥ - ကစႈဎြၚ ဧ႕ယမ့ႈလ႕နဟ့ဥဎၚသးသမူအထူအဎိဏလ႕အသံတသ့ဘဥအဃိန႔ဥ ဎစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥနၚန႔ဥလီၚ. တႈကဖံးကမၚတႈအဂီႈ - မ့ႈထံဥဘဥတႈကီတႈခဲလ႕အ ဆံးတဖဥအခါန႔ဥကဂုဏက်ဲးစ႕းတူႈ၀ဲဒဥလ႕ အတအိဥဒီး တႈကအုကစြါဘဥလီၚ. တႈသံကြႈ - ပိဏခြါဒီးပိဏမုဥလ႕အဆိကတ႕ႈန႔ဥ မ့ႈမတၚသ့ဥတဖဥန႔ဥ လဲဥ? တႈစံးဆ႕ - ပိဏခြါဒီးပိဏမုဥလ႕အဆိကတ႕ႈန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥစီၚအၚဒဥဒီး နီႈအံဥအုန႔ဥလီၚ.  ကစႈဎြၚဟ့ဥတ့ႈပွၚကညီလ႕.........လ႕အသံတသ့ဘဥန႔ဥ လီၚ.

Add new comment

13 + 0 =