ကစႈဎ့ဥရွဴးခရံဏက့ၚထီဥဆူမူခိဥဘီမုႈ

ကစႈဎ့ဥရွဴးခရံဏက့ၚထီဥဆူမူခိဥဘီမုႈ

ကစႈဎ့ဥရွူခရံဏဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚလ႕ တႈသံ၀ံၚအလီႈခံယ ဖဲအပွဲၚထီဥအသီလြံႈဆံအနံၚန႔ဥလဲၚ၀ဲဒဥ ဃုဏဒီးအပွၚတႈမ႕ဖိသ့ဥတဖဥဆူ သ့ဥစၚဎံးအကစ႕ႈဒီခိဥန႔ဥလီၚ. ကစႈခရံဏကက့ၚထီဥက့ၚ၀ဲဆူမူခိဥဘီမုႈ အဂီႈ အဆ႕ကတီႈတုၚဃီၚ၀ဲဒဥလံန႔ဥလီၚ. တခ်ဳးက့ၚထီဥက့ၚ၀ဲဆူမူခိဥဘီမုႈဒံးဘဥန႔ဥ မၚလိဏတ့ႈအပွၚတႈမ႕ဖိတဖဥလ႕ အကလဲၚစံဥတဲၚတဲလီၚတႈသးခုကစီဥဆူပွၚခဲလ႕ဏအအိဥန႔ဥလီၚ. တႈန႔ဥ၀ံၚဒီး အ၀ဲက့ၚထီဥက့ၚ၀ဲဒဥ ကဎီကဎီဆူ မူခိဥဘီမုႈန႔ဥလီၚ. ပွၚတႈမ႕ဖိတဖဥကြႈထီဥ၀ဲကစႈခရံဏလ႕ အဟါမႈကြံၚ ၀ဲဒဥ ပ႕ႈတုၚလ႕အတထံဥဘဥအီၚတစုယ လ႕တႈသူဥအုးသးအုးအပူၚန႔ဥလီၚ. အခါဖဲန႔ဥမူခိဥကလူးခံဂၚဟဲဖ်ါထီဥ ဒီးစံး၀ဲဒဥလ႕ယ ကစႈခရံဏကဟဲက့ၚကဒီး ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ. အ၀ဲကဟဲက့ၚကဒီး၀ဲဒဥလ႕ ဟီဥခိဥအစိၚကတ႕ႈန႔ဥလီၚ. အဆ႕ကတီႈအခဲအံၚန႔ဥ ကစႈခရံဏ အိဥခိးပွၚလ႕မူခိဥဘီမုႈန႔ဥလီၚ. ကစႈဎ့ဥရွူးက့ၚထီဥ၀ဲဒဥဆူမူခိဥဘီမုႈ အမုႈနံၚ မုႈသီန႔ဥလီၚ. ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏ က့ၚထီဥ၀ဲဒဥဆူ မူခိဥဘီမုႈအမုႈနံႈမုႈသီန႔ဥ  တႈကိးအီၚလ႕ယ ကစႈဎ့ဥရွူးက့ၚထီဥက့ၚဆူ မူခိဥဘီမုႈ အဘူဥနံၚဖးဒိဥန႔ဥလီၚ.  

တႈဃ့ဘါထုကဖဥ         - ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏဎြၚယ တႈစိတႈကမီၚအကစႈဧ႕ယ ဟ့ဥဘဥဎၚအခြဲးအဎဏလ႕ဎက                                 ဒိးန႔ႈဘဥတႈဟ့ဥနီၚလီၚဎၚ နတႈစိတႈကမီၚလ႕ မူခိဥဘီမုႈအပူၚန႔ဥတက့ႈ.

တႈကဖံးကမၚတႈအဂီႈ   -         ကဂုဏက်ဲးစ႕းလ႕ အကဃ့ထုကဖဥတခ်ုးအီဥမ့ၚဒီးအီဥမ့ၚ၀ံၚတႈထုကဖဥ သ့ဥ                                         တဖဥ ကိးမုႈနံၚဒဲးန႔ဥလီၚ.                             

တႈသံကြႈ -      ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏက့ၚထီဥဆူမူခိဥအမုႈနံၚမုႈသီန႔ဥတႈကိးအီၚဒ္လဲဥ?

တႈစံးဆ႕ -      ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏက့ၚထီဥဆူမူခိဥဘီမုႈအမုႈနံၚမုႈသီန႔ဥ တႈကိးအီၚလ႕ --- ကစႈဎ့ဥရွူး                             က့ၚထီဥဆူမူခိဥဘီမုႈအဘူဥနံၚဖးဒိဥ + န႔ဥလီၚ.

ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏက့ၚထီဥ၀ဲဒဥဆူမူခိဥဘီမုႈလ႕ပဥစကါအမုႈအိဥဘွံးအနံၚ၀ံၚပွဲၚထီဥအသီ ---- အမုႈနံၚန႔ဥလီၚ.

 

Add new comment

5 + 6 =