ကစဥဎြၚအကလုႈကထါ (၂) ဘ့ဥတဘ့ဥ တႈဒိးန႔ႈကိဥဘူဥစိဆွံတႈပနီဥစီဆွံ - အဆ႕ဒိဥ(၃)

ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕စီဆွံ အတႈသိဥတႈသီစီဆွံ(မ့တမ့ႈ) ကစဥဎြၚအကလုႈကထါ (၂) ဘ့ဥတဘ့ဥ

တႈဒိးန႔ႈကိဥဘူဥစိဆွံတႈပနီဥစီဆွံ

အဆ႕ဒိဥ(၃)                                                         

တႈအိဥမူအိဥဂဲၚလ႕ခရံဏအပူၚအဂ့ႈ

(က) ပွၚကညီဘဥတႈကိးအီၚယ ဒီးသးသမူအထူအဎိဏအတႈအိဥမူအိဥဂဲၚအဂ့ႈ.

၁.       ဘဥမႏုၚအဃိလ႕ ပွၚကညီဘဥဒိကနဥဒီးလူၚမၚပိဏထီဲတႈဘ်႕တဖဥလ႕ အဘဥဃးဒီးတႈသိဥတႈသီ           တကဲဏပ၀းကဂ့ၚထီဥအဂီႈန႔ဥလဲဥ?

          ဒ္သိးဒီးပွၚကညီကဖံးတႈမၚတႈလ႕ အဂ့ၚတဖဥယ ဒိးကဟးဆွဲးတႈလ႕အတဂ့ၚတဖဥအဂီႈန႔ဥယ လူၚမၚ           ပိဏထြဲ၀ဲတႈဘ်႕တဖဥလ႕ အဘဥဃးဒီး တကဲပ၀းကဂ့ၚထီအဂီႈန႔ဥလီၚ

၂.       ဒ္သိးကဒိးန႔ႈဘဥသးအသီအဂီႈဘဥမၚတႈမႏုၚန႔ဥလဲဥ?

          ဒ္သိးကဒိးန႔ႈဘဥသးအီအဂီႈ ဘဥစူႈနဏကစႈဎဥရွူးခရံဏန႔ဥလီၚ..

၃.       တႈစံးတႈလ႕ သးလ႕အသ့ဥညါဒဥတႈန႔ဥ မ့ႈတႈမႏုၚန႔ဥလဲဥ?

          တႈစံးတႈလ႕ သးလ႕အသ့ဥညါဒဥတႈန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥယ ဒ္သိးအကဖံးကမၚတႈဂ့ၚတႈ၀ါကိးမံၚဒဲးယ    ဒီးကဟးဆွဲးတႈအ႕ တႈသီကိးမံၚဒဲးအဂီႈယ သးအတႈပဏလီၚအသးန႔ဥလီၚ.

၄.       သးစီဆွံဎြၚအဘ်ဳးအဖွိဥ (၇) မံၚန႔ဥမ့ႈတႈမႏုၚန႔ဥလဲဥ?

          သးစီဆွံဎြၚအဘ်ဳးအဖွိဥ (၇) မံၚန႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥ

          (၁) တႈကူဥသ့

          (၂) တႈနႈပ႕ႈ

          (၃) တႈကူဥတႈဖး

          (၄) တႈဂံႈတႈဘါ

          (၅) တႈသ့ဥညါ

          (၆) တႈအဲဥထူအဲဥဎြၚ

          (၇) တႈပ်ံၚဎြၚ - သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

၅.       တႈစံးတႈလ႕ဎြၚအတႈဟ့ဥဘ်ဳးစီဆွံန႔ႈမ့ႈတႈမႏုၚန႔ဥလဲဥ?

          တႈစံးတႈလ႕ဎြၚအတႈဟ့ဥဘ်ဳးစီဆွံန႔ႈမ့ႈ၀ဲဒဥယ ဎြၚအတႈဟ့ဥလ႕န႔ဆ႕ဥ (အလုႈအလႈ)အဖီခိဥယ           ဎြၚအတႈဟ့ဥလ႕ ပတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚအဂီႈယ ခီဖ်ိလ႕ ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏအတႈဂ့ၚတႈ၀ါ တႈဘူဥတႈတီႈ အဃိ န႔ဥလီၚ.

၆.       တႈဘ်ဳးတႈဖွိဥအိဥ၀ဲဒဥပွဲၚကလုဏန႔ဥလဲဥ?

          တႈစီတႈဆွံအတႈဘ်ဳးတႈဖွိဥဒီး တႈဘ်ဳးတႈဖွိဥလ႕အတိစ႕ၚမၚစ႕ၚတႈယ အိဥ၀ဲဒဥခံကလုဏန႔ဥလီၚ.

၇.       တႈစံးတႈလ႕ တႈအိဥဖွိဥကရ႕စီဆွံ အတႈဘ်ဳးတႈဖွိဥန႔ဥ မ့ႈတႈမႏုၚလဲဥ?

          မ့ႈ၀ဲဒဥလ႕ပကပဏဃုဏလ႕ ကစႈဎြၚအသးသမူအဂီႈယ တႈဘ်ဳးတႈဖွိဥလ႕ သးစီဆွံဎါၚဟ့ဥ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.

၈.       တႈစီတႈဆွံအတႈဘ်ဳးတႈဖွိဥလီၚမႈကြံဏသ့၀ဲဒဥဒ္လဲဥ?

          တႈစီတႈဆွံအတႈဘ်ဳးတႈဖွိဥ လီၚမႈကြဏသ့၀ဲဒဥခီဖ်ိလ႕တႈမၚတႈဒဲးဘးဖးဒိဥအဃိန႔ဥလီၚ.

၉.       တႈဒုးအါထီဥတႈစီတႈဆွံအတႈဘ်ဳးတႈဖွိဥသ့၀ဲဒဥဒ္လဲဥ?

           ခီဖ်ိလ႕တႈ႒ဃ့ဘါထုကဖဏတႈယ တႈဒိးန႔ႈတႈပနီဥစီဆွံတဖဥယ လီၚဆီဒဥတႈတႈဒိးန႔ႈကိဥဘူဥစီဆွံဒီးယ           တႈဖံးမၚတႈဂ့ၚတႈ၀ါတဖဥအဃိန႔ဥဒီး တႈဒုးအါထီဥတႈစီတႈဆွံအတႈဘ်ဳးတႈဖွိဥသ့၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.

၁၀.     ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏ သိဥလိတ့ႈပွၚ တႈသူဥဖွံသးညိ တႈဆိဥဂ့ၚဆိဥ၀ါဃိးထံဥဖဲလဲဥအဆ႕ကတီႈန႔ဥလဲဥ?

          ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏ သိဥလိတ့ႈပွၚ တႈသူဥဖွံသးညိ တႈဆိဥဂ့ၚဆိဥ၀ါဃိးထံဥဖဲအစံဥတဲၚတဲလီၚ  တႈလ႕           ကစ႕ႈအလိၚယအဆ႕ကတီႈန႔ဥလီၚ.

တႈပိဏထြဲကဟဲဒံးဆူညါ

Add new comment

5 + 1 =