ပႈပါဖရဥစ့း ဃ့ကညးက့ၚကဒီး တႈဆိကတီႈကြံဏတႈဒုးလိဏဎၚလိဏသး တႈကစီဥ

ပႈပါဖရဥစ့း ဃ့ကညးက့ၚကဒီး တႈဆိကတီႈကြံဏတႈဒုးလိဏဎၚလိဏသး တႈကစီဥ

ပႈပါဖရဥစ့း စံးကတိၚပဏဖ်ါထီဥကဒါက့ၚအတႈဃ့ကညးတႈ ဘဥဃးဒီးတႈဆိကတီႈကြံဏတႈဒုးလိဏဎၚလိဏသး လ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥယ ဒီးဒ္သိးပွၚကပ်ဲၚ၀ဲ ပွၚတူဥဘဥတႈလ႕ တႈဖ့ဥဆ႕အဃိသ့ဥတဖဥ ကဒိးနဥ့ဘဥသကိး၀ဲ တႈမၚစ႕ၚပွၚဂ့ႈ၀ီအတႈအိဥမူအိဥဂဲၚ ဒီးအတႈအိဥဘီဥအိဥညီအဂီႈနဥ့လီၚ’ ပႈပါစံး၀ဲလ႕ အတႈဆိကမိႈလဲၚတုၚ၀ဲဆူ ပွၚကမ်႕ႈဖိလ႕ အထံဥလီၚအသးလ႕တႈဖ့ဥဆ႕တႈအိဥအသးအပူၚနဥ့လီၚ’

ဖဲလါဎူလံဥ ၁ သီအမုႈနံၚယ ဘီမုႈစ႕ဖွိဥကရ႕တႈဘံဥတႈဘ႕အကီႈကး (UN Security Council ) ပဏဖ်ါထီဥကဒါက့ၚ ကိတိဥခိဥက်႕ႈအတႈဃ့ကညးတႈ လ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ တႈဆိကတီႈကြံဏ တႈဒုးတႈဎၚအဂီႈယ ဒီးဒ္သိးပွၚကႀတီဆ႕တႈဆါသံသႀတိဏအဂီႈ မ့ႈလ႕တႈဆါအံၚအဃိ အါနဥ့ပွၚတကကြဲဥသ့ဥတဖဥ အသးသမူလီၚမဥတ့ႈလံ၀ဲနဥ့လီၚ’

July 19 2020 Sunday Vatican News Pope Angelus

 

 

 

 

Add new comment

4 + 4 =