ပါပါ ဖရဥစ့းစ္စံး ပွၚခရံဏဖိသ့ဥတဖဥ အတႈသဘ်႔ အတႈပနီဥန႔ဥ မ့ႈတႈဟ့ဥလီၚသး

ပါပါ ဖရဥစ့းစ္စံး ပွၚခရံဏဖိသ့ဥတဖဥ အတႈသဘ်႔ အတႈပနီဥန႔ဥ မ့ႈတႈဟ့ဥလီၚသး

ပွၚခရံဏဖိသ့ဥတဖဥ အတႈသဘ်႔ အတႈပနီဥန႔ဥ မ့ႈတႈဟ့ဥလီၚသး ဒီး တႈလုႈထီဥသးအဂ့ႈ ပါပါ (ျဖဥစ့ဥ) တဲလီၚ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.

ပါပါ(ျဖဥစ့ဥ)န႔ဥ ကိးမုႈႏြံဒဲး ဖဲအထံဥလိဏအသးဒီး ပွၚဟးဘူဥထူဘါဎြၚဖိလ႕ ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥသ့ဥတဖဥ တဘ်ီလႈလႈ ရွဲပေး၀ဲ ဘဥဃးဒီး ပွၚခရံဏဖိသ့ဥတဖဥအတႈသဘ်႔အဂ့ႈယ ဒီး ဟ့ဥ၀ဲတႈအဂံႈထံး အဒိအတဲဏလ႕ ပွၚတႈမ႕ဖိ(စီၚပီလူး)(ကၚလ္စံၚဎၚ) အတႈသိဥတႈသီ အပူၚသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

ပွၚခရံဏဖိသ့ဥတဖဥ အတႈသဘ်႔န႔ဥ ဒိးန႔ႈဘဥအသးသ့ခီဖ်ိလ႕ တႈသ့စီ အတႈပနီဥစီဆွံအဃိန႔ဥလီၚ. တမ့ႈလ႕အၾက႕းက႕ ကီဥဒီးပွၚအဃိ ပဒိးန႔ႈဘဥအီၚတမ့ႈဘဥ. မ့ႈ၀ဲဒဥ ကစႈဎြၚအတႈဟ့ဥဆံး တခါလ႕ပဂီႈန႔ဥလီၚ. ပဒိးန႔ႈဘဥအီၚလ႕ ကစႈဎြၚ အကလုႈကထါအပူၚန႔ဥလီၚ.

ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏအံၚ အတႈဒိးသံအသးဒီး အတႈဂဲၚဆ႕ထ႕သမူထီဥကဒါက့ၚအံၚန႔ဥ ဒုးနဲဥဖ်ါထီဥ၀ဲဒဥ ဘဥဃးဒီး ပ၀ဲဒဥသ့ဥ တဖဥအံၚ ဒ္သိးပကအိဥမူကဲဘ်ဳးဒီး ဟ့ဥလီၚပသးလ႕ ပွၚအဂၚသ့ဥတဖဥအဂီႈန႔ဥလီၚ. တႈအ၀ဲန႔ဥ မ့ႈတႈသဘ်႔ အတႈပနီဥ ခိဥသ့ဥအဂ့ႈ ပါပါ(ျဖဥစ့ဥ) သိဥလီၚသီလီၚ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.

Pope Francis: the supreme make of Christian freedom is self-sacrifice, ROME REPORTS, 06 October 2021

 

 

  

 

 

Add new comment

4 + 10 =