ပါပါစံး၀ဲ ပမၚလၚကပီၚ Synod အခီပညီန႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥ ပကလဲၚတပူၚဃီလ႕ က်ဲတဘိဃီအဖီခိဥ

ပါပါစံး၀ဲ ပမၚလၚကပီၚ Synod အခီပညီန႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥ ပကလဲၚတပူၚဃီလ႕ က်ဲတဘိဃီအဖီခိဥ

ပါပါဖရဥစ့းစ္ လုႈထီဥ၀ဲ မံးဆါ ဖဲစီၚပ့ဥတၾတဴး တႈဘါသရိဏဖးဒိဥ အပူၚ လ႕တႈအိးထီဥ Synod of Bishops လ႕တႈကမၚအီၚသ႕ပတီႈ လ႕နံဥကဟဲခံနံဥအတီႈပူၚန႔ဥလီၚ.

ပွၚဘါဎြၚဖိလ႕ ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥတဖဥ လ႕အပဏဃုဏဒီးသီဘူဥသီခါ ဖံ၀ါသီခါကရ႕ႈခိဥယ ကဥဒံဥန႕ဥ ပွၚဘါဎြၚဖိဎိဎိတဖဥ ပဏသကိး၀ဲလ႕ မံဆါတႈလုႈစီဆွံအပူၚ လ႕အမ့ႈတႈပနီဥလ႕ တႈစးထီဥ Synod အတႈလဲၚက်ဲလ႕ ခံနံဥအတီႈပူၚအံၚန႔ဥလီၚ.

လ႕ပါပါအတႈစံဥတဲၚတဲလီၚအပူၚ လ႕အမ့ႈတႈသးခုကစီဥလ႕ အမ့ႈကစႈခရံဏ တိဥနိဥအသးဒီးပွၚသးစႈ အထူးတီၚတဂၚ ဒ္တႈကြႈထံဆိကမိဥလ႕တႈစးထီဥ Synod ဒီးတႈကမၚလၚကပီၚ Synod အဂီႈန႔ဥလီၚ. ပါပါစံး၀ဲဒဥလ႕အခီပညီမ့ႈ လ႕ပကလဲၚတပူၚဃီလ႕ က်ဲတဘိဃီအဖီခိဥ န႔ဥလီၚ.

လ႕ပစႈခရံဏဟ့ဥတႈဒိတဲဏအံၚအဖီခိဥ ပါပါစံး၀ဲတႈကတိၚသ႕ထံဥလ႕ဘဥဃးဒီး Synod လ႕အမ့ႈ တႈထံဥလိဏသးယ တႈဒိကနဥလိဏသးယ ဒီး တႈဆ႕တဲဏတဖဥန႔ဥလီၚ.

လ႕လံဏတႈသးခုကစီဥအပူၚ ပထံဥဘဥခဲအံၚခဲအံၚလ႕ ကစႈခရံဏန႔ဥလဲၚ၀ဲတႈ ဒီးထံဥလိဏအသးဒီးပွၚလ႕ အတိနိဥ၀ဲလ႕ အတႈလဲၚက်ဲန႔ဥ ဒီးအိဥဆိးဒီး၀ဲဒီး ဒိကနဥ၀ဲ အ၀ဲသ့ဥအတႈသံကြႈသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ. ဒ္ကစႈခရံဏအသိး ပါပါစံး၀ဲဒဥ ပ၀ဲတႈကြဲစ့ႈကိးပွၚလ႕ ပကမ့ႈပွၚလ႕ အထံဥလိဏသးလ႕ တႈသူဥမံသးမုဏ အပူၚန႔ဥတက့ႈ.

တႈအံၚမ့ႈတႈလ႕ အဘဥပဏဃုဏဒီး  တႈအိးထီဥပသးဆူဎြၚယ ဟံးန႔ႈတႈဆ႕ကတီႈလ႕ တႈထုကဖဥအဂီႈ ဒီးတႈဘူဥထီဥဘါထီဥကိဥဘူဥစီဆွံယ ဒီးဒိကနဥလ႕ သးစီဆွံကစႈကစံးဘဥပွၚဒ္လဲဥန႔ဥတက့ႈ.

ပလိဥစ့ႈကီးလ႕ ပကအိးထီဥပသးဆူပွၚဂၚယ ဒီးလိဥစ့ႈကီးတႈသူဥဆူဥသးဂဲၚယ ဒီးတႈသးအိဥလ႕ ပကပ်ဲပသး လ႕ပကဆီတလဲပသး ခီဖ်ိလ႕ပွၚအအိဥဒီးပွၚဒီး ပွၚဂၚ အတႈလဲၚခီဖ်ိ တႈအိဥသးတဖဥန႔ဥတက့ႈ.

ပါပါဖရဥစ့းစ္ တႈထံဥလိဏသးအတီအလိၚန႔ဥ ဟဲ၀ဲဒဥသ့လ႕ တႈဒိကနဥပွၚဂၚတဖဥ ဒီးကစႈခရံဏန႔ဥ တမ့ႈအဒိကနဥတႈထဲအနႈဘဥယ ဘဥဆဥဒိကနဥ၀ဲလ႕ အသးန႔ဥလီၚ. ဖဲပပိဏကစႈခရံဏအခံ လ႕ပဒိကနဥအီၚလ႕ ပသးအခါယ ပွၚဂၚကတူႈဘဥ၀ဲလ႕ ပဒိကနဥအီၚဒီး တမ့ႈလ႕ ပဲဏထံနီၚဘဥအီၚဘဥ ဒီးဖဲန႔ဥအ၀ဲသ့ဥကတူႈဘဥ၀ဲလ႕တႈသဘ့်အပူၚလ႕ အနီႈကစႈအတႈလဲၚခီဖ်ိတဖဥ ဒီး အနီႈသးအတႈလဲၚ န႔ဥလီၚ.

ပါပါကြဲမုဏပွၚလ႕ ပကသံကြႈလီၚက့ၚပသးလ႕ ပမ့မ့ႈပွၚလ႕ အဒိကနဥတႈဂ့ၚတဂၚန႔ဥ ပဘဥမ့ႈပွၚလ႕ အပ်ဲပွၚဂၚလ႕ ပတဲဖ်ါထီဥအတႈတူႈဘဥလ႕ပွၚန႔ဥလီၚ. အ၀ဲစံး၀ဲလ႕ သးစီဆွံကစႈမ႕ပွၚလ႕ ပကဒိကနဥယ တႈသံကြႈတဖဥယ တႈလ႕ ပကဘဥပဏသးတဖဥ ဒီးတႈမုႈလႈလ႕ တႈအိဥဖွိဥကိးဖုဒဲးအဂီႈ ဒီး တႈလ႕ ပဘဥကြႈဆ႕ဥမဲဏတဖဥ ဒီး တႈဆီတလဲလ႕ အကဲထီဥအသးလ႕ ပခိဥပဃ႕ၚ လ႕ဟီဥခိဥခ်႕ အံၚန႔ဥတက့ႈ.

ပါပါစံး၀ဲ တဘဥကဏတံဏဃဏပသးတဂ့ၚယ တဘဥပ်ဲပသးလ႕ ပကအိဥဖဲ တႈလီႈလ႕ ပအိဥဒီးမၚတံႈဃဏ ပက်ဲတဂ့ၚယ လ႕န႔ဥအမဲဏညါ ပ်ဲပသးလ႕ ပကဒိကနဥ လိဏသးတဂၚဒီးတဂၚန႔ဥတက့ႈ.

ပါပါဖရဥစ့းစ္ စံး၀ဲလ႕ ပတႈထံဥလိဏသးဒီးတႈဒိကနဥန႔ဥ တမ့ႈအကတ႕ႈလ႕အနီႈကစႈဒဥ၀ဲဘဥ. ဘဥဆဥ ကဘဥမ့ႈတႈလ႕အဆွ႕ပွၚဆူ တႈဆ႕တဲဏပဏလီၚသးအပူၚန႔ဥလီၚ. တဘီ်လႈလႈလ႕ ပစံးကတိၚလိဏသးအခါ ပါပါစံး၀ဲ ပပ်ဲပသးလ႕ ပဘဥသဂ႕ႈဒီးတႈ ဒီးကလဲၚဆူညါပတႈလဲၚအပူၚန႔ဥလီၚ.

ဒ္ပွၚသးစႈလ႕အထူးတီၚတဂၚအသိး ကစႈခရံဏမၚစ႕ၚအီၚလ႕ ကပဏလီၚအသး ဒီးကြႈထံဆိကမိဥလီၚက့ၚအသး ဒီးပဃုသ့ဥညါလ႕ ဎြၚမၚဖ်ါတႈလ႕ပအိဥန႔ဥမ့ႈတႈမႏုၚလဲဥန႔ဥ ဒီးကပဏလီၚသးလ႕ တႈကပီၚလ႕ပဒိးန႔ႈအီၚလ႕ ဎြၚအအိဥန႔ဥအပူၚ ဒီးလ႕ ပသးပဏလုႈပွ႔ၚ၀ဲန႔ဥလီၚ.

ပါပါစံးဖရဥစ့းစ္စံး၀ဲ တႈအံၚမ့ႈ တႈမၚလိအလုႈပွ႔ၚဒိဥလ႕ ပဂီႈတခါဒီး Synod န႔ဥ မ့ႈ၀ဲပနီႈသးက်ဲတဘိ လ႕ပကပဏလီၚပသး လ႕ပကအိဥဒီးတႈဘူဥထီဥဘဥထီဥယ တႈထုကဖဥ ဒီး တႈကတိၚသကိးလိဏသး ဒီးဎြၚအကလုႈကထါန႔ဥလီၚ.

ဖဲ Syond အဆ႕ကတီႈအံၚန႔ဥ ပါပါစံး၀ဲ ကစႈခရံဏကိးပွၚ ဒ္အကိးပွးသးစႈထူးတီၚလ႕ လံဏတႈသးခု ကစီဥအပူၚတဂၚအသိး လ႕ပကမၚပ်ီထီဥပသူဥပသးယ မၚသဘ့်ပသးလ႕ ဟီဥခိဥတႈထုးဃ႕တဖဥ  လ႕အမ့ႈလ႕ ပကကြႈလီၚက့ၚပသးန႔ဥလီၚ. မ္ပကသံကြႈလီၚက့ၚပသး  လ႕ဎြၚအဲဥဒိးစံးပွၚတႈမႏုၚလဲဥဖဲအဆ႕ကတီႈအံၚ ဒီးက်ဲလ႕အ၀ဲအဲဥဒိးဆွ႕ပွၚန႔ဥတက့ႈ.

လ႕ခံကတ႕ႈ ပါပါစံး၀ဲလ႕ မ္ပကလဲၚသကိးက်ဲလ႕အဂ့ၚ န႔ဥတက့ႈ. ဒီးမ္ပသုကလဲၚကပဏကြံဏ တႈဘ်ဳးတႈဖွိဥ တႈဆိဥဂ့ၚ တႈခြဲးတႈဎဏလ႕ တႈထံဥလိဏပသးယ တႈဒိကနဥတႈ ဒီးတႈပဏလီၚပသးန႔ဥတဂ့ၚ န႔ဥလီၚ.

 

ပွၚက်ိဏထံက့ၚတႈ - Fr Augustine Shwe

 

Pope: Celebrating Synod means walking together on the same road, RVA News, 11 October, 2021

Add new comment

7 + 10 =