ပါပါစံး၀ဲလ႕ တႈအိဥဖွိဥ အတႈဖံးမၚဟူးဂဲၚဒီး ပွၚကရူႈတဖဥ ကိးမုႈနံၚဒဲး ကဘဥက့ၚဃုထံဥသ့ဥညါလီၚက့ၚ အတႈမၚတႈသး ကစီဥအတႈဖံးတႈမၚလ႕ ကိးနံၚဒဲးအဂီႈ

ပါပါဖရဥစ့း အတႈထုကဖဥတႈပညိဥဖဲ လါမ့ၚ ၂၀၂၃ အတီႈပူၚ လ႕တႈအိဥဖွိဥ အတႈဖံးမၚဟူးဂဲၚဒီး ပွၚကရူႈတဖဥ

ပါပါစံး၀ဲလ႕ တႈအိဥဖွိဥ အတႈဖံးမၚဟူးဂဲၚဒီး ပွၚကရူႈတဖဥ ကိးမုႈနံၚဒဲး ကဘဥက့ၚဃုထံဥသ့ဥညါလီၚက့ၚ အတႈမၚတႈသး ကစီဥအတႈဖံးတႈမၚလ႕ ကိးနံၚဒဲးအဂီႈန႔ဥလီၚ. ပါပါစံးကဒီး၀ဲ တႈအိဥဖွိဥ အတႈဖံးမၚဟူးဂဲၚဒီး ပွၚကရူႈတဖဥ န႔ဥမ့ႈ၀ဲတႈ အိဥဖွိဥ အတႈဟ့ဥဒီး တႈထူးတႈတီၚန႔ဥလီၚ.

တႈထံဥလိဏစံးကတိၚသကိးတႈဖဲတႈမၚတႈအိဥဖွိဥအတႈမၚအခါ

လ႕ပါပါအတႈကတိၚလီၚလ႕လီတဲဖ်ါအခါန႔ဥ အ၀ဲစံး၀ဲဒဥလ႕ တႈဖံးမၚဟူးဂဲၚတဖဥန႔ဥ မၚသီထီဥက့ၚ၀ဲ တႈအိဥဖွိဥကရ႕စီဆွံ ဒီးအတႈသ့တႈဘဥလ႕အမ့ႈ တႈထံဥလိဏစံးကတိၚသကိးတႈဖဲတႈမၚတႈအိဥဖွိဥ အတႈမၚအခါန႔ဥလီၚ. ကရူႈတဖုဒီးတဖုအိဥဒီးအတႈမၚဒဥ၀ဲစုဏစုဏ လ႕အဒုးနဲဥဖ်ါထီဥ တႈဃ့တႈလၚ ဒီးတႈလုႈပွ႔ၚဒိဥလ႕ တႈစံဥတဲၚတဲလီၚ တႈသးခု ကစီဥအဂီႈန႔ဥလီၚ.

တႈမၚအက်ိၚအက်ဲမ့ႈလီၚဆီဘဥဆဥ ပါပါစံး၀ဲ သါစံးဘ်ဳးဘဥ တႈမၚက်ိၚက်ဲလ႕အသီအံၚသ့ဥတဖဥ တႈကရူႈသ့ဥတဖဥ မၚ၀ဲန႔ဥလီၚ. အ၀ဲသ့ဥမ့ႈကတိၚက်ိဏလီၚဆီဘဥဆဥ အ၀ဲသ့ဥနႈပ႕ႈလိဏအသးတဂၚဒီးတဂၚန႔ဥလီၚ. မ္ပကပ်ဲအ၀ဲသ့ဥ လ႕ပက ကြဲမုဏအီၚလ႕ ကမၚတႈဒီး သီခါကရ႕ႈခိဥဒီး တႈအိဥဖွိဥလီႈက၀ီၚတဖဥအဂီႈန႔ဥတက့ႈ. မ္အသုကကြႈလီၚက့ၚ ထဲအသးတဂ့ၚ န႔ဥလီၚ.

ထီဘိသုးသးဆူညါ လဲၚတႈထီဘိ

ပါပါဟ့ဥသဆဥထီဥအ၀ဲသ့ဥအခံလ႕ ပကသုးအသးဒီးလဲၚတႈဆူညါ ဒ္သးစီဆွံကစႈ ဒုးဟူးဂဲၚပွၚအသိး လ႕ပဘဥသဂ႕ႈဒီး မုႈမဆါတနံၚညါအံၚ ဟီဥခိဥတႈအိဥသးန႔ဥလီၚ. မ္သုကလဲၚတပူၚဃီဒီး တႈအိဥဖွိဥကရ႕စီဆွံလ႕ တႈဃူတႈဖိးတႈဘဥလိဏ ဖိးဒ့အပူၚ ဒီးတႈဃူတႈဖိးန႔ဥမ့ႈ၀ဲ သးစီဆွံကစႈအတႈဟ့ဥန႔ဥလီၚ.

ပါပါမၚကတ႕ႈက့ၚ၀ဲအတႈစံဥတဲၚတဲလီၚ လ႕အတႈထုကဖဥလ႕အမ့ႈ မ္ တႈအိဥဖွိဥ အတႈဖံးမၚဟူးဂဲၚဒီး ပွၚကရူႈတဖဥ ကိးမုႈနံၚဒဲး ကဘဥက့ၚဃုထံဥသ့ဥညါလီၚက့ၚ အတႈမၚတႈသး ကစီဥအတႈဖံးတႈမၚလ႕ ကိးနံၚဒဲးန႔ဥ ဒီးမ္ကမၚတႈလ႕ ဟီဥခိဥအတႈလိဥဘဥအဂီႈန႔ဥတက့ႈ.

လ႕ခံကတ႕ႈပါပါစံး၀ဲဒဥ

တႈမၚအက်ိၚအက်ဲမ့ႈအိဥအါဘဥဆဥ တႈမၚတႈတႈသးခုကစီဥန႔ဥမ့ႈတႈမၚတခါဃီန႔ဥလီၚ.

Pope’s May prayer intention: For ecclesial movements and groups, Vatican News, 02 May 2023 

 

Add new comment

11 + 0 =