ပတႈစူႈတႈနဏအတႈလဲၚက်ဲန႔ဥ တႈလ႕အကထိးဘဥပသး တႈကတိၚခူသူဥ ပစံးလ႕ password န႔ဥအိဥ၀ဲလီၚ.

ပတႈစူႈတႈနဏအတႈလဲၚက်ဲန႔ဥ တႈလ႕အကထိးဘဥပသး တႈကတိၚခူသူဥ ပစံးလ႕ password န႔ဥအိဥ၀ဲလီၚ.

တႈကူဥဘဥကူဥသ့လဲၚထီဥလဲၚထီ တႈဆဲးက်ိးဂ့ၚ ပစံးလ႕ Media အဆ႕ကတီႈအံၚန႔ဥ တႈလ႕အဘဥဃးဒီး ပနီႈကစႈအဂ့ႈအက်ိၚ ပကလဲၚႏုဏလီၚကြႈအီၚအဂီႈ ပလိဥဘဥ၀ဲဒဥ Passward န႔ဥလီၚ. တႈအရ့ဒိဥလ႕ ပကသ့ဥညါ Passward န႔ဥ သ့ဥညါပ၀ဲခဲလ႕ဏလီၚ. ဘဥဆဥ လ႕ ပတႈစူႈတႈနဏအတႈလဲၚက်ဲန႔ဥ တႈလ႕အကထိးဘဥပသး တႈကတိၚခူသူဥ ပစံးလ႕ password န႔ဥအိဥ၀ဲလီၚ.

ဘဥမႏုၚအဃိလဲဥန႔ဥ တႈကတိၚသ့ဥတဖဥန႔ဥ မ့ႈတႈကတိၚလ႕အဘဥထံး ဒီးထိးဘဥပသး ဒီးဒုးနဲဥပွၚပက်ဲန႔ဥလီၚ. မုႈကီႈလံႈလ႕ အလ့ပစီပွၚသ့ဥတဖဥန႔ဥ သ့ဥညါ၀ဲလီၚတံႈလီၚဆဲး တႈကတိၚလီၚဘ႕ တႈကတိၚခူသူဥသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

လ႕တႈန႔ဥအဃိ တႈလ႕ပတလိဥဘဥသ့ဥတဖဥသုတကဲထီဥတဂ့ၚအဂီႈ အရ့ဒိဥလ႕ ပကဘဥသ့ဥညါတႈကတိၚ ခူသူဥ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ. တႈလ့ပ၀ီန႔ဥ တမ့ႈအအိဥထဲလ႕ တႈအ႕တႈသီအပူၚဘဥယ ခဲအံၚခဲအံၚန႔ဥ မ့ႈလ႕ ပတ အိဥဒီးတႈပလီႈသးဘဥ ဒီး ပတအိဥဒီးတႈ သိဥတႈသီလ႕ပဂီႈအဃိ တႈလ႕အရ့တဒိဥန႔ဥ ပဆိဥမိဥလ႕ အရ့ဒိဥ ဒီးမၚအီဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

လ႕က်ဲဒံးအံၚအဃိ ပသးဒ့ခံဆူတႈလ႕အဃံအလၚသ့ဥတဖဥ လ႕ပဆိဥကမိဥလ႕အရ့ဒိဥ ဒီးမ့ႈတႈလ႕ အလီန႔ႈ ပွၚတဖဥန႔ဥလီၚ. လ႕တႈသ့ဥတဖဥအံၚအဃိ လ႕ခံကတ႕ႈန႔ဥ ပပွဲၚဒီးတႈသူဥအုးသးအုး သးဘဥဒိ ဒီးပအိဥဒီး တႈတူႈဘဥတဖဥန႔ဥလီၚ. လ႕တႈသူဥဘဥဒိသးဘဥဒိ ဒံးအံၚအဃိ ပက်ဲလီၚမႈလ႕ပဂီႈ ဒီးက်ဲကမဥလ႕ပဂီႈ ဒီးတႈအံၚကဲထီဥတႈကီတႈခဲလ႕ပဂီႈန႔ဥလီၚ.

 

 

Add new comment

7 + 7 =