တႈမၚဆူဥမၚဆွိး တႈမၚသံမၚ၀ီခဲလ႕ဏန႔ဥ ပွၚကလုဏခဲလ႕ဏကဘဥ ပဏပတုဏကြံဏ၀ဲ.

တႈမၚဆူဥမၚဆွိး တႈမၚသံမၚ၀ီခဲလ႕ဏန႔ဥ ပွၚကလုဏခဲလ႕ဏကဘဥ ပဏပတုဏကြံဏ၀ဲ.

မကိလံဎါ သီခါဘီတဖဥအအိဥ ပါပါျဖဥစ့ဥစ္ တႈကတိၚ

ပါပါျဖဥစ့ဥစ္ တူႈလိဏ၀ဲ မကိလံဎါကီႈ သီခါဘီတဖဥ ဖဲဘဥတံၚကဥ န႔ဥလီၚ. ဖဲတႈတူႈလိဏ ထံဥလိဏသး အခါန႔ဥ ပါပါစံး၀ဲလ႕ တႈမၚဆူဥမၚဆွိး တႈမၚသံမၚ၀ီခဲလ႕ဏန႔ဥ ပွၚကလုဏခဲလ႕ဏကဘဥ ပဏပတုဏကြံဏ၀ဲ ဒီး အိဥမူလ႕တႈမုဏတႈခုဥအပူၚ အဂီႈ ပကဘဥမၚစ႕ၚ သကိး ဒီး တႈဘူဥတႈဘါ တဖဥအက်ါ ပကဘဥအိဥဒီး တႈထံဥလိဏတ႕ဥပီသကိးတႈန႔ဥလီၚ.

ဘဥတံၚကဥ ဒီး မကိလံဎဥ အဘ႕ဥစ႕ၚတႈသူဥထီဥ၀ဲ ဘဥတံၚကဥ အတႈရ့လိဏအရူလ႕အဘဥသဲစး ပွဲၚထီဥ၀ဲအနံဥ (၃၀) အတႈပနီႈအဂီႈ ပါပါတူႈလိဏ၀ဲ မကိလံဎဥ သီခါဘီ အခ႕ဥစး သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.

ခ႕ဥစးသ့ဥတဖဥန႔ဥ ဘဥတႈဟဲကြဲအီၚလ႕ မကိလံဎဥ ၀့ႈ Apostolic Prefect သီခါကရ႕ႈခိဥ Bishop Giorgio Marengo န႔ဥလီၚ.

ပါပါတူႈလိဏအ၀ဲသ့ဥလ႕ တႈမုဏတႈခုဥအပူၚယ လ႕တႈဎူးဎီဥပဏကဲအပူၚ ဒီးပါပါစံး၀ဲလ႕ မ္ပကအိဥဒီး တႈရ့လိဏမုဏလိဏခံခီဎႈပၚဒီး ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕စီဆွံ ဒီးသူဥထီဥသကိးတႈမုဏ တႈခုဥအက်ဲန႔ဥ တက့ႈ.

တႈမုဏတႈခုဥန႔ဥ လ႕မုႈမဆါတနံၚညါအံၚ မ့ႈတႈလ႕ ပွၚကညီကိးဂၚဒဲး မုႈလႈဆ႕န႔ႈဘဥ၀ဲန႔ဥလီၚ. ပကဘဥ အိဥဒီးတႈဆဲးတႈလၚလ႕ ပကမၚတႈမုဏတႈခုဥ ဒီးမၚလီၚမႈကြံဏတႈမၚဆူဥမၚစိးသ့ဥတဖဥ ဒီးလ႕တႈန႔ဥအဃိ ပွၚကလုဏလီၚဆီ တႈစူတႈနဏလီၚဆီ တႈပဏသးလီၚဆီအဃိ ပကဘဥထံဥလိဏ ပသးဒီးအိဥဒီးတႈကတိၚ သကိး လိဏသးတႈန႔ဥလီၚ.

တႈန႔ဥပဏဃုဏဒီး တႈမၚအ႕မၚသီ ခိဥဃ႕ၚန႔ဆ႕ဥတဖဥ ဒီးမ့ႈတႈမၚအ႕မၚအသီလ႕အအိဥ၀ဲ အကလုဏကလုဏ ဒီးလ႕တႈအံၚအဖီခိဥ ပ၀ဲကိးဂၚပၾက႕းအိဥဒီးတႈထံဥလိဏအိဥသကိး တႈဟ့ဥလိဏပသး ပတႈဆိကမိဥတဖဥ လ႕ ပကမၚကတ႕ႈကြံဏတႈမၚအ႕မၚသီသ့ဥတဖဥအံၚန႔ဥလီၚ.

ထဲန႔ဥတဘ်ီဃီ ပါပါျဖဥစ့ဥစ္န႔ဥ ပသူတႈဘူဥတႈဘါ ဒီးမၚသံမၚ၀ီတႈန႔ဥမ့ႈတႈလ႕ ပဒုးအိဥထီဥတႈသူဥက့ဥ သးကါ ဒီးမ့ႈတႈသူဥတမုဏသးတမုဏဘဥန႔ဥလီၚ. 

Add new comment

3 + 1 =