တႈဖံးတႈမၚတႈဖဲအၾက႕း တမ့ႈ၀ဲတႈဂုဏနႈ့ကြံဏ ပတႈသူဥဖွံသးညီဘဥအဂ့ႈ ပႈပါစံး၀ဲ

တႈဖံးတႈမၚတႈဖဲအၾက႕း တမ့ႈ၀ဲတႈဂုဏနႈ့ကြံဏ ပတႈသူဥဖွံသးညီဘဥအဂ့ႈ ပႈပါစံး၀ဲ

ဖဲ ၂၀၂၄ လါအ့ျဖ့ဥ ၁၇ သီ မုႈသ႕နံၚ အတႈထံဥလိဏအသးဒီး ပွၚကမ်႕ႈဖိသ့ဥတဖဥအကတီႈ ပႈပါဖရဥစ့း စံးကတိၚတႈ ဘဥဃးဒီး တႈဖံးတႈမၚတႈဖဲအၾက႕း ဒီး တႈဒုဥတႈမူၚတႈဘွီး မ့ႈ၀ဲတႈသ့တႈဘဥ ဘဥဃးဒီးတႈပ႕ဆွ႕ကြႈထြဲလီၚက့ၚပသး ဒီးသ့မၚစ႕ၚပွၚ ဒ္သိးပကသ့မုႈလၚသးခု၀ဲဒီး တႈလ႕အအိဥဒီးပွၚခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥ လ႕ပတႈအိဥမူအပူၚယ ဒီးကမ့ႈတႈလ႕ အခီပညီဒိဥ၀ဲယ အိဥလ႕ပွဲၚဒီးတႈသးခုအဂ့ႈနဥ့လီၚ’

ပတႈသ့တႈဘဥလ႕ တႈကြႈထြဲပ႕ဆွ႕လီၚက့ၚပသး သ့ဆွ႕ပွၚဆူ တႈသူဥဖွံသးညီအအိဥအဂ့ႈ ပႈပါစံး၀ဲနဥ့လီၚ’

တႈမၚတႈဘဥဒးဘဥဒး ဃုဏဒီး တႈဒုဥတႈမူၚတႈဘွီး မ့ႈ၀ဲတႈဂ့ၚတႈ၀ါတမံၚ လ႕အထုးစုနဲဥက်ဲပွၚ ဒ္သိးပကမၚတႈဖဲအဘဥအဘဥ ဘဥဃးဒီးပတႈသူ၀ဲ တႈလ႕အအိဥဒီးပွၚသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’ လ႕နဥ့အမဲဏညါ တႈမၚတႈဖဲအဘဥအဘဥ ပ႕ဆွ႕၀ဲပသးအတႈဆ႕နႈ့ တႈလ႕အဂ့ၚ၀ဲသ့ဥတဖဥ လ႕အအိဥဒီးအဆ႕ယ အသုတဘဥအိဥ၀ဲဒီး တႈလုႈကိလုႈကပဏအဂီႈဘဥနဥ့လီၚ’

တႈမၚတႈဘဥဒးဘဥဒး မ့ႈ၀ဲတႈစိတႈကမီၚယ တႈသ့တႈဘဥ ဘဥဃးဒီးတႈပ႕လီၚဆွ႕လီၚက့ၚပသး ဒီးမ့ႈ၀ဲဒ္သိး ပသးအတႈဆ႕နႈ့တႈ လ႕အတလ႕ကြံဏအခ႕းသ့ဥတဖဥ အသုတမၚဟးဂီၚပွၚအဂီႈဘဥနဥ့လီၚ’

ပွၚလ႕အမၚတႈဘဥဒးဘဥဒး ဃုဏဒီး တႈဒုဥတႈမူၚတႈဘွီး မ့ႈပွၚလ႕အအိဥဒီး တႈကူဥသ့ဖးဒိဥ လ႕အလီၚတံႈလီၚဆဲး၀ဲအဂ့ႈ ပႈပါစံး၀ဲနဥ့လီၚ’

ပႈပါစံးကဒီး၀ဲ ပွၚလ႕အကြႈထြဲပ႕ဆွ႕လီၚအသး ဒီးအီဥတႈအီတႈ ဘဥဒးဘဥဒးသ့ဥတဖဥ တပ်ဲ၀ဲ တႈသူဥဒိဥသးဖ်ိးအဆ႕ကတီႈ လ႕အမၚဟးဂီၚကြံဏ တႈရ့လိဏမုဏလိဏပသးယ လ႕အကဘဥတႈတ့ဘွီထီဥက့ၚအီၚ လ႕တႈကီတႈခဲအပူၚယ လီၚဆီဒဥတႈလ႕ ဒူဥဖိထ႕ဖိအတႈအိဥမူအပူၚအဂ့ႈ ပႈပါစံး၀ဲနဥ့လီၚ’

Pope at Audience Temperance won’t rob our joy, but will fill us with happiness

Add new comment

15 + 1 =