St.Alphonsus Liguori အမုႈဘူဥနံၚ လါအီၚကူး ၁ သီ

St.Alphonsus Liguori အမုႈဘူဥနံၚ လါအီၚကူး ၁ သီ

စီဆွံ Alphonsus အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲလ႕ ကီႈအံၚတလံၚ ၀့ႈ(Naples) အပူၚ ဖဲ၁၆၉၆ အနံဥ န႔ဥလီၚ’အ၀ဲဖ်ိထီဥ၀ဲ ဘဥဃး သဲစး တႈသိဥဘ်႕ ပီညါ ဖဲ ၁၆၉၆ အနံဥန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲသ့ဥ ညါထြဲ၀ဲ ဎြၚ အတႈကိးကသြံဒ္္ လ႕ အကိညါပူၚန႔ဥ၀ံၚ ပဏလီၚတဲဏကြံဏ ဟီဥခိဥ အတႈထူႈ တႈတီၚသ့့ဥတဖဥခဲလ႕ဏ၀ံၚ လဲၚ၀ဲဆူ တႈဒုးကဲထီဥ သီခါ အတႈမၚလိကေိ လ႕ အကကဲထီဥ ၀ဲသီခါ အဂီႈန႔ဥလီၚ’စီဆွံ Alphonsus စးထီဥစံံးတဲၚတဲလီၚ ဘဥဃးတႈစူႈတႈနဏ အဂ့ႈမိႈ ပွႈအမ့ႈအတီ၀ဲ လ႕တႈကူဥသ့ အဒိဥအဎိဏ ဒီး လ႕တႈသူဥဆူဥသးဆူဥ အပူၚ အဃိ ပွွၚဒဲး ဖိသ့ဥတဖဥ အတႈအိဥမူလဲလိဏကြံဏ အသးန႔ဥလီၚ’

ဖဲ ၁၇၅၆ အနံဥ အပူၚ စီဆွွံ Alphonsus ဘဥတႈဟံးန႔ႈက့ၚမူဒါ ဖဲလ႕ စီဆွံ Agatha အ၀့ႈအပူၚန႔ဥလီၚ’ဖဲဘဥတႈပဏထီဥအီၚဆူ တလးပ႕ အလီႈအလး၀ံၚအလီႈခံ လ႕အတႈ အိဥဖွိဥကရ႕တႈလီႈအပူၚ ဘဥဆ႕ဥမဲဏ ဘဥက့ၚ၀ဲ ဒဥဒီး  တႈ၀ံဥသံ လီၚဒိ အတႈတတ႕ႈ တနါန႔ဥလီၚ’ ဖဲန႔ဥ အခါ တႈထူဥတႈတီၚ တႈဖိ တႈလံၚလ႕ အအိဥဒီး အီၚသ့ဥတဖဥ ဟ့ဥလီၚနီၚ လီၚ က့ၚ၀ဲဆူ ပွၚဖွီဥဎဏဖိသ့ဥတဖဥ အအိဥန႔ဥလီၚ’ ဖဲလ႕ အတႈဖိတႈလံၚ တႈထူးတီၚ လ႕ဏကြံဏ၀ဲ ဒီး ဆါလီၚက့ၚ၀ဲ တႈအပိးအလီ သ့ဥတဖဥ ခဲလ႕ဏ ၀ံၚ ဟ့ဥလီၚ က့ၚ၀ဲဒဥ န႔ဥလီၚ’ အတႈထူးတႈတီၚ တႈအပိးအလီ လ႕ဏကြံဏ၀ဲ အခါ ပတုၚလ႕ ခံကတ႕ႈ ဆါလီၚကြံဏ အထူဥစူညါ လ႕အစိဏဃဥ၀ဲ ၀ံၚ ဟ့ဥလီၚကဒီး၀ဲဆူ ပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိသ့ဥတဖဥ အအိဥခဲလ႕ဏန႔ဥလီၚ’ ဖဲလ႕ အဖံးမၚ၀ဲတႈမၚသ့ဥတဖဥ အကတီႈ အ၀ဲ ကြဲးက့ၚ၀ဲ လံဏ သ့ဥတဖဥ လ႕န႔ဥ အက်ါ လံဏလ႕ အမ့ႈ၀ဲ ကေဥဆ့ဥႏူအတႈသိဥတႈသီ အလံဏလဲဥ လ႕ အအုုးက့ၚခီဥက့ၚ ပွၚအါအါဂီႈဂီႈ အတႈအိဥမူန႔ဥလီၚ’ ဖဲ ၁၇၈၅ အနံဥ အသးအနံဥ ပွွဲၚထီဥ ၀ဲ(၉၀) န႔ဥ မံမုဏအသးလ႕ ခရံဏပူၚန႔ဥလီၚ’ ဖဲအ၀ဲသံ၀ဲ အလီႈခံ ပွဲၚထီဥ အနံဥ(၅၀) နံဥ န႔ဥ ဘဥတႈပဏထီဥအီၚဆူ ပွၚစီဆွံ အလီႈအလးန႔ဥလီၚ’

 

 

Add new comment

4 + 14 =