ပွၚစီဆွံ စီၚအလြံးရွဲဥ (Saint Aloysius of Gonzaga) အမုႈဘူဥနံၚ

ပွၚစီဆွံ စီၚအလြံးရွဲဥ (Saint Aloysius of Gonzaga) အမုႈဘူဥနံၚ

စီဆွံစီၚအလြံးရွဲဥ မ့ႈစီဆွံတဂၚလ႕ အအံၚက့ၚကြႈထြဲ ပ႕ဆွ႕၀ဲ ပွၚသူဥဘီဥသးစႈယကေိဖိသ့ဥတဖဥ ဒီး ပွၚဆူဥပွၚဆါ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’ စီၚအလြံးရွဲဥ အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲ ဖဲ ၁၅၆၈ အနံဥယလ႕ကီႈအံးတလံး ကလံၚထံး တကပၚ လ႕ပွၚတူႈဒိဥကီႈဒိဥ အဒူဥဖိထ႕ဖိ အပူၚန႔ဥလီၚ’ ဖဲအနီႈဆံးဒ္၀ဲ အခါ အမံၚ မ့ႈ၀ဲ လြံၚကေံၚ န႔ဥလီၚ’ မ့ႈလ႕အပႈ အတႈသးလိဥဘဥ အသိး စးထီဥဖဲ အသးပွဲၚထီဥ ဎဲႈနံဥ လံၚလံၚန႔ဥ အ၀ဲ ဘဥသိဥလိနဥပ႕ က့ၚ၀ဲ ဘဥဃး သုးမုႈသံဥဘိ အတႈဖံးတႈမၚ၀ံၚ ဘဥလုႈဃုသ့ဥညါ အိဥမူက့ၚ၀ဲ ဒ္ပွၚသုးဖိ သ့ဥတဖဥ အတႈအိဥတႈဆိးဆူဥဆူဥကလဲဏန႔ဥဘဥဆဥ မ့ႈလ႕အမိႈသးဘိ အတႈစူႈနဏ ဎြၚ အဃိ သတးဒီး အလြံးရွဲဥ အသးအဲဥက့ၚ၀ဲ တႈအိဥမူလ႕တႈစီတႈဆွံတကပၚ န႔ဥလီၚ’ သတးဒီး အ၀ဲ ဒူဥတႈအီဥတႈအီ ထုကဖဥက့ၚတႈ ယအိဥ၀ဲဒီး တႈကီၚသူဥကီၚသး ဖဲအသးအိဥ၀ဲ (၉) နံဥ အကတီႈ ပဏထီဥ တႈပညိဥ အ႕ဥလီၚအီလီၚ အသး ကသြံဒံ လ႕ မိႈမၚရံ အအိဥ လ႕အကအိဥ သဘ်႔စီဆွံ ထီဘိန႔ဥလီၚ’

ဖဲဆ႕ကတီႈန႔ဥ အခါ လ႕ကီႈအ့ရွဲဥ အတႈလီႈတႈက်ဲ တကပၚ လ႕ ကီႈအံၚဒံဥဎဥအပူၚ (Jesuit ) အကရ႕ကရိဖိ လ႕အမ့ႈ၀ဲ စီဆွံ ဖရဥစ့း ဇ့ဘံဎဲ ဒီး အကရ႕ကရိ ဖိသ့ဥတဖဥအတႈထံဥလဲၚခီဖ်ိ ၀ဲတႈအဂ့ႈအက်ိၚ သ့ဥတဖဥ ဖးဘဥက့ၚ၀ဲ ၀ံၚ စီၚအလြံးရွဲဥ ပဏလီၚအသးလ႕ အကလဲၚ၀ဲဆူ (Jesuit) အကရ႕ကရိအပူၚန႔ဥလီၚ’ ဖဲန႔ဥ စီၚအလြံးရွဲဥ အပႈတဂၚ သးအိဥလ႕ အဖိခြါဖိအံၚကကဲထီဥ၀ဲ သုးခိဥတဂၚ အဖိခြါ စံးဆ႕က့ၚအပႈ ḁḁ တႈကဲလ႕ ဎြၚအဖိခြါ ဖိတဂၚန႔ဥ ဂ့ၚန႔ႈဒ္ တႈကဲထီဥ ဟီဥခိဥ ဒီဖ်႕ဥ အစီၚပၚန႔ဥလီၚḂḂ စံးဆ႕က့ၚအပႈန႔ဥလီၚ’ ḁḁIt is better to be a child of God than the king of the whole world ḂḂန႔ဥလီၚ’

အပႈတဂၚ ၾတီတံဏ ဃဥအီၚလ႕ က်ဲအါမံၚ ဘဥဆဥ တန႔ႈ၀ဲ အဃိ ပတုၚလ႕ ခံကတ႕ႈ ပ်ဲလဲၚအ၀ဲန႔ဥ လီၚ’စီၚအလြံးရွဲဥ အတႈန႔ႈသါ တႈထူးတႈတီႈ ခဲလ႕ ဟ့ဥလီၚတ့ႈ၀ဲ ဆူ အဒီပုႈ၀ဲႈခြါ တဂၚ အအိဥ န႔ဥလီၚ’ တႈန႔ဥ၀ံၚအလီႈခံ ဖဲ ၁၅၈၅ နံဥ အကတီႈ လဲၚႏုၚ၀ဲဆူ Society of Jesus (Jesuit Order) အကရ႕ကရိ လ႕အအိဥ လ႕ ၀့ႈရိမ့ၚ အပူၚန႔ဥလီၚ’စီၚအလြံးရွဲဥ ဖဲအကဲထီဥ၀ဲ တပြဲ၀ါ အကတီႈ အ၀ဲသိဥလိမၚဒိးန႔ႈက့ၚ၀ဲ ဘဥဃး တႈဃုသ့ဥညါ ဎြၚဂ့ႈပီညါ အတႈကူဥဘဥကူဥသ့ အကတီႈ ၁၅၉၁ အနံဥန႔ဥ လ႕၀့ႈရိမ့ၚ အပူၚ (မ့ႈလ႕ တႈဆါ သံ သၾတီၚ )နးနးကလဲဏ တမံၚ လ႕ အမ့ႈ၀ဲ ပလံဥ တႈဆါ ဟဲအိဥထီဥ၀ဲန႔ဥလီၚ’ ဖဲဆ႕ကတီႈန႔ဥ Jesuit အကရ႕ကရိ သ့ဥတဖဥ အတႈဆါဟံဥအပူၚ စီၚအလြံးရွဲဥ လဲၚ၀ဏႏုၚ မၚစ႕ၚ က့ၚ၀ဲ တႈန႔ဥလီၚ’ ဖဲန႔ဥ အကစႈအတႈဒဥလဲဥ ဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲ တႈဆါန႔ဥဒီး ဘဥသံကြံဏ၀ဲလ႕ တႈဆါအံၚအဃိန႔ဥလီၚ’ စီဆွံ စီၚအလြံးရွဲဥ မ့ႈပွၚစီဆွံ တပါ လ႕ ဟ့ဥက့ၚဒိတဲဏဂ့ၚ၀ါ လ႕ အဒ္သိး၀ဲ ဒီး ကသံဥသရဥ။ သရဥမုဥသ့ဥတဖဥ အကူဥစါ ဎါဘ်ါ န႔ဥ က့ၚ ပွၚလ႕အတူႈဘဥ ခီဥဘဥ ကိဥရိဥနဥ အတႈဆါသံ သၾတိဏ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’ ထံဥဆိပဏ၀ဲ တႈဘဥကဲထီဥ အသးဒ္န႔ဥသ့ဥတဖဥ ဘဥဆဥ မ့ႈလ႕ အတႈသးကညီၚ တႈဒိသူဥဒိသးအဃိ ဟ့ဥလီၚ၀ဲ အသးသမူလ႕ ပွၚသ့ဥတဖဥအဂီႈန႔ဥလီၚ’ စီဆွံ စီၚအလြံးရွဲဥ မ့ႈပွၚစီဆွံ တပါ လ႕ အအိဥ၀ဲ ဒီး စူႈနဏသ့ဥညါဎြၚ ဒီး တႈစီတႈဆွံ ဒီး ဒ္သိးကပိးထီဥ၀ဲ ဎြၚအခံ ဒီးပဏတ့ႈကြံဏ ဟီဥခိဥ အတႈထူး တႈတီႈ ခဲလ႕ဏ ဒီး လ႕တႈသဘ်႔ အပူၚ ဟ့ဥလီၚအသးလ႕ ဎြၚအဂီႈန႔ဥလီၚ’

 

Add new comment

6 + 0 =