စီဆွံ Alphonsa အမုႈဘူဥနံၚ လါဎူၚလံၚ ၂၈ သီ

စီဆွံ  Alphonsa အမုႈဘူဥနံၚ လါဎူၚလံၚ ၂၈ သီ

စီဆွံ Alphonsal န႔ဥ လ႕ကီႈအံဒံးဎ အပူၚ မ့ႈအဆိကတ႕ႈ ပွၚစီဆွံ တပါန႔ဥလီၚ’ လါဎူၚလံၚ ၂၈ အနံၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲ St.Alphonsa အမုဥဘူဥနံၚန႔ဥလီၚ’

အ၀ဲအိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲဖဲ အမိႈ ဒ႕ထီဥအီၚ ပွဲၚထီဥ၀ဲ ဃိးလါ ၀ံၚအလီႈခံန႔ဥလီၚ အမိႈန႔ဥ ဆံးစႈန႔ႈက့ၚအီၚ၀ံၚ အလီႈခံ ပွဲၚထီဥ၀ဲ သ႕လါဒီး အမိႈ သံသဒဥကြံဏအီၚန႔ဥလီၚ’ အဒီပုႈ၀ဲႈအိဥ၀ဲ ဎဲႈဂၚ အကါ အ၀ဲ မ့ႈက့ၚ၀ဲ ဖိသဒါ တဂၚန႔ဥလီၚ’ တဒိးန႔ႈဘဥက့ၚ မိႈပႈ အတႈအဲဥလ႕လ႕ပွဲၚပွဲၚဘဥ မ့ႈလ႕ အပႈန႔ဥ ဟံး န႔ႈက့ၚ အမါဖိသဥ အဃိန႔ဥလီၚ’ အနီႈနီႈန႔ဥ အဆိအခါ အမံၚန႔ဥ တမ့ႈဒ္၀ဲ Alphonsa ဒ္ဘဥ ဒီး အမံၚမ့ႈ၀ဲ  Annakutty န႔ဥလီၚ  မ့ႈလ႕ ပွၚအဲဥအီၚ အဃိ ပွၚကိးအီၚလ႕ Little Anna စ့ႈကီးန႔ဥလီၚ’

ဖဲလ႕ အမိႈသံသဒဥကြံဏအီၚ အလီႈခံ အ၀ဲ ဘဥအိဥ၀ဲဒီးအဖံန႔ဥလီၚ အဖံန႔ဥ မ့ႈပွၚလ႕ အဂ့ၚ၀ဲ လ႕တႈဘူဥတႈဘါ တကပၚဒီး ဖံးမၚက့ၚ၀ဲ တႈသးကညီၚအတႈဖံးတႈမၚ တဂၚ န႔ဥလီၚ’ဘဥဆဥ Annakutty ဖ်ိထီဥ၀ဲတီႈဖုးကေိ ၀ံၚအလီႈခံ ဘဥလဲၚအိဥက့ၚ၀ဲဒဥဒီး အမိႈဖိသဥန႔ဥလီၚ’အမိႈဖိသဥန႔ဥ အိဥ၀ဲဒီး အဖိသ႕ဂၚန႔ဥလီၚ’ ဖိသဥသ့ဥတဖဥန႔ဥ မ့ႈဖိသဥလ႕ အနႈက့ၚ၀ဲသ့ဥတဖဥ ဒီး အမိႈဖိသဥသနးက့ၚ မ့ႈပွၚလ႕ အသူဥဒိဥသးဖ်ိးတႈ အါတလ႕တဂၚန႔ဥလီၚ’

အိဥ၀ဲတဘ်ီ ဖိသဥ သ႕ဂၚအံၚ တႈလီႈလ႕ အမိႈ တသးအိဥလဲၚက့ၚ၀ဲ ဒီး ဟဲစိဏန႔ႈက့ၚ သခိး သးအါအါကလ႕ဏန႔ဥလီၚ’ ဖဲဟဲက့ၚတုၚလ႕ အဟံဥဒီး ဟ့ဥလီၚ၀ဲဆူ Annakutty အစုပူၚန႔ဥ လီၚ’ဒီးစံးဘဥ၀ဲ အီၚကြႈ သ့ဥသဥအံၚ ဆ႕၀ဲ၀ံဥ၀ဲဒဥလီၚ ဖဲန႔ဥ အမိႈဖိသဥ န႔ဥ ကိးအီၚ Annakutty Annakutty ဖဲန႔ဥ ဖိသဥသ့ဥတဖဥ စံးဘဥအီၚလ႕ တဘဥတဲဘဥ အမိႈလ႕ အ၀ဲသ့ဥ လဲၚဒဲးအီၚတခိးသဥအံၚဘဥန႔ဥလီၚ’ ဖဲန႔ဥ အမိႈဖိသဥ သံကြႈအ၀ဲသ့ဥ အဆ႕ ကတီႈ သခိး သဥအံၚ လီၚတဲဏထီဥလ႕ အစုလိၚ အခါ Annakutty ဘဥတႈသံကြႈအီၚ ဒီးဖဲန႔ဥ အ၀ဲတစံးဆ႕ တႈနီတမံၚဘဥ ဖိသဥသ့ဥတဖဥ ကြႈဃီဥ Annakutty  ဒီး သးကညီၚ ၀ဲ အဃိ စံးဆ႕ က့ၚအမိႈလ႕ တႈအံၚ တဘဥဃး ဒီး Annakutty ဘဥ ပ၀ဲ သ့ဥတဖဥ ပတႈပကစႈ ပလဲၚ ဒ့အီၚ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’ ဖဲန႔ဥ အမိႈဖိသဥအံၚ ဃ့ကညးက့ၚ Annakutty န႔ဥလီၚ’

တႈသူဥစူးသးစူး လ႕ ပွၚဂၚ အဖီခိဥန႔ဥ အတႈပဏသူဥပဏသးအံၚ အိဥထီဥအသးလ႕ အနီႈဆံးလံၚလံၚ လံန႔ဥလီၚ’ ဘဥဆဥ Annakutty အသးအိဥ၀ဲ (၁၃)နံဥ အခါ အမိႈ ဖိသဥအံၚ ဒိးတ့ဒိးဖ်ီ န႔ႈက့ၚအ၀ဲ န႔ဥလီၚ’ အ၀ဲတအဲဥဒိး ဒိးတ့ဒိးဖ်ီ အသးဘဥ သးအိဥ လ႕ အကကဲထီဥဖံ၀ါန႔ဥလီၚ ဘဥဆဥ အမိႈဖိသဥအံၚ မ႕န႔ႈဆူဥအီၚလ႕ အကဒိးတ့ဒိးဖ်ီအသး န႔ဥလီၚ’ဃ့ကညးက့ၚအပႈဘဥဆဥ အပႈသနးက့ၚ တမၚစ႕ၚက့ၚ အတႈဃ့ကညးန႔ဥဘဥ

Annakutty န႔ဥ အ၀ဲ ဘဥသူဥဘဥသးက့ၚလ႕ ပွၚစီဆွံ ထရံဥဇါ ဖိန႔ဥလီၚ’ အိဥ၀ဲတနံၚ ဖဲအ၀ဲထုကဖဥ တႈအခါ ထံဥဘဥက့ၚ၀ဲ စီဆွံ ထရံဥဇါ ဖိ အတႈအိဥဖ်ါထီဥလ႕အမဲဏညါ န႔ဥလီၚ’သတးဒီးအ၀ဲ အသးအိဥကဲထီဥဒ္ဖံ၀ါ တဂၚအသိး အတႈသူဥဆူဥသးဆူဥအိဥထီဥ အါထီဥ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’ ဖဲန႔ဥတဘ်ီဃီ အ၀ဲဆိကမိဥထီဥက့ၚ အ၀ဲမုႈကနီၚဖိ အနီႈခိ အတႈဃံ တႈလၚ မ့ႈဖ်ါ တဂ့ၚ၀ဲလ႕ဏဘဥန႔ဥ မတၚတဂၚမး တအဲဥအီၚလ႕ဘဥအဃိ တခ်ဳး ဒိးတ့ဒိးဖ်ီ အသးဒ္ဘဥ အဆ႕ကတီႈ အ၀ဲ လဲၚဎီဥလီၚတႈဆူ မ့ႈအူ အပူၚဒီး အ၀ဲဘဥလဲၚထီဥ၀ဲတႈ ဆါဟံဥန႔ဥလီၚ ဒီး ဖဲန႔ဥ အတႈဒိးတ့ဒိးဖ်ီ အသးတႈမၚအံၚ ဟးဂီၚကြံဏ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’ ဖဲန႔ဥ အမိႈဖိသဥအံၚ ဃ့ကညးက့ၚ အီၚ လ႕ အတဒိကနဥက့ၚအ၀ဲ အတႈပညိဥသ့ဥတဖဥ အဃိ ဘဥန႔ဥလီၚ’

ဖဲလ႕ တႈဆါကိညဥ လီၚက့ၚ အခါ အပႈ ဒီး အမိႈဖိသဥ အံၚ လဲၚဆွ႕ အီၚဆူ ဖရဥစ့းစကဥ တႈဒုဥကဲသိဥလိကဲထီဥ ဖံ၀ါ အကရ႕ကရိန႔ဥလီၚ’ဖဲလ႕ အ၀ဲကဲထီဥ ဖံ၀ါ န႔ဥ အခါ ဟံး န႔ႈ က့ၚအမံၚလ႕ အမ့ႈ၀ဲ Alphonsa ဒီး ဘဥတႈကိးက့ၚအီၚလ႕ Sr.Alphonsa န႔ဥလီၚ’ ဖဲအကဲထီဥဖံ၀ါ ၀ံၚ အလီႈခံ အဆိကတ႕ႈ အတႈဖံးတႈမၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲ တႈသိဥလိန႔ႈက့ၚ ဖိသဥ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’ဖိသဥသ့ဥတဖဥန႔ဥ အဲဥအီၚဒိဥမးလီၚ’

ဖဲအ၀ဲသိဥလိတႈတဎံဥတမီဥဘဥ ဒီး အခိဥမူၚဒီး ဆိက့၀ဲ ဒိဥဒိဥကလဲဏန႔ဥလီၚ’ ပွၚဆိမိဥ လ႕ အတႈအိဥမူ ဘူးကကတ႕ႈ ဘဥဆဥ အ၀ဲအိဥဆူဥထီဥက့ၚ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’ အိဥဆူဥထီဥ က့ၚဘဥဆဥ မ့ႈလ႕ တႈဆါ ကဒါက့ၚအီၚအဃိ ဘဥက့ၚက့ၚ၀ဲဆူ အကေိန႔ဥလီၚ’ တနံၚဖဲ အ၀ဲ ထုကဖဥတႈဖဲလ႕ အဒ႕းပူၚအခါ တႈျပႈတဂၚ စိဏဒီး ဒီတဘ့ဥဖဲန႔ဥ ဖုးဘဥအသးဒီး လီၚဃံဥ သးပ့ဥနီႈကြံဏအသးန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲန႔ဥ လ႕အနီႈဆံးလံၚလံၚ အခါ အိဥ၀ဲဒီးပသိဥ အတႈဆါ အဃိ န႔ဥလီၚ’ဖဲဆ႕ကတီႈလ႕ အ၀ဲတဆူဥတခ်႔ဘဥဆဥ လဲၚထုကဖဥန႔ႈက့ၚတႈလ႕ ပွၚဂၚ အဂီႈန႔ႈက့ၚ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’ သးအိဥသိဥလိက့ၚတႈဘဥဆဥ ဘဥအိဥ၀ဲလ႕ အလီႈမံ ဖီခိဥန႔ဥ လီၚ’ အတႈဆါ အိဥအါဘဥဆါ လ႕အတႈဆါ အံၚအဖီခိဥ နီတဘ်ီ တကအုကစြ ၀ဲဘဥန႔ဥ လီၚ’ ဘဥမႏုၚလဲဥန႔ဥ အတႈဆါ အံၚ မ့ႈထိဥသၾတီၚဒီး ကစႈခရံဏ အတႈတူႈဘဥတႈ လ႕ ထူဥစူညါ အလိၚန႔ဥ တမ့ႈတႈနီတမံၚဘဥ အဃိန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲစူးကြံဏအသး မံမုဏ အသးလ႕ ခရံဏပူၚ ဖဲ အသးအိဥ၀ ( ၃၆) အဆ႕ကတီႈန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲအစိဏန႔ဥ ဘဥတႈခူဥလီၚအီၚဖဲ တႈဘါသရိဏ အကပၚ အဃိသတး ဒီး ဖိသဥလ႕ အအဲဥအီၚသ့ဥတဖဥ ထီဘိ လဲၚဒြဲဥပနဲ တ႕ႈ ဒီး လဲၚပဏလီၚန႔ဥက့ၚ၀ဲ ဖီတႈဆွဳဥ ထီဘိန႔ဥလီၚ’

အိဥတနံၚဖဲ ဖိသဥတဂၚ အခီဥတဂ့ၚ၀ဲဘဥလဲၚတႈတသ့၀ဲ ဂ့ၚဂ့ၚဘဥအခါ လဲၚပေး အသးလ႕ ကသံဥသရဥအိဥအခါ ကသံဥသရဥစံးလ႕ ကုစါအီၚတန႔ႈလ႕ဏဘဥန႔ဥလီၚ ဖိသဥအံၚ လ႕ တႈသူဥလီၚသးလီၚ အပူၚ လဲၚထုကဖဥ တႈလ႕ ဖံ၀ါ Alphonsa  အတႈသြဥခိဥ အခါ အခီဥန႔ဥ လဲၚက့ၚတႈသ့၀ဲန႔ဥ  ပွၚဘဥဎြၚဖိဒူဥဖိထ႕ဖိ တဒူဥ သ့ဥတဖဥ အုးက့ၚအသး န႔ဥလီၚ’ တႈဆူဥတႈဆါ တဖဥန႔ဥ ဎြၚဟ့ဥက့ၚ၀ဲ ပွၚလ႕ အအဲဥ၀ဲသ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ’ ဒ္အ၀ဲစံးတႈအသိး တႈကီတႈခဲလ႕ ပဆ႕ဥမဲဏဘဥ၀ဲသ့ဥတဖဥ သ့စံးပၾတ႕ၚထီဥက့ၚ ဎြၚန႔ဥတက့ႈ တႈအိဥဆူဥအိဥခ်႔ ဘဥဃး ဖံးဘ့ဥအတႈဆါ ခီဥအတႈဆါ သ့ဥတဖဥ သန႔ၚထီဥသးလ႕ စီဆွံ Alphonsa အအိဥ န႔ဥတက့ႈ’

 

Add new comment

1 + 0 =