စီဆွံ ဘ့ဥနဒ့း (Benedict) အမုႈဘူဥနံၚ လါဎူၚလံၚ ၁၁ သီ

စီဆွံ ဘ့ဥနဒ့း (Benedict) အမုႈဘူဥနံၚ လါဎူၚလံၚ ၁၁ သီ

 

စီဆွံ ဘ့ဥနဒ့း အိဥ၀ဲ ဒီးအဒီပုႈ၀ဲႈ တဃံး လ႕အမံၚမ့ႈ၀ဲ စကီလါစတံကါ (Scholastica) တဂၚန႔ဥလီၚ အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲဖဲ ခရံဏနံဥ ၄၈၀ အနံဥ အကတီႈန႔ဥလီၚ’

ဒိဥထီဥထီထီဥ၀ဲလ႕ အပွဲၚ၀ဲဒီး တႈကူဥဘဥကူဥသ့ယတႈဘူဥထူဘါဎြၚ ဒီး အိဥဆိး၀ဲ စီစီဆွံဆွံ အဃိ ကဲထီဥ၀ဲ သီခါ လ႕ အမံၚဟူသဥဖ်ါတဂၚ န႔ဥလီၚ’ အ၀ဲ အတႈသိဥဘ်႕ တႈသိဥတႈသီ သ့ဥတဖဥန႔ဥ တုၚခဲကနံဥအံၚ ရသ့း အကရ႕ကရိ တနီႈနီႈ သ့ဥတဖဥ သုစူးကါက့ၚ၀ဲ ဒဥန႔ဥလီၚ’

ဖဲအ၀ဲအိဥမူဒ္၀ဲ အဆ႕ကတီႈ သူဥထီဥန႔ႈက့ၚ၀ဲ ရသ့းသ့ဥတဖဥ ကေိ ၁၂ ဖ်႕ဥ ၀ံၚအလီႈခံ  လ႕ ကီႈမုႈႏုၚ တကပၚ မ့ႈက့ၚ၀ဲသီခါလ႕ အမံၚဟူသဥဖ်ါ တဂၚန႔ဥလီၚ’

စီဆွံ ဘ့ဥနဒ့း (Benedict)  အတႈသိဥဘ်႕ သ့ဥတဖဥန႔ဥ Benedictines အရသ့း သ့ဥတဖဥ သုစုူးကါက့ၚ၀ဲ ပတုၚဒဥလဲဥလ႕ နံဥကဎၚ ဖိး ၁၅ အကတီႈန႔ဥလီၚ သတးဒီး အ၀ဲန႔ဥ အမ့ႈက့ၚ၀ဲ လ႕ကီႈမုႈႏုၚတကပၚ သီခါ လ႕အဘဥတႈထီဥကြဲးနီႈကြဲးဃါတ့ႈလ႕အမ့ႈ၀ဲတႈသူဥထီဥ တ့ဘွီထီဥ တႈသိဥလိဒုးကဲ ထီဥ သီခါကေိ တဂၚန႔ဥလီၚ’

ဖဲဆ႕ကတီႈန႔ဥ အခါ အ၀ဲန႔ဥ မ့ႈစ့ႈကီး ဘဥဃး ကဲးသလ့း တႈအိဥဖွိဥကရ႕ အတႈသိဥတႈသီ အဖီ ခိဥ တႈလဲလိဏန႔ႈက့ၚတႈသ့ဥတဖဥ အက်ါ အ၀ဲ ပဏထြဲဃုဏ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ’

ပွၚစီဆွံအံၚ မ့ႈစ့ႈကီး စီဆွံတဂၚ လ႕အတႈအိဥမူ တကဲဏပ၀း အပူၚ အတႈထုကဖဥတႈန႔ဥ ဖံးမၚက့ၚ၀ဲ လ႕ဂံႈလ႕ဘါ ဒီး လ႕ကစႈဎြၚ အတႈအဲဥ ဒီး အတႈဂ့ၚတႈ၀ါ အဂီႈ သ့ဥနီႈစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥက့ၚ၀ဲ တႈထီ ဘိဒီး သူဥထီဥက့ၚအတႈစူႈနဏ န႔ဥလီၚ’

သတးဒီး ပ၀ဲသ့ဥတဖဥ လ႕ပတႈအိဥမူ အပူၚ ပကဘဥက်ဲစ႕ၚ အိဥမူ လ႕ တႈထုကဖဥ အပူၚ ဒ္သိး ကန႔ႈက့ၚ၀ဲ အဂီႈ ပကထုကဖဥ သကိးက့ၚတႈန႔ဥတက့ႈ

လ႕တနံၚအံၚ အဂီႈ ဒ္သိး ပကသ့တူႈလိဏန႔ႈက့ၚ တႈသးခုကစီဥ အတႈမ့ႈတႈတီ လ႕လ႕ပွဲၚပွဲၚ သ့ကန႔ႈ၀ဲအဂီႈ ပကသ့ဟံးန႔ႈက့ၚ တႈဂံႈဘါလ႕ ဎြၚအအိဥန႔ဥတက့ႈ’

 

Add new comment

2 + 2 =