စီဆံွ အ့လံးဇဘဲး လ႕ ၀့ႈပီဥတူႈကံံး လါဎူၚလံၚ ၄ သီ

စီဆွံ အ့လံးစဘဲး န႔ဥမ့ႈ၀ဲ Aragon အနီႈပၚမုႈန႔ဥလီၚ’ မ့ႈစ့ႈကီး၀ဲ စီဆွံမုႈနီႈအ့လံစဘဲးလ႕ ၀့ႈဟဥဂ့ဥရံၚ အဖိဒိဥမုႈတဂၚ န႔ဥလီၚ’ အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲ ဖဲ ၁၂၇၁ အနံဥယဖဲအသးအိဥ၀ဲ ၁၂နံဥ အကတီႈ ဒိးတ့ဒိးဖ်ီ အသးဒီး  ပီဥတူႈကံး အစီၚပၚ Dionysius န႔ဥလီၚ’ ဒိးတ့ဒိးဖ်ီ အသးလ႕ အသးစႈဒ္၀ဲ အကတီႈန႔ဥ ဘဥဃး ထံဂ့ၚကီႈဂ့ၚ ဒီး မုႈက်ိၚ၀ဲၚကြဏ အိဥ၀ဲ အဃိ န႔ဥလီၚ’ တမ့ႈထဲလ႕ ဘဥဃးဒီး တႈအိဥဖွိဥကရ႕ ဒီး တႈရ့လိဏမၚသကိးတႈဘဥ မ့ႈလ႕ ပွၚတူႈဒိဥကီႈဒိဥ အဒူဥဖိထ႕ဖိ စ့ႈကီး အဃိ တဒုးဘဥဃး၀ဲ ဒီး ထံဂ့ၚကီႈဂ့ၚ သ့တန႔ဥ၀ဲ ဘဥအဃိန႔ဥလီၚ’ မ့ႈလ႕ထံကီႈ ဂ့ႈ၀ီတႈသဘံဥဘု ဒီး တႈဂုဏလိဏ တႈလီႈတႈက်ဲ တႈစုလီႈ ခီဥခိဥ အိဥထီဥ၀ဲလ႕ ဒူဥဖိထ႕ဖိအပူၚန႔ဥလီၚ’

Add new comment

6 + 5 =