Kengtung သီခါကရ႕ႈခိဥ John Saw Yaw Han ဆ႕တဲဏလီၚအသးလ႕ ကမၚဎြၚအတႈမၚ လ႕ဏသူဥလ႕ဏသး ဖဲအလီၚဘဥမူဒါ တႈလီႈတပူၚလႈလႈအပူၚန႔ဥလီၚ’ (၂၅’၁၁’၂၂)

သီခါကရ႕ႈခိဥ John Saw Yaw Han စံး၀ဲ ဒ္ပမ့ႈပ၀ဲဒဥ ဒ္တႈအိဥဖွိဥသီခါတပါအသိး ပတမ့ႈ၀ဲဒဥထဲ တႈအိဥဖွိဥတခါဧိၚယ ပွၚတဖုထဲဧိၚအဂီႈဘဥ ပမ့ႈ၀ဲဒဥလ႕ တႈအိဥဖွိဥအဂီႈဒီး တႈဘူဥတႈဘါသ့ဥတဖဥ အဂီႈန႔ဥလီၚ.

Kengtung သီခါကရ႕ႈခိဥ John Saw Yaw Han  ဆ႕တဲဏလီၚအသးလ႕ ကမၚဎြၚအတႈမၚ လ႕ဏသူဥလ႕ဏသး

သီခါကရ႕ႈခိဥ John Saw Yaw Han  ကမၚ၀ဲဎြၚတႈမၚ ဒ္အဘဥတႈပဏထီဥအီၚလ႕ Kengtung သီခါကရ႕ႈခိဥအသိး ကမၚ၀ဲလ႕တႈလ႕ဏသူဥလ႕ဏသးအပူၚ တုၚလ႕အကတ႕ႈတစုန႔ဥလီၚ’ သီခါကရ႕ႈခိဥ John Saw Yaw Han  စံး၀ဲဒဥ  ဖဲတႈဆ႕ကတီႈ တပူၚလႈလႈ  ဆ႕တဲဏလီၚ၀ဲဒဥအသးလ႕  ကမၚ၀ဲအမူအဒါလ႕အဘဥဃးဒီးအီၚသ့ဥတဖဥ လ႕ တႈသူဥအိဥသးအိဥ တႈလ႕ဏသူဥလ႕ဏသးအပူၚန႔ဥလီၚ. ဖဲလါနိၚ၀့ၚဘ႕ဥ (၄) သီနံၚ အဘဥတႈပဏထီဥအီၚလ႕  Kengtung သီခါကရ႕ႈခိဥ တႈတလးပ႕အလီႈအလး အခါ န႔ဥ အ၀ဲအိဥ၀ဲမ့ႈ၀ဲဒဥ ၀့ႈတကူဥတလးပ႕ လီႈခ႕ဥသးသီခါကရ႕ႈခိဥတပါဒ္ န႔ဥလီၚ. ဖဲလါနိၚ၀့ၚဘ႕ဥ (၁၉) သီနံၚန႔ဥ  အ၀ဲမၚ၀ဲတႈစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥ တႈလုႈမံဥဆါဖဲ ၀့ႈတကူဥတႈပ႕ နီႈမၚရံဎၚ အတႈဘါဎြၚကေိအပူၚ ဃုဏဒီးပွၚဘါဎြၚဖိ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’  သီခါကရ႕ႈခိဥ John Saw Yaw Han စံးကဒီး၀ဲ  မ့ႈလ႕အ၀ဲဘဥအိဥဆီ  တလဲတႈလီႈလ႕ အအိဥလ႕ပွဲၚဒီး ကလုဏဒူဥဖိသ့ဥ တဖဥတႈဆဲးတႈလၚလ႕ အဃံလၚသ့ဥတဖဥဒီး န႔စ႕ဥတႈဃံတႈလၚ ကစ႕ႈကလိသ့ဥတဖဥ အံၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥလ႕ ဎြၚအဘ်ဳးအဖွိဥန႔ဥလီၚ’

ဆ႕ကတီႈဖဲ ပွၚသံကြႈအီၚ မ့ႈလ႕နဘဥလဲၚအိဥဆီတလဲတႈလီႈလ႕ အဂၚအဃိ လ႕နသးပူၚနတုႈဘဥခီဥဘဥနဲဒဥ ဒ္လဲဥန႔ဥအခါ အ၀ဲက့ၚစံးဆ႕၀ဲဒဥလ႕ တႈအ၀ဲအံၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲတႈတခါထဲလ႕ကစႈဎြၚအဂီႈဒီး ကဲဥသလံးတႈအိဥဖွိဥအဂီႈ န႔ဥလီၚ’ သီခါကရ႕ႈခိဥ John Saw Yaw Han စံး၀ဲ ဒ္ပမ့ႈပ၀ဲဒဥ ဒ္တႈအိဥဖွိဥသီခါတပါအသိး ပတမ့ႈ၀ဲဒဥထဲ တႈအိဥဖွိဥတခါဧိၚယ ပွၚတဖုထဲဧိၚအဂီႈဘဥ ပမ့ႈ၀ဲဒဥလ႕ တႈအိဥဖွိဥအဂီႈဒီး တႈဘူဥတႈဘါသ့ဥတဖဥ  အဂီႈန႔ဥလီၚ. လ႕ပလဲၚတႈ က့ၚတႈ ပကအိဥဆိးပလီႈ လီၚလီၚဆီဆီ တအိဥ၀ဲဒဥဘဥလီၚ. အ၀ဲစံးကဒီး၀ဲ ပနႈပ႕ႈ၀ဲလ႕ ပ၀ဲသ့ဥပွၚမၚတႈလ႕ တႈအိဥဖွိဥအဂီႈသ့ဥတဖဥခဲလ႕ဏန႔ဥပမ့ႈ၀ဲဒဥ ပွၚလ႕ အဘဥဃးဒီး တႈလီႈခဲလ႕ဏယ ပွၚကညီခဲလ႕ဏ သ့ဥတဖဥအဂီႈ န႔ဥလီၚ.  ခီဖ်ိလ႕ ပတႈအဲဥတႈကြံယ ပတႈဆီဥလီၚသူဥဆီဥလီၚသးဒီး ပတႈဖံးတႈမၚ သ့ဥတဖဥခဲလ႕ဏန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥ ပဟံဥပဃီ န႔ဥလီၚ.သီခါကရ႕ႈခိဥ John Saw Yaw Han စံးဘ်ဳးစံးဖွိဥ၀ဲ ပၚွခဲလ႕ဏ န႔ဥလီၚ’

 သီခါကရ႕ႈခိဥ Cardinal Charles Bo စံး၀ဲဒဥဃး သီခါကရ႕ႈခိဥ John Saw Yaw Han အဘဥတႈအိဥဆီတလဲတႈလီႈဒီး အတႈတုႈဘဥ သ့ဥတဖဥအဂ့ႈအက်ိၚန႔ဥလီၚ. စံး၀ဲဒဥ တနံၚအံၚ တႈသူဥဖွံသးညီဒီး တႈသူဥလီၚသးလီၚ အိဥထီဥ၀ဲတပူၚဃီတဘ်ီဃီ န႔ဥလီၚ. ဎအိဥဎဲဒီး တႈသူဥဖွံသးညီခီဖ်ိလ႕ ၀့ႈတကူဥတႈပ႕ပူၚသီခါတဂၚ လဲၚဒီးမၚ၀ဲဎြၚ အတႈမၚဆူ တႈအိဥဖွိဥတႈပ႕လ႕ အဂၚ အဃိန႔ဥလီၚ’

ဎသူဥမံသးမုဏ ဎဲဒဥလ႕ တႈဟ့ဥလီၚတႈန႔ဥ အခီပညီမ့ႈ၀ဲဒဥလ႕ တႈလဲၚခီဖ်ိထံဥဘဥတႈ တႈအညီနုႈတခါ အသိး အဃိန႔ဥလီၚ’ သီခါလ႕ ပအဲဥအီၚဒီး ပပဏလုႈပွဏပွ႔ၚအီၚတပါ  ဆ႕ကတီႈဖဲ အဘဥလဲၚမၚဎြၚအတႈမၚဆူတႈလီႈအဂၚ  ဟ့ဥလုႈထီဥအသးလ႕ တႈပ႕အဂၚန႔ဥ လ႕ ပဂီႈမ့ႈ၀ဲ  တခါန႔ဥလီၚ’  

သီခါကရ႕ႈခိဥ John Saw Yaw Han ဖဲ(၁၉၉၇”၁၉၉၈) နံဥန႔ဥ လီၚဘဥ၀ဲမူဒါ ဒ္လ႕ Kengtung တႈပ႕အပူၚ လံန႔ဥလီၚ’ ဒိးန႔ႈ၀ဲသီခါ ကရ႕ႈခိဥအလီႈအလး န႔ဥမ့ႈ၀ဲဖဲ လါအ့ၚႀဘံၚ ၁၂သီ ၂၀၁၅ န႔ဥလီၚ.

Kengtunng  တႈပ႕ပူၚ သီခါ Fr. Stephen Ano စံးဖ်ါထီဥ၀ဲ  သီခါကရ႕ႈခိဥလ႕ အသီတပါန႔ဥ အိဥထီဥအဂ့ႈန႔ဥ ဖဲ ၂၀၂၂ လါ December ၁၄ သီအနံၚန႔ဥလီၚ.

 

 

Add new comment

5 + 7 =