အ့ဒံဥဎဏကီႈ ခီဖ်ိလ႕ ကါတႈတလံဥတပ်ဥအဃိ သီခါ ဒီးဖံ၀ါသ႕ဂၚ အသးသမူဟးထီဥကြံဏ

အ့ဒံဥဎဏကီႈ Shillong  ကါတႈတလံဥတပ်ဥအဃိ ဖံ၀ါ သ႕ဂၚဒီးသီခါတဂၚ အသးသမူဘဥဟးထီဥကြံဏ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ. လ႕ကါအပူၚ ပွၚကညီအိဥ၀ (၆) ဂၚန႔ဥလီၚ. ဘဥတဲးလိဏအသးဒီး ပွၚတီဘံလါမ့ၚကါဖးဒိဥဒီး ဖဲ ဖ့ၚဖီၚ၀ၚရံၚ (၂၆)အနံၚန႔ဥ ဘဥတဲးလိဏအသးန႔ဥလီၚ.

ပွၚလ႕အသးသမူဟးထီဥသ့ဥတဖဥ သီခါ မဥကေဴး (၅၃)နံဥ ၊ ဖံ၀ါ Melagrine Dantes FS (၅၁) နံဥ ၊ ဖံ၀ါ Promila Turkey FS (၂၈) နံဥ ၊ ဖံ၀ါ Rossie Nongrum FS (၂၁)နံဥ ဒီးဖံ၀ါသ့ဥတဖဥအံၚ မ့ႈစ့ႈကီးပွၚစီဆွံဎိၚစဲး ကေိသရဥမုဥသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ. ဖံ၀ါ (၃)ဂၚန႔ဥ ဖၚတံၚမၚမိႈမၚရံ အကရ႕ န႔ဥလီၚ သီခါမဥကေဴး န႔ဥ Bongaigaon တႈအိဥဖိွဥ Barama ကေိခိဥတဂၚန႔ဥလီၚ.

ကါဖးဒိဥလ႕အတီ၀ဲဒဥ ဘံလါမ့ၚ တခိဥဟဲ၀ဲဒဥဖ်ဲဥဒီးပတုဏ၀ဲတန႔ႈအဃိ တဲဘဥလိဏအသးန႔ဥလီၚ. လ႕တႈကဲထီဥအ၀ဲအသးအံၚ  တႈအိဥဖွိဥကရ႕ သီခါကရ႕ခိဥစ့ႈကီး မ့ႈတႈသူဥတမုဥသးတမုဥလ႕အဂီႈဒီးတဲဖ်ါထီဥ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.

သီခါဒီးဖံ၀ါ ဒီးပွၚမီကါဖိတဂၚ သံကြံဏ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.  လ႕တႈကပဏလီၚအစိဏအဂီႈ မ့ႈတႈတပဏပနီဥဒံး၀ဲဒဥဘဥန႔ဥလီၚ. သီခါဒီးဖံ၀ါသ့ဥတဖဥ ဒီးပွၚမီကါဖိ အသးသမူန႔ဥ ကတုၚဘဥဆူကစႈအမူခိဥဘီမုႈ ကအိဥဘဥ၀ဲမုဥမုဥခုဥခုဥအဂီႈ ပဃ့ထုကဖဥတႈန႔ႈလ႕အဂီႈ န႔ဥလီၚ.

Add new comment

17 + 2 =