အမဲရံကၚ ကသံဥသရဥဖးဒိဥတဂၚ ကဲထီဥ၀ဲဒဥ ကဲးသလံးသီခါ

အမဲရံကၚ ကသံဥသရဥ ကိၚလိၚဘၚ သီမဏစ္ထီဥ၀ဲကဲးသလံးသီခါ ဒီးသကိးဖိ ၈ ဂၚ ဖဲ ဒီမံးန႔ဥတႈလီႈ ပွၚစီဆွံစီၚဎိၚစဲတႈအိဥဖွိဥတႈလီႈ ဖဲ လါမ့ၚ ၂၀ အနံၚ ဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲ သီခါအလီႈအလးန႔ဥလီၚ.

၀ၚရဠၚတၚဒံၚစံၚ အပူၚ နီႈပၚမုဥလ႕အဘဥတႈဒ႕ထီဥပူၚဖ်ဲးဒီးတႈဒဲဘး ဘၚစံၚလံၚကၚ မိႈမၚရံပံၚမၚဘ်ီဥဒိဥအပူၚဒီး ကိၚလၚဘဥစ္ သီခါကရ႕ခိဥ Bishop Earl K Fernandes အစုပူၚဒီး လုႈထီဥသကိး၀ဲ တႈလုႈထီဥတႈလုႈမံဆါစီဆွံန႔ဥလီၚ.

သီခါကရ႕ခိဥ စံးဘဥတႈဒိးန႔ႈသီခါ ၈ ဂၚလ႕ သု၀ဲသ့ဥအံၚ မ့ႈစ့ႈကီးလ႕ တႈအိဥကရ႕စီဆွံဖးဒိဥအဂီႈဒီးလ႕ ဒီမံးန႔ဥကၚ အကရ႕သ့ဥတဖဥအဂီႈ လ႕တႈဒိးန႔ႈ သီခါအလီႈအလးအံၚ မ့ႈ၀ဲတႈဆိဥဂ့ၚဆိဥ၀ါဖးဒိဥတခါဒီး သီခါကရ႕ခိဥစံးဘဥအ၀ဲသ့ဥ န႔ဥလီၚ.

ကသံဥသရဥလ႕ ကဲထီဥကဒီးသီခါ သီမဥစ္န႔ဥ ဒိဥထီဥ၀ဲဒဥလ႕ အိၚဟဲဎိကီႈစဲဥဒီး ဖဲ ၂၀၁၂ အနံဥန႔ဥ ဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲ ကသံဥသရဥ ခီလ့ဥကေိန႔ဥလီၚ ဖဲ ၂၀၁၆ န႔ဥထီဥ၀ဲ တႈဒိးန႔ႈသီခါအကေိဒီး ဒီမံးန႔ဥ ၀ဥစဲဥစ္အပူၚပဏဖ်ါထီဥ၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.

 

 

 

Add new comment

1 + 2 =