ဟီဥကီဥ( Hong Kong) သီခါကရ႕ခိဥအတႈကတိၚဆူသီခါသ့ဥတဖဥအအိဥ မ္သုအတမ့ႈ ခိဥနႈလ႕အဃုတႈခြဲးတႈဎာ္ တဂ့ၚယကဲက့ၚ ပွၚကြႈသိတက့ႈ.

ဟီဥကီဥ(Hong Kong) သီခါကရ႕ခိဥ စံးဝဲဒဥ သီခါသ့ဥတဖဥန႔ဥ ကဘဥမ့ႈဝဲပွၚကြႈသိသ့ဥတဖဥလီၚ တဘဥမ့ႈဝဲဘဥလ႕ ပွၚသ့ဥတဖဥလ႕ အဟံးန႔ဥတႈခြဲးတႈဎာ္အခိဥအနာ္သ့ဥတဖဥ ဘဥန႔ဥလီၚ.

ဟီဥကီဥ သီခါကရ႕ခိဥ Jesuit Bishop Stephen Chow Sau-yan စံးဝဲဒဥ ပဝဲဒဥသ့ဥအံၚ ပခီဥဘဥဝဲဒဥ တႈကိးပွၚလ႕ ပကလဲၚတႈဒ္သိးသိး လ႕ တႈဒီပုႈဒီဝဲႈ အက်ဲလ႕ သးစီဆံွကစႈ အတႈလိာ္ဘဥဒီး အတႈပ႕ဆွ႕ပွၚအသိးန႔ဥလီၚ.

သီခါကရ႕ခိဥန႔ဥ အဝဲဟံန႔ဥဝဲမူဒါလ႕ သီခါကရ႕ခိဥတႈပ႕ ဖဲ လါ ဒ့ဥဇ့ၚဘ႕ၚ ၂၀၂၁ န႔ဥလီၚ.

ဖဲသီခါကရ႕ခိဥ လုႈထီဥတႈလုႈမံၚဆါ Chrism Mass လ႕လါ အ့ၚျဖ႔ၚ ၁၄ သီ ၂၀၂၂ အခါန႔ဥ လ႕အဝဲဒဥ အတႈစံးတဲၚတဲလီၚတႈအပူၚစံးဝဲဒဥ ပဝဲဒဥသ့ဥအံၚပအိဥမူလ႕ တႈဆီတလဲအိဥဝဲဒဥ တႈဆ႕ကတီႈအခါ အဃိ တႈကြႈထံဥဆိကမိဥတႈလ႕အဂ့ၚအဝါသ့ဥတဖဥ ပကဘဥကြႈဒီးလဲခီဖ်ိဝဲဒဥ လ႕တႈလီၚတံးလီၚဆဲးအပူၚ ဒီး ပကဘဥဎူးဎီာ္ပးကဲ ဒိကနာ္လိာ္သးတဂၚဒီးတဂၚ ဒီး ထုကလုာ္ဎြၚကထါသ့ဥတဖဥန႔ဥခီဖ်ိလ႕ ပစံးသကိးလိာ္သးတႈကတိၚသ့ဥတဖဥအခါန႔ဥလီၚ

သီခါကရ႕ခိဥလ႕ အသးအိဥဝဲဒဥ ၆၃ နံဥန႔ဥစံးဝဲဒဥ ပဝဲဒဥသ့ဥအံၚပၾက႕းလ႕ ပကဘဥ ပလီၚပသးလ႕ တႈလ့ပစီသ့ဥတဖဥလ႕ ပမၚတႈလ႕ ထံကီႈအဂီႈယ ပဟံဥဖိဃီဖိအဂီႈ ဒီး ပတႈလိာ္ကီသ့ဥတဖဥအခါန႔ဥလီၚ.

ဒီးအဝဲဒဥစံးကဒီးဝဲ ပွၚဟီဥကီဥဖိသ့ဥတဖဥအတႈလိာ္ဘဥလ႕ပဝဲသ့ဥတဖဥအအိဥ (သီခါသ့ဥတဖဥ) န႔ဥ တမ့ႈဘဥလ႕ ပကကဲ အခိဥအနဥလ႕ ဃုဟံန႔ဥတႈခြဲးတႈဎာ္သ့ဥတဖဥ (Key opinion Leaders)ဘဥ မ့ႈဝဲလ႕ ပကကဲလ႕ ပွၚကြႈသိ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ. ဒီးပဝဲဒဥသ့ဥအံၚ ဒ္ပကြႈသိအသိး ပစိသ့ဥတဖဥန႔ဥ ကဘဥန႕ဝဲဒဥလ႕ သိဖိကစိန႔ဥလီၚ.

ဒ္ဘဥဒံၚကဥ အတႈပာ္ဖ်ါဝဲဒဥ အသိး ဖဲ ၂၀၂၀နံဥ အခါ လ႕ ကီႈဟီဥကီဥ သီခါကရ႕ခိဥအတႈပ႕ အပူၚ ပွၚကဲးသလံးဖိအိဥဝဲဒဥ ၆၁၁၀၀၀ ဂၚ ဒီး သီခါ အတႈပ႕ အိဥဝဲဒဥ ၅၂ တႈလီႈန႔ဥလီၚ.

https://www.rvasia.org/church-asia/hong-kong-bishop-priests-be-shepherds...

Add new comment

2 + 0 =